Stypendium socjalne może otrzymać student znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, którego miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie nie przekracza 1 051,70 zł. W szczególnie uzasadnionych przypadkach student może otrzymać stypendium socjalne w zwiększonej wysokości. Do szczególnie uzasadnionych przypadków uprawniających do przyznania stypendium socjalnego w zwiększonej wysokości zalicza się w szczególności:

  1. zamieszkanie studenta w domu studenckim, jeżeli codzienny dojazd z miejsca stałego zamieszkania do siedziby Uczelni jest utrudniony,
  2. zamieszkanie z niepracującym małżonkiem lub dzieckiem studenta w domu studenckim, jeżeli codzienny dojazd studenta z miejsca stałego zamieszkania do siedziby Uczelni jest utrudniony.

Wniosek o przyznanie stypendium socjalnego należy złożyć do 5. dnia miesiąca, od którego stypendium ma być wypłacane w danym roku akademickim.

Wysokości świadczeń dla studentów Politechniki Śląskie w roku akademickim 2019/2020

Wniosek o przyznanie stypendium socjalnego (DOC | PDF)

Zaświadczenie z urzędu skarbowego o dochodzie członka rodziny, podlegającym opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych (DOC | PDF)

Zaświadczenie z urzędu skarbowego dotyczące członka rodziny rozliczającego się na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym (DOC | PDF)

Oświadczenie członka rodziny o dochodzie niepodlegającym opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych (DOC | PDF)

Oświadczenie studenta o nieprowadzeniu wspólnego gospodarstwa domowego z żadnym z rodziców (DOC | PDF)

Oświadczenie o dochodzie utraconym (DOC | PDF)

Oświadczenie o dochodzie uzyskanym (DOC | PDF)

 

Wniosek o ponowne ustalenie wysokości stypendium socjalnego z powodu czasowego zamieszkania poza domem studenckim wg wzoru lub wniosek o ponowne ustalenie wysokości stypendium socjalnego z powodu wykwaterowania się z domu studenckiego wg wzoru należy złożyć do 8 czerwca w formie skanu na maila stypendia@polsl.pl wraz z oświadczeniem, że oryginał wniosku zostanie dostarczony do Sekcji Spraw Stypendialnych w najbliższym możliwym terminie lub wysłany Pocztą Polską. W mailu proszę podać swoje imię i nazwisko oraz kierunek studiów.

 

W przypadku trudności z odczytem plików w formacie DOC należy zainstalować odpowiednie czcionki.

 
Admin © Politechnika Śląska
 
Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono.
Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej
Stypendium socjalne