29 września 2016
Nabór wniosków w konkursach „FIRST TEAM”, "HOMING" i "POWROTY" w ramach Działania 4.4 PO IR

Fundacja na Rzecz Nauki Polskiej kontynuuje nabór wniosków w trzech konkursach w ramach Działania 4.4 PO IR. Wnioski o dofinansowanie projektów we wszystkich trzech konkursach należy złożyć w terminie do 17 października 2016 r.

1. FIRST TEAM

Celem konkursu jest wsparcie pierwszych zespołów badawczych prowadzonych przez doktorów na wczesnych etapach kariery naukowej i zachęcenie do powrotu do kraju wybitnych naukowców polskiego pochodzenia lub powrotu do pracy B+R osób po przerwach w pracy badawczej. Wsparcie w ramach programu będzie udzielane zespołom prowadzącym badania w jednostkach naukowych lub przedsiębiorstwach w Polsce, pracujących w najbardziej innowacyjnych obszarach i posiadających partnera naukowego.

Wnioskodawcą w konkursie może zostać naukowiec (niezależnie od narodowości) posiadający stopień naukowy doktora nie dłużej niż przez 5 lat, przy czym początek tego okresu wyznacza data roczna uzyskania stopnia, a koniec – rok poprzedzający termin składania wniosków w konkursie.

Wnioskodawca musi spełnić łącznie następujące warunki:

·      przebywał poza Polską nieprzerwanie przez co najmniej 9 miesięcy w celu prowadzenia badan naukowych;

·      ma zamiar przyjechać do Polski nie później niż w terminie rozpoczęcia projektu lub przyjechał do Polski nie wcześniej niż w roku poprzedzającym termin składania wniosków w konkursie.

Szczegółowe informacje, ogłoszenie o konkursie i dokumentacja dostępne są na stronie internetowej FNP.

 

2. HOMING

W ramach konkursu finansowane będą przełomowe projekty o charakterze staży podoktorskich realizowanych przez młodych doktorów z całego świata, ze szczególnym uwzględnieniem powrotów do kraju wybitnych naukowców polskiego pochodzenia, w jednostkach naukowych lub przedsiębiorstwach w Polsce, pracujących w najbardziej innowacyjnych obszarach, z udziałem partnera naukowego.

Wnioskodawcą w konkursie może zostać młody doktor (niezależnie od narodowości) posiadający stopień naukowy doktora nie dłużej niż przez 5 lat, przy czym początek tego okresu wyznacza data roczna uzyskania stopnia, a koniec – rok poprzedzający termin składania wniosków w konkursie.

Wnioskodawca jest osobą powracającą do pracy naukowej po przerwie trwającej co najmniej 9 miesięcy, spowodowanej w szczególności pracą w innych sektorach gospodarki lub w sektorze B+R, ale bez udziału w prowadzeniu badań (np. broker naukowo-technologiczny, administracja) lub po przerwie związanej z rodzicielstwem.

Szczegółowe informacje, ogłoszenie o konkursie i dokumentacja dostępne są na stronie internetowej FNP.

 

3. POWROTY

 

Fundacja na Rzecz Nauki Polskiej kontynuuje nabór wniosków w konkursie „POWROTY” w ramach Działania 4.4 PO IR.

W ramach konkursu finansowane będą przełomowe projekty o charakterze staży podoktorskich realizowanych przez młodych doktorów z całego świata, powracających do pracy naukowej po przerwie w pracach B+R, w jednostkach naukowych lub przedsiębiorstwach w Polsce, pracujących w najbardziej innowacyjnych obszarach, z udziałem partnera naukowego.

Wnioskodawcą w konkursie może zostać młody doktor (niezależnie od narodowości) posiadający stopień naukowy doktora nie dłużej niż przez 5 lat, przy czym początek tego okresu wyznacza data roczna uzyskania stopnia, a koniec – rok poprzedzający termin składania wniosków w konkursie.

Szczegółowe informacje, ogłoszenie o konkursie i dokumentacja dostępne są na stronie internetowej FNP.

 

Wiadomość utworzona: 29 września 2016 12:19, autor: Katarzyna Szmigiel
Ostatnia modyfikacja: 29 września 2016 12:20, wykonana przez: Katarzyna Szmigiel
 
Admin Admin © Politechnika Śląska
 
Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono.
Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej
Aktualności Centrum Zarządzania Projektami