Biuro Obsługi Projektów Strukturalnych opiera swoje działania na Zarządzeniach Rektora Politechniki Śląskiej, których treści załączone zostały poniżej.

 1. Zarządzenie nr 7/05/06 w sprawie wprowadzenia Instrukcji Kancelaryjnej, Rzeczowego Wykazu Akt oraz Instrukcji dot. Organizacji i Zakresu Działania Archiwum Zakładowego Politechniki Śląskiej.

 2. Zarządzenie nr 52/06/07 zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia w Politechnice Śląskiej Instrukcji kancelaryjnej, Rzeczowego wykazu akt oraz Instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania Archiwum Politechniki Śląskiej.

 3. Zarządzenie nr 99/08/09 zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia Instru
  kcji Kancelaryjnej, Rzeczowego Wykazu Akt oraz Instrukcji dot. Organizacji i Zakresu Działania Archiwum Zakładowego Politechniki Śląskiej.


 4. Uchwała Senatu Politechniki Śląskiej XXIV/176/ 2007/2008 z dnia 29 października 2007 r. w sprawie przeznaczenia dodatkowych środków na wynagrodzenia dla osób uczestniczących w realizacji projektów finansowanych ze środków, o których mowa w art. (...)

 5. Zarządzenie nr 67/08/09 w sprawie ochrony danych osobowych przetwarzanych
  w Politechnice Śląskiej wraz z instrukcją zarządzania systemem informatycznym.

 6. Zarządzenie nr 4/09/10 w sprawie zatrudniania kierownika projektu w projektach współfinansowanych z funduszy strukturalnych.

 7. Zarządzenie nr 31/09/10 w sprawie Regulaminu przyznawania i przekazywania stypendiów dla doktorantów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IV, Działanie 4.1, Poddziałanie 4.1.1.

 8. Zarządzenie nr 47/09/10 w sprawie dofinansowania pobytu osób przyjeżdżających na Politechnikę Śląską w ramach współpracy międzynarodowej.

 9. Zarządzenie nr 6/10/11 w sprawie tłumaczenia umów obcojęzycznych na język polski.

 10. Zarządzenie nr 13/10/11 w sprawie wysokości stawek godzinowych przy realizacji prac zleconych w umownej działalności badawczej.

 11. Zarządzenie nr 14/10/11 w sprawie zmian w strukturze administracji centralnej – utworzenie Centrum Zarządzania Projektami.

 12. Zarządzenie nr 18/10/11 w sprawie wprowadzenia obiegu dokumentów na Politechnice Śląskiej dla działalności naukowo-badawczej i usługowo-badawczej oraz dla projektów realizowanych z udziałem środków krajowych, Unii Europejskiej i innych środków zagranicznych.

 13. Zarządzenie nr 23/10/11 w sprawie zmiany niektórych Zarządzeń i Pism Okólnych Rektora Politechniki Śląskiej.

 14. Zarządzenie nr 26/10/11 w sprawie wynagradzania pracowników administracji centralnej wykonujących zadania związane z realizacją Projektów badawczych i edukacyjnych.

 15. Zarządzenie nr 42/10/11 w sprawie udzielania pożyczki w związku z realizacją projektu finansowanego lub współfinansowanego ze środków funduszy strukturalnych/europejskich/krajowych.

 16. Zarządzenie nr 82/10/11 w sprawie wprowadzenia wzoru KARTY STANOWISKA PRACY.

 17. Zarządzenie nr 70/11/12 w sprawie zatrudniania na stanowiska kierownicze, naukowo-techniczne, inżynieryjno-techniczne i administracyjne w administracji centralnej, wydziałowej i w innych jednostkach organizacyjnych Politechniki Śląskiej.

 18. Zarządzenie nr 75/11/12 w sprawie trybu postępowania przy realizacji projektów w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

 19. Zarządzenie nr 7/12/13 w sprawie uruchomienia na Politechnice Śląskiej elektronicznego wspomagania systemu zarządzania projektami – programu e-CZP.

 20. Zarządzenie nr 9/12/13 w sprawie wprowadzenia na Politechnice Śląskie Systemu Zarządzania Ryzykiem.

 21. Zarządzenie nr 10/12/13 w sprawie realizacji prac i usług w projektach krajowych, europejskich i strukturalnych na podstawie umów cywilnoprawnych zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych.

 22. Zarządzenie nr 34/12/13 w sprawie przyznawania dodatków specjalnych dla nauczycieli akademickich z tytułu realizacji dodatkowych zadań w ramach projektów europejskich, strukturalnych i krajowych.

 23. Zarządzenie nr 42/12/13 w sprawie refundacji kosztów związanych z przygotowaniem projektów badawczych europejskich i strukturalnych.

 24. Zarządzenie nr 49/12/13 w sprawie planowania poziomu kosztów pośrednich w 2013 roku.

 25. Zarządzenie nr 52/12/13 w sprawie zasad wynagradzania osób uczestniczących w realizacji projektów finansowanych ze źródeł innych niż określone w art. 94 ust.1 ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym oraz w sprawie zasad ewidencji i rozliczania czasu pracy pracowników Pol. Śl. Zatrudnionych w projektach w ramach stosunku pracy.

 26. Zarządzenie nr 86/12/13 w sprawie wprowadzenia „Instrukcji dotyczącej wyjazdów zagranicznych pracowników, doktorantów i studentów Politechniki Śląskiej oraz innych osób, a także trybu ich rozliczania”.

 27. Pismo Okólne nr 7/13/14 w sprawie wprowadzenia wzoru opisywania dokumentów finansowych w projektach współfinansowanych ze środków funduszy europejskich.

 28. Zarządzenie nr 16/13/14 w sprawie funkcjonowania na Politechnice Śląskiej Systemu Zarządzania Projektami.

 29. Zarządzenie nr 20/13/14 w sprawie wprowadzenia zasad (POLITYKI) RACHUNKOWOSCI dla projektów realizowanych z udziałem środków Unii Europejskiej i innych środków zagranicznych.

 30. Zarządzenie nr 22/13/14 w sprawie wprowadzenia zasad kontroli finansowej na Politechnice Śląskiej.

 31. Zarządzenie nr 26/13/14 w sprawie obowiązków jednostek i komórek organizacyjnych Politechniki Śląskiej w zakresie stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych

Aktualne Zarządzenia JM Rektora dotyczące działania Centrum Zarządzania Projektami oraz ogólnych spraw przy realizacji projektów dostępne są wraz z załącznikami na stronie CZP.

 
Admin © Politechnika Śląska
 
Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono.
Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej
Dokumenty do pobrania