9 kwietnia 2019
NAWA: Trwa nabór wniosków do konkursu Promocja Zagraniczna
Głównym celem Programu jest wsparcie uczelni i innych jednostek systemu szkolnictwa wyższego i nauki w budowaniu ich marki międzynarodowej oraz promocji za granicą.

Celami szczegółowymi Programu są:


- wspieranie długofalowej współpracy uczelni i innych jednostek systemu szkolnictwa wyższego i nauki wskazanych w pkt 2.1. Regulaminu z ich zagranicznymi absolwentami;
- aktywizacja uczelni oraz innych jednostek systemu szkolnictwa wyższego i nauki wskazanych w pkt 2.1. Regulaminu i ich pracowników w kierunku nowoczesnego i skutecznego promowania oferty dydaktycznej i naukowej za granicą;
- stworzenie efektywnych narzędzi do pozyskiwania przez polskie uczelnie i inne jednostki systemu szkolnictwa wyższego i nauki wskazane w pkt 2.1. Regulaminu zagranicznych kandydatów na studia i nauczycieli akademickich;
- aktywizacja uczelni i innych jednostek systemu szkolnictwa wyższego i nauki wskazanych w pkt 2.1. Regulaminu w zakresie nawiązywania współpracy i upowszechniania wyników badań poprzez wspieranie publikacji w prestiżowych zagranicznych czasopismach naukowych i organizację międzynarodowych konferencji naukowych.

Finansowane mogą być w szczególności następujące działania:


-wypracowanie modelu współpracy z zagranicznymi absolwentami lub realizacja działań, których celem jest rozwój długofalowych relacji z nimi oraz wykorzystanie ich potencjału w budowaniu marki polskiej instytucji itp.;
-tworzenie, rozwój lub zakup aplikacji, stron www, baz danych lub systemów informatycznych;
-działania online służące dotarciu z przekazem informacyjno-promocyjnym do grupy docelowej (maturzystów, rodziców, studentów, zagranicznych absolwentów itp.);
-spotkania, kontakty i działania informacyjno-promocyjne realizowane w różnorodny sposób zarówno w kraju, jak i za granicą (w tym udział w targach, organizacja spotkań, konferencji i zjazdów dla grupy docelowej itp.);
-działania PR, których celem jest kształtowanie pozytywnego wizerunku polskiej instytucji w oczach kandydatów na studia i osób finansujących ich kształcenie;
- filmy, multimedia oraz tradycyjne materiały informacyjno-promocyjne; zintegrowane projekty, działania networkingowe i kampanie informacyjno-promocyjne;
- finansowanie kosztów recenzowanych publikacji naukowych w prestiżowych wydawnictwach zagranicznych indeksowanych w bazach Scopus lub Web of Science;
- organizowanie w Polsce międzynarodowych konferencji naukowych w celu upowszechniania wyników badań i działalności naukowej (wymogiem dla konferencji jest, aby: 1) językiem konferencji był język obcy i wszystkie wystąpienia prowadzone były w języku obcym, 2) min. 20% składu rady naukowej konferencji stanowili naukowcy z zagranicy, 3) przynajmniej 1/3 prelegentów pochodziła z zagranicznych uczelni lub jednostek naukowych).

Nabór wniosków trwa do 16 maja 2019 r.

Więcej informacji można znaleźć na stronie Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej.

Wiadomość utworzona: 9 kwietnia 2019 09:41, autor: Agnieszka Kwiatkowska
 
Admin Admin © Politechnika Śląska
 
Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono.
Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej
Aktualności Centrum Zarządzania Projektami