PROGRAM

ZAKRES PROJEKTÓW

NABORY

WIĘCEJ

BIURO CZP

PROGRAMY KRAJOWE

MINIATURA

NCN

Konkurs skierowany jest do osób posiadających stopień naukowy doktora, nadany w okresie do 12 lat przed rokiem wystąpienia z wnioskiem, które dotąd nie kierowały i nie kierują realizacją projektów badawczych finansowanych ze środków NCN.

Do 31 grudnia
2018 r.

www

CZP1

TANGO

NCN

Wspólne Przedsięwzięcie TANGO ma na celu wsparcie rozwoju technologii bazujących na wynikach badań podstawowych. Program skierowany jest do jednostek naukowych podejmujących, działania dotyczące praktycznego wykorzystania uzyskanych wyników badań podstawowych.

Do 20 grudnia
2018 r.

www

CZP1

SONATA

NCN

Konkurs na projekty badawcze, mające na celu powołanie nowego zespołu naukowego, realizowane przez osoby posiadające stopień naukowy lub tytuł naukowy, które uzyskały stopień naukowy doktora w okresie od 5 do 12 lat przed rokiem wystąpienia z wnioskiem.

Do 17 grudnia
2018 r.

www

CZP1

OPUS

NCN

Konkurs na projekty badawcze, w tym finansowanie zakupu lub wytworzenia aparatury naukowo-badawczej niezbędnej do realizacji tych projektów.

Do 17 grudnia
2018 r.

www

CZP1

PRELUDIUM

NCN

Konkurs na projekty badawcze realizowane przez osoby rozpoczynające karierę naukową nieposiadające stopnia naukowego doktora.

Do 17 grudnia
2018 r.

www

CZP1

PROGRAM OPERACYJNY WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ

PO WER 4.3

Mistrzowie dydaktyki

MNiSW

Projekt ma na celu podniesienie kompetencji kadry akademickiej w zakresie stosowania nowoczesnych, innowacyjnych metod dydaktycznych, takich jak stosowanie metody tutoringu w kształceniu. W ramach projektu przewiduje się opracowanie koncepcji i wdrożenie nowych rozwiązań w obszarze tutoringu ukierunkowanych na wsparcie wybitnie zdolnej młodzieży, jak również młodzieży mniej uzdolnionej. 

Nabór ofert jest ciągły, otwarty i będzie trwał aż do wyczerpania środków, jednak nie dłużej niż do dnia
30 czerwca 2019 r.

www

CZP5

PO WER 4.3

Szkoła Orłów

MNiSW

Projekt ma na celu  wsparcie stworzenia ścieżki kształcenia dla wybitnie uzdolnionych studentów (laureatów olimpiad przedmiotowych o zasięgu krajowym i międzynarodowym, a także najlepszych studentów na podstawie wyników uzyskanych na pierwszym roku studiów) poprzez realizację wysokiej jakości kształcenia akademickiego opartego na systemie tutoringu.

Nabór ofert jest ciągły, otwarty i będzie trwał aż do wyczerpania środków, jednak nie dłużej niż do dnia
31 października 2019 r.

www

CZP5

PO WER 3.3

STER

NAWA

Program skierowany jest do polskich instytucji, które prowadzą kształcenie doktorantów, mają doświadczenie w przyjmowaniu cudzoziemców na studia oraz koordynują lub uczestniczą w programach międzynarodowej wymiany studentów lub doktorantów.

Do 14 grudnia
2018 r.

www

CZP5

PO WER 3.1

Kurs na MOOC

NCBR

Konkurs  dotyczący stworzenia i realizacji kursów edukacyjnych w formie e-learningu

Do 25 stycznia
2019 r.

www

CZP5

PROGRAM OPERACYJNY INTELIGENTNY ROZWÓJ

PO IR 1.1.1 Szybka Ścieżka

Dla MŚP

NCBR

 

Dla dużych przedsiębiorstw
i konsorcjów

Konkurs na  B+R (badania przemysłowe i/lub eksperymentalne prace rozwojowe, które mogą być uzupełnione o prace przedwdrożeniowe).

 

Konkurs na  B+R (badania przemysłowe i/lub eksperymentalne prace rozwojowe, które mogą być uzupełnione o prace przedwdrożeniowe).

Do 14 grudnia
2018 r.

 

 

 

Do 30 listopada
2018 r.

www

 

 

 

 

www

CZP2

PO IR 3.2.1

Badania na rynek

PARP

Konkurs na dofinansowanie projektów w ramach Działania 3.2 „Wsparcie wdrożeń wyników prac B+R”

Do 5 grudnia 2018 r.

www

CZP2

PO IR 2.3.2

Bony na innowacje dla MŚP

PARP

Konkurs na dofinansowanie projektów w ramach działania 2.3 „Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw”

Do 22 listopada
2018 r.

www

CZP2

PO IR 4.1.1

Wspólne Przedsięwzięcie z Województwem Śląskim

NCBR

Konkurs na badania przemysłowe.

Konsorcjum, w którego skład wchodzi co najmniej:

·         jedno przedsiębiorstwo (Lider konsorcjum) oraz

·          jedna jednostka naukowa

Do 02  lutego 
2019 r.

www

CZP2

REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

RPO WSL 1.2

Konkurs na:

1.        Tworzenie lub rozwój istniejącego zaplecza badawczo-rozwojowego w przedsiębiorstwach służącego ich działalności innowacyjnej.

2.        Wsparcie prac B+R w przedsiębiorstwach

Do 15 stycznia
2019 r.

www

CZP2

PROGRAMY MIĘDZYNARODOWE

Horyzont 2020 –
30 konkursów

Konkursy w różnych tematach programu H2020

Ogłoszone na lata 2018-2020

www

CZP3

Projekty międzynarodowe współfinansowane

PMW - MNiSW

Dofinansowanie wkładu własnego do projektów międzynarodowych

Od dnia ogłoszenia
w sposób ciągły

www

CZP3

Premia na Horyzoncie

MNiSW

Konkurs na działania wspomagające uczestnictwo jednostek naukowych w programie ramowym w zakresie badań naukowych i innowacji Horyzont 2020 i programie Euratom.

Od dnia ogłoszenia
w sposób ciągły

www

CZP3

Horyzont 2020 Twinning

Horyzont 2020

Twinning polega na wzmocnieniu  określonego obszaru badań w ramach danej instytucji z kraju słabszego, poprzez współpracę z przynajmniej dwiema wiodącymi instytucjami z zagranicy w dziedzinie wynikającej ze Strategii Rozwoju Badań jednostki będącej wnioskodawcą. W ramach tych projektów polscy naukowcy mają możliwość współpracować z jednostkami zagranicznymi w celu polepszenia oraz rozwoju swojej wiedzy i metod badawczych w konkretnej dziedzinie naukowej.

Do 15 listopada
2018 r.

www

CZP3

BEETHOVEN CLASSIC 3

NCN

Konkurs na  polsko-niemieckie projekty badawcze w zakresie nauk humanistycznych, społecznych i o sztuce oraz wybranych dyscyplin nauk ścisłych i technicznych

Do 17 grudnia
2018 r.

www

CZP3

BEETHOVEN LIFE 1 

NCN

Konkurs na  polsko-niemieckie projekty badawcze w zakresie nauk o życiu

Do 17 grudnia
2018 r.

www

CZP3

Innovative Training Networks

Granty ITN są przeznaczone na szkolenie początkujących naukowców przez międzynarodowe zespoły.

Do 15 stycznia
2019 r.

www

CZP3

BiodivERsa

 Konkurs na międzynarodowe projekty badawcze z zakresu bioróżnorodności i ekosystemu pt. “ Biodiversity and its influence on 

Animal, human and plant health”.

Do 16 listopada
2018 r.

www

CZP3

International Alumni

NAWA

Celem Programu jest wsparcie uczelni i jednostek naukowych prowadzących kształcenie w rozwoju długofalowych relacji z zagranicznymi absolwentami, wykorzystaniu ich wiedzy i doświadczeń w procesach edukacyjnych oraz budowaniu we współpracy z nimi marki polskich instytucji za granicą.

Do 14 grudnia
2018 r.

www

CZP3

ERA-Net Cofund on Biotechnologies

NCBR

Konkurs skupia się na finansowaniu badań obejmujących zagadnienia z zakresu biotechnologii. 

Do 14 grudnia
2019 r.

www

CZP3

ERA-NET Bioenergy pt. „Combined biomass valorisation to bioenergy, industrial feedstocks and bio-based products”

NCBR

Konkurs skupia się na finansowaniu badań obejmujących zagadnienia z zakresu bioenergii.

Do 29 stycznia
2019 r.

www

CZP3

Trans-Atlantic Platform Social Innovation

NCBR

Celem konkursu jest wspieranie współpracy badawczej pomiędzy krajami EU oraz krajami obu Ameryk w zakresie innowacji społecznych.

Do 14 lutego
2019 r.

www

CZP3

ERC Consolidator Grants

H2020

O grant mogą aplikować osoby, które są 7-12 lat po uzyskaniu stopnia doktora. Dofinansowanie w wysokości do 2 mln euro może zostać przyznane na maksymalnie 5 lat.

 

Do 19 lutego
2019 r.

www

CZP3

 

 

 

 
Admin © Politechnika Śląska
 
Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono.
Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej
Aktualne nabory