2 marca 2011
Krótka instrukcja dla Kierowników projektów PBU, którzy otrzymali decyzję przyznającą środki w 40tym konkursie.
KROK 1: po otrzymaniu decyzji przyznającej środki, Kierownik projektu przygotowuje projekt umowy o dofinansowanie projektu – wzór umowy dostępny jest po zalogowaniu się w systemie OSF (www.osf.opi.org.pl) Umowa o dofinansowanie projektu jest umową 3-stronną pomiędzy: Narodowym Centrum Nauki (1), Politechniką Śląską (2) reprezentowaną przez prof. dr hab. inż. Jana Ślusarka, Prorektora ds. Nauki i Współpracy z Przemysłem oraz mgr Krystynę Pręda, Kwestora Politechniki Śląskiej (kontrasygnata finansowa) i Kierownikiem Projektu (3) (należy pamiętać o prawidłowej odmianie nazwiska Kierownika projektu). Środki finansowe przyznawane są Politechnice Śląskiej na drodze decyzji MNiSW.
 
 
KROK 2: Kierownik projektu przesyła droga elektroniczną wypełnioną przez siebie umowę wygenerowaną w systemie OSF (plik .pdf) do akceptacji do Biura Obsługi Projektów Krajowych (CZP1) e-mail: czp1@polsl.pl
 
 
KROK 3: Po zaakceptowaniu projektu umowy przez CZP1, Kierownik projektu składa wniosek o udzielenie pełnomocnictwa do podpisania umowy o dofinansowanie do Dyrektora Centrum Zarządzania Projektami dr hab. inż. Krzysztofa Wodarskiego, prof. nzw. w Pol. Śl. (Wydział Górnictwa i Geologii, ul. Akademicka 2 A, pok. 43) według załącznika nr 6 do Zarządzenia Rektora nr 15/10/11. Do wniosku załącza się zaakceptowany przez CZP1 projekt umowy (1 egz.) bez podpisu.
 
 
KROK 4: Kierownik projektu otrzymuje pełnomocnictwo Rektora do podpisania umowy o dofinansowanie projektu, przygotowuje 4 egz. umowy i podpisuje je w miejscu podpis kierownika projektu. Następnie dołącza listę kontrolną według załącznika nr 3 (wzór nr 5) do Zarządzenia Rektora 20/10/11 i składa komplet w CZP1.
 
 
KROK 5: Kierownik projektu odbiera podpisane 4 egz. umowy w sekretariacie Prorektora ds. Nauki i Współpracy z Przemysłem i wysyła na adres:
 
Narodowe Centrum Nauki
ul. Królewska 57
30-081 Kraków

Wiadomość utworzona: 2 marca 2011 13:34, autor: Ewa Mendec
Ostatnia modyfikacja: 2 marca 2011 14:17, wykonana przez: Ewa Mendec
 
Admin Admin © Politechnika Śląska
 
Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono.
Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej
Aktualności Centrum Zarządzania Projektami