30 marca 2018
Zaproszenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego do składania ofert w ramach projektu pozakonkursowego o charakterze wdrożeniowym pt. „Mistrzowie Dydaktyki” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój współfinansowanego ze środków Europejskiego

W dniu 29.03.2018 r.  Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego zamieściło informację o zaproszeniu do do składania ofert w ramach projektu pozakonkursowego o charakterze wdrożeniowym pt. „Mistrzowie Dydaktyki”.

Projekt ma na celu podniesienie kompetencji kadry akademickiej w zakresie stosowania nowoczesnych, innowacyjnych metod dydaktycznych, takich jak stosowanie metody tutoringu w kształceniu. W ramach projektu przewiduje się opracowanie koncepcji i wdrożenie nowych rozwiązań w obszarze tutoringu ukierunkowanych na wsparcie wybitnie zdolnej młodzieży, jak również młodzieży mniej uzdolnionej. Zostaną one opracowane, przetestowane, a następnie wdrożone w polskich uczelniach przy wykorzystaniu potencjału i doświadczeń partnera z zagranicy.

 

1.      Przedmiotem postępowania jest wyłonienie ofert uczelni, które nie zostały postawione w stan likwidacji oraz których co najmniej połowa ocenionych jednostek organizacyjnych posiada ocenę parametryczna na poziomie B lub wyższą. W ramach postępowania uczelnie wskażą do udziału w realizacji zadań projektu pt. „Mistrzowie dydaktyki”:

   1)     przewidywaną liczbę nauczycieli akademickich spełniających warunki uczestnictwa w projekcie spośród swojej kadry akademickiej;

   2) przewidywaną liczbę studentów, w tym wybitnie uzdolnionych, którzy zostaną wybrani do grupy docelowej projektu.

2.    W ramach realizacji projektu zadaniem nauczycieli akademickich wskazanych przez uczelnię będzie:

o    udział w zagranicznych wizytach studyjnych w celu odbycia szkolenia, poprzedzonych spotkaniami przedwyjazdowymi (organizacja wizyt studyjnych i spotkań przedwyjazdowych należy do MNiSW),

o    przetestowanie wypracowanego przez ekspertów zewnętrznych wstępnego modelu stosowania metody tutoringu poprzez przeprowadzenie zajęć ze studentami wybranymi do grupy docelowej przez okres 1 semestru akademickiego,

o    współpraca przy ewaluacji projektu.

3.     Wartość alokacji środków finansowych przewidzianej na dofinansowanie przeprowadzenia zajęć w formie tutoringu wynosi: 9 270 000,00 zł.

4.       Okres realizacji zadań w projekcie nie może trwać dłużej niż do 31 grudnia 2019 r.

 

W ramach projektu nie mogą być finansowane zadania, które przed dniem złożenia oferty były finansowane ze środków europejskich, albo są finansowane ze środków europejskich.

Nabór ofert jest ciągły, otwarty i będzie trwał aż do wyczerpania środków, jednak nie dłużej niż do dnia 30 czerwca 2019 r. 

Dodatkowe informacje można uzyskać pod adresem e-mail” mistrzowiedydaktyki@nauka.gov.pl.

 

Pełna treść ogłoszenia

Wiadomość utworzona: 30 marca 2018 11:47, autor: Anna Rużeńska
 
Admin Admin © Politechnika Śląska
 
Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono.
Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej
Aktualności Centrum Zarządzania Projektami