Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce

Ustawa z dnia 3 lipca 2018 r. - Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce

Ustawa z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji

KSZTAŁCENIE

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 20 września 2018 r. w sprawie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych oraz dyscyplin artystycznych

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 27 września 2018 r. w sprawie studiów (tekst ujednolicony)

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 14 listopada 2018 r. w sprawie charakterystyk drugiego stopnia efektów uczenia się dla kwalifikacji na poziomach 6-8 Polskiej Ramy Kwalifikacji

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 12 września 2018 r. w sprawie kryteriów oceny programowej

 Uchwała nr 41/2019 Senatu Politechniki Śląskiej z dnia 27 maja 2019 r. w sprawie warunków jakim powinny odpowiadać programy studiów

 Uchwała nr 60/2019 Senatu Politechniki Śląskiej z dnia 24 czerwca 2019 r. w sprawie warunków jakim powinny odpowiadać programy studiów podyplomowych

DOKUMENTACJA PRZEBIEGU STUDIÓW

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 16 września 2016 r. w sprawie dokumentacji przebiegu studiów (tekst ujednolicony)
(dotyczy studentów, którzy rozpoczęli studia przed rokiem akademickim 2019/2020)

Zarządzenie nr 63/2019 Rektora Politechniki Śląskiej z dnia 13 czerwca 2019 roku w sprawie wysokości opłat za wydanie legitymacji studenckiej oraz dokumentów stwierdzających ukończenie studiów

Zarządzenie nr 75/2019 Rektora Politechniki Śląskiej z dnia 9 lipca 2019 r. zmieniające zarządzenie w sprawie wysokości opłat za wydanie legitymacji studenckiej oraz dokumentów stwierdzających ukończenie studiów

Zarządzenie nr 127/2017 Rektora Politechniki Śląskiej z dnia 27 października 2017 roku w sprawie sporządzania i wydawania dyplomów ukończenia studiów oraz suplementu do dyplomu

Zarządzenie Nr 97/11/12 Rektora Politechniki Śląskiej z dnia 25 września 2012 roku zmieniające zarządzenie w sprawie gospodarki drukami ścisłego zarachowania na Politechnice Śląskiej

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 sierpnia 2019 roku w sprawie badań lekarskich kandydatów do szkół ponadpodstawowych lub wyższych i na kwalifikacyjne kursy zawodowe, uczniów i słuchaczy tych szkół, studentów, słuchaczy kwalifikacyjnych kursów zawodowych oraz doktorantów

NOSTRYFIKACJA i UMIĘDZYNARODOWIENIE

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 28 września 2018 r. w sprawie nostryfikacji dyplomów ukończenia studiów za granicą oraz potwierdzania ukończenia studiów na określonym poziomie

Zarządzenie nr 47/2019 Rektora Politechniki Śląskiej z dnia 6 maja 2019 r. w sprawie nostryfikacji dyplomów ukończenia studiów za granicą, potwierdzania ukończenia studiów na określonym poziomie oraz nostryfikacji stopni naukowych i stopni w zakresie sztuki nadanych za granicą

Pismo Okólne Nr 5/2018 Rektora Politechniki Śląskiej z dnia 26 marca 2018 roku w sprawie nazwy Uczelni oraz jednostek organizacyjnych i prowadzonych kierunków studiów na Politechnice Śląskiej - w języku angielskim

Pismo Okólne Nr 10/2018 Rektora Politechniki Śląskiej z dnia 10 lipca 2018 roku w sprawie nazw niektórych wewnętrznych jednostek administracyjnych na Wydziale Transportu - w języku angielskim

Zarządzenie nr 122/2018 Rektora Politechniki Śląskiej z dnia 21 listopada 2018 roku w sprawie podejmowania i odbywania przez cudzoziemców kształcenia na Politechnice Śląskiej

 
Admin © Politechnika Śląska
 
Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono.
Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej
Akty prawne