ŚWIADCZENIA DLA STUDENTÓW w roku akademickim 2019/2020 (pomoc materialna):

Student może ubiegać się o:

 1. stypendium socjalne,
 2. stypendium dla osób niepełnosprawnych,
 3. zapomogę,
 4. stypendium rektora.

Świadczenia przysługują na studiach pierwszego stopnia, studiach drugiego stopnia i jednolitych studiach magisterskich, jednak nie dłużej niż przez okres 6 lat.

Stypendium socjalne może otrzymać student znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, którego miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie nie przekracza 1 051,70 zł. W szczególnie uzasadnionych przypadkach student może otrzymać stypendium socjalne w zwiększonej wysokości. Do szczególnie uzasadnionych przypadków uprawniających do przyznania stypendium socjalnego w zwiększonej wysokości zalicza się w szczególności:

 1. zamieszkanie studenta w domu studenckim, jeżeli codzienny dojazd z miejsca stałego zamieszkania do siedziby Uczelni jest utrudniony,
 2. zamieszkanie z niepracującym małżonkiem lub dzieckiem studenta w domu studenckim, jeżeli codzienny dojazd studenta z miejsca stałego zamieszkania do siedziby Uczelni jest utrudniony.

Stypendium dla osób niepełnosprawnych może otrzymać student posiadający:

 • orzeczenie o niepełnosprawności,
 • orzeczenie o stopniu niepełnosprawności,
 • orzeczenie o zaliczeniu do grupy inwalidów albo
 • orzeczenie lekarza orzecznika ZUS o całkowitej niezdolności do pracy, niezdolności do samodzielnej egzystencji lub o częściowej niezdolności do pracy.
W przypadku gdy niepełnosprawność powstała w trakcie studiów lub po uzyskaniu tytułu zawodowego, student może otrzymać stypendium, tylko na jednym kolejnym kierunku studiów, jednak nie dłużej niż przez okres 6 lat.

Zapomogę może otrzymać student, który znalazł się przejściowo w trudnej sytuacji życiowej. Do przejściowo trudnych sytuacji życiowych zalicza się w szczególności:

 1. nieszczęśliwy wypadek studenta,
 2. choroba studenta, jego rodziców, dziecka lub współmałżonka, jeżeli wymaga zakupu kosztownych leków,
 3. utrata rodziców, opiekunów, dziecka lub współmałżonka,
 4. zniszczenie mieszkania, domu lub gospodarstwa na skutek pożaru, powodzi lub klęski żywiołowej.

Stypendium rektora może otrzymać student, który uzyskał wyróżniające wyniki w nauce, osiągnięcia naukowe lub artystyczne, lub osiągnięcia sportowe we współzawodnictwie co najmniej na poziomie krajowym. Stypendium rektora może otrzymać również student przyjęty na pierwszy rok studiów w roku złożenia egzaminu maturalnego, który jest:

 1. laureatem olimpiady międzynarodowej albo laureatem lub finalistą olimpiady stopnia centralnego, o których mowa w przepisach o systemie oświaty;
 2. medalistą co najmniej współzawodnictwa sportowego o tytuł Mistrza Polski w danym sporcie, o którym mowa w przepisach o sporcie.


Terminy składania wniosków:

 • Stypendium socjalne i stypendium dla osób niepełnosprawnych: do 5. dnia miesiąca, od którego stypendium ma być wypłacane w danym roku akademickim.
 • Stypendium rektora: do dnia 20 października w semestrze zimowym i do dnia 5 marca w semestrze letnim.
 • Zapomoga: niezwłocznie po zaistnieniu zdarzenia powodującego przejściową trudną sytuację życiową. Zapomoga może być przyznana nie częściej niż 2 razy w roku akademickim. Student nie może otrzymać zapomogi dwa i więcej razy na to samo zdarzenie powodujące przejściową trudną sytuację życiową.

Zachęcamy do zapoznania się z Regulaminem świadczeń dla studentów Politechniki Śląskiej.

Harmonogram wypłat stypendiów z funduszu stypendialnego w roku akademickim 2019/2020

 
Admin © Politechnika Śląska
 
Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono.
Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej
Świadczenia dla studentów: przepisy ogólne