29 czerwca 2016
Rusza program "Granty na granty: promocja jakości"

 
Już od 1 lipca 2016 r. rozpocznie się nabór wniosków w ramach programu pod nazwą „Granty na granty: promocja jakości – wsparcie polskich koordynatorów w programach badawczych Unii Europejskiej”. Program ma na celu wsparcie polskich jednostek naukowych, które ubiegały się o realizację projektów w ramach programów badawczych Unii Europejskiej i których wnioski uzyskały wysoką ocenę merytoryczną. Ma również wpłynąć na zwiększenie zaangażowania polskich jednostek naukowych w przygotowywanie wysokiej jakości wniosków projektowych oraz zachęcić je do aktywnego rozwoju i budowania konkurencyjności własnej marki.
Program adresowany jest do jednostek naukowych, które w celu realizacji planowanego projektu w ramach jednego z następujących programów badawczych UE: Horyzont 2020, Euratom, Fundusz Badawczy Węgla i Stali, zdecydowały się:
    stworzyć międzynarodowe konsorcjum i podjąć się roli koordynatora w tym projekcie. Konsorcjum składać się musi co najmniej z 3 partnerów lub beneficjentów (w tym przynajmniej dwóch z zagranicy, pochodzących z dwóch różnych krajów członkowskich UE lub krajów stowarzyszonych z programem ramowym);
    wejść w skład międzynarodowego konsorcjum i podjąć się roli koordynatora pakietu (Work Package Leader) w ramach tego projektu. Przyjęto, że koordynacja pakietu umożliwia polskim zespołom naukowym zdobycie wartościowych doświadczeń oraz rozszerzenie sieci kontaktów międzynarodowych, co stanowi bezcenne przygotowanie do pełnienia w przyszłości roli koordynatora całego projektu.
Warunkiem wystąpienia z wnioskiem o refundację kosztów jest uzyskanie w ocenie merytorycznej wniosku projektowego liczby punktów stanowiącej co najmniej 80% progu (Threshold) wyznaczonego przez KE w ramach ostatecznej punktacji określonej dla danego wezwania konkursowego. Refundacji podlegają koszty przeprowadzenia rozpoznania tematyki wniosku projektowego, sporządzenia wniosku, uczestnictwa wnioskodawcy w konferencjach, spotkaniach brokerskich lub networkingowych związanych z przygotowaniem wniosku oraz organizacji spotkań roboczych konsorcjum. Maksymalna wysokość wnioskowanej refundacji zależna jest od funkcji, jaką planuje pełnić jednostka naukowa:
    jednostka naukowa występująca w roli koordynatora projektu może wystąpić o refundację kosztów w wysokości do 30 000 zł;
    jednostka naukowa występująca w roli koordynatora pakietu może wystąpić o refundację kosztów w wysokości do 10 000 zł.
Jednostki zobowiązane są złożyć wniosek w terminie 60 dni od dnia otrzymania oceny merytorycznej wniosku projektowego w ramach ostatecznej punktacji określonej dla danego wezwania konkursowego! Wnioski w ramach naboru mogą składać również jednostki, które otrzymały ocenę merytoryczną wniosku projektowego przed ogłoszeniem niniejszego naboru, jednak nie wcześniej niż po dniu 1 grudnia 2015 r.
Nabór wniosków odbywać się będzie wyłącznie w postaci elektronicznej w systemie teleinformatycznym OSF - Obsługa Strumieni Finansowania na stronie osf.opi.org.pl.
Szczegółowe informacje dotyczące zasad wnioskowania w ramach programu dostępne są na poświęconej mu stronie.
 
Żródło: www.nauka.gov.pl

Wiadomość utworzona: 29 czerwca 2016 08:08, autor: Agnieszka Wyżgolik
 
Admin Admin © Politechnika Śląska
 
Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono.
Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej
Aktualności Centrum Zarządzania Projektami