11 kwietnia 2011
Informacja dotycząca projektów badawczych własnych, w tym habilitacyjnych, projektów promotorskich.
MNiSW poinformowało, że w związku z art. 48 ust. 1, 2 i 4 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. – Przepisy wprowadzające ustawy reformujące system nauki (Dz. U. Nr 96, poz. 620, z późn. zm.), do Narodowego Centrum Nauki została przekazana:
   1. dokumentacja dotycząca projektów badawczych przyjętych do finansowania w ramach 40 konkursu;
   2. dokumentacja dotycząca projektów badawczych własnych, w tym habilitacyjnych oraz promotorskich, które są finansowane na podstawie umów zawartych w roku 2010;

 
W związku z powyższym ocena złożonych w ministerstwie raportów rocznych, raportów końcowych i wniosków o zmianę warunków realizacji ww. projektów będzie dokonywana  przez NCN.  Narodowe Centrum Nauki będzie również przekazywać środki na rok 2011, wynikające z decyzji podjętych przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Wszelkie dokumenty nadsyłane do ministerstwa, dotyczące ww. projektów, będą przekazywane do NCN.
Wszelką korespondencję w sprawach dotyczących ww. projektów prosimy  kierować bezpośrednio do NCN.
Ponadto informuje się, że w związku z art. 48 ust. 1 pkt 2 i 3 do NCN zostaną także przekazane umowy dotyczące projektów badawczych:
    * zawarte w roku 2009 – w terminie do 30 czerwca 2011 r.,
    * zawarte w latach 2005-2008 – w terminie do 30 września 2011 r.
Do czasu przekazania umów do NCN zadania te finansuje minister właściwy do spraw nauki.
 
Zgodnie z porozumieniem zawartym w dniu 22 marca 2011 r. pomiędzy Ministrem Nauki i Szkolnictwa Wyższego a Narodowym Centrum Nauki, NCN jest zobowiązane poinformować wszystkie Jednostki będące wykonawcami projektów, o przejęciu umów do dalszego finansowania i rozliczenia.

Wiadomość utworzona: 11 kwietnia 2011 11:40, autor: Błażej Sobota
Ostatnia modyfikacja: 11 kwietnia 2011 11:50, wykonana przez: Błażej Sobota
 
Admin Admin © Politechnika Śląska
 
Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono.
Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej
Aktualności Centrum Zarządzania Projektami