PROJEKTY KRAJOWE Z ROKU 2010

Nr Projektu

Tytuł Projektu

Osoba do kontaktu

PBS-1/RIE-5/2010 Zaawansowane technologie pozyskiwania energii Anna Kaźmierczak
PBS-2/RIE1/2010 Rozwój diagnostyki cieplnej budynków Anna Jarasz
PBS-3/RIE1/2010 Zwiększenie wykorzystania energii z odnawialnych źródeł energii w budownictwie Katarzyna Schneider
PBS-4/RIE5/2010 Opracowanie technologii spalania tlenowego dla kotłów pyłowych i fluidalnych zintegrowanych z wychwytem CO2 Małgorzata Olbryś
PBS-5/RM1/2010 Zintegrowany system zmniejszenia eksploatacyjnej energochłonności budynków Aleksandra Śnieżek
PBS-6/RIE5/2010 Opracowanie technologii zgazowania węgla dla wysokoefektywnej produkcji paliw i energii elektrycznej Joanna Schwarz
PBS-7/RIE6/2010 Opracowanie zintegrowanych technologii wytwarzania paliw i energii z biomasy, odpadów rolniczych i innych Joanna Schwarz 
PBS-1/RIE6/2011 Małgorzata Jarząbek
PBR-3/RM3/2010 Opracowanie podstaw technologii wytwarzania stopów na osnowie fazy międzymetalicznej TiAl przeznaczonych na elementy silników lotniczych  Anna Kaźmierczak
PBR-4/RCH5/2010 Badania utleniającej degradacji wybranych poliolefin w układach wielofazowych Aleksandra Śnieżek
PBR-7/ROZ4/2010 System komputerowy zarządzania w zakresie zarządzania wiedzą w przedsiębiorstwach przemysłu budowy maszyn Anna Jarasz
PBR-8/RJP3/2010 System diagnostyczny wspomagający proces leczenia ran oparzeniowych i przewlekłych Aleksandra Śnieżek
PBR-12/RIE6/2010 Opracowanie narzędzi komputerowych do wspomagania projektowania maszyn flotacyjnych Katarzyna Schneider
PBR-13/ROZ4/2010 Komputerowe wspomaganie procesu przygotowania produkcji w grupie kopalń węgla kamiennego Anna Jarasz
PMN-14/RM2/2010 Kompozyty o osnowie aluminiowej ze wzmocnieniem tekstylnym typu 3-D dla elementów podlegających złożonym obciążeniom w przemyśle samochodowym i w budownictwie maszyn Elżbieta Rozumek

 

PROJEKTY KRAJOWE Z ROKU 2011

Nr Projektu

Tytuł Projektu

Osoba do kontaktu

PBR-1/RMT3/2011 Urządzenie mechatroniczne do treningu lokomotorycznego Joanna Schwarz
PBR-2/RIE5/2011 Zintegrowany system obróbki termicznej biomasy za pomocą utleniacza odpadowego Katarzyna Schneider
PBR-3/RE2/2011 Etalon napięcia przemiennego Małgorzata Olbryś
PBR-4/RMT8/2011 Zestawienie nowych stopów na odlewane elementy maszyn zwiększające ich trwałość eksploatacyjną Joanna Schwarz
PBR-5/RG2/2011 Wspomaganie komputerowe procesu optymalizacji cech konstrukcyjnych kombajnu ścianowego Aleksandra Śnieżek
PBR-6/RG1/2011 Nowatorskie rozwiązanie napędu pojazdu elektrycznego z dwustrefowym silnikiem BLDC Aleksandra Śnieżek
KI-1/RJO4/2011 Punkt Informacyjny w AIP Aleksandra Śnieżek
PBU-1/ROZ5/2011 Badanie działalności krajowych i zagranicznych przedsiębiorstw przemysłu maszynowego z uwagi na stopień dojrzałości w zarządzaniu projektami dla potrzeb przygotowania produkcji nowych wyrobów Anna Jarasz
PBU-2/RCh-6/2011 Otrzymywanie i badania właściwości przepływowych wybranych nanopłynów w aspekcie ich wykorzystania w transporcie ciepła Aleksandra Śnieżek
PBU-3/RG7/2011 Diageneza triasowych wapieni Śląska Opolskiego w aspekcie obecności kalcytu magnezowego Aleksandra Śnieżek
PBU-4/RE5/2011 Energoelektroniczny sześciosilnikowy serwonapęd manipulatora równoległego bazujący na bezszczotkowych silnikach prądu stałego PM BLDC Małgorzata Olbryś
PBU-5/RCh-3/2011 Opracowanie procedur analitycznych oraz metod chromatograficznych i woltamperometrycznych do analizy biomarkerów, wybranych leków izoflawonów obok ich metabolitów Aleksandra Śnieżek
PBU-6/RE5/2011 Układ do bezprzewodowej transmisji energii-minimalizacja strat mocy, sterowanie mocą, zmniejszenie wpływu zmian parametrów, badania laboratoryjne Małgorzata Olbryś
PBU-7/RT2/2011 Wykorzystanie tłumików drgań skrętnych do eliminacji stanów krytycznych w złożonych układach napędowych środków transportu Anna Jarasz
PBU-8/RAU3/2011 Kody LDPC nad ciałem GF(q) efektywnie dekodowane sprzętowo Małgorzata Jarząbek
PBU-9/RE5/2011 Wybrane aspekty falowników rezonansowych o częstotliwościach pracy 10-30 MHz i mocach 100-1000W Małgorzata Olbryś
PBU-10/RE1/2011 Bezpieczeństwo energetyczne na poziomie lokalnym z uwzględnieniem współpracy jednostek samorządu terytorialnego z energetyką zawodową Małgorzata Olbryś
PBU-11/RT4/2011 Optymalizacja konstrukcji układu hamulcowego pojazdu szynowego z uwzględnieniem sprzężenia zjawisk mechanicznych, termicznych i aerodynamicznych Anna Jarasz
PBU-12/RE3/2011 Awaryjność maszyn elektrycznych i transformatorów w przemyśle elektroenergetycznym Małgorzata Olbryś
PBU-13/RAU1/2011 Analiza biologiczna i symulacyjna ścieżki sygnałowej ATM jako aktywatora modułów  p53 i NF-kappaB Małgorzata Jarząbek
PBU-14/RIE6/2011 Analiza procesu chłodzenia mózgu noworodka Katarzyna Schneider
PBU-15/RCh-2/2011 1,3-Cykloaddycja dipolarna  w syntezie 5-podstawionych pochodnych uracylu Aleksandra Śnieżek
PBU-16/RAU1/2011 Metody obliczeniowe do modelowania i sterowania procesów nowotworowych jako narzędzie planowania protokołów terapii Małgorzata Jarząbek
PBU-17/RCh-2/2011 Synteza oraz badanie aktywności antyproliferacyjnej C-glikozydów pochodnych wybranych flawonoidów względem wybranych linii komórek nowotworowych Aleksandra Śnieżek
PBU-18/RAU2/2011 Analiza i opracowanie mechanizmów dla bezprzewodowych sieci sensorowych w Internecie nowej generacji Małgorzata Jarząbek
PBU-19/RCh-4/2011 Nowe wstrzykiwalne biomateriały polimerowe do regeneracji tkanki kostnej Aleksandra Śnieżek
PBU-20/ROZ3/2011 Wykorzystanie narzędzi kreatywnego rozwiązywania problemów i zarządzania strategicznego do tworzenia i wdrażania lokalnych programów rewitalizacji zdegradowanych obszarów miast Anna Jarasz
PBU-21/RCh-4/2011 Wyznaczenie struktury chromoforów z grupy pirazolochinoliny lub pokrewnych optymalnych pod względem przyszłych zastosowań za pomocą metod chemii kwantowej Aleksandra Śnieżek
PBU-22/ROZ1/2011 Model racjonalizacji procesów innowacyjnych we wdrażaniu strategii rozwoju regionu Anna Jarasz
PBU-23/RCh-4/2011 Synteza kopolimerów funkcjonalizowanych grupami hydroksylowymi i ich modyfikacja w celu zaprojektowania nowych polimerowych nośników wybranych związków biologicznie aktywnych Aleksandra Śnieżek
PBU-24/ROZ1/2011 Interaktywno-sieciowy model kształtowania wspólnot działań w rozwoju współczesnych organizacji Anna Jarasz
PBU-25/ROZ4/2011 Konfiguracyjne ujęcie rozwoju firm odpryskowych w kontekście przedsiębiorczości akademickiej Anna Jarasz
PBU-26/ROZ3/2011 Doskonalenie procesów transferu zasobów wiedzy w organizacji szpitalnej Anna Jarasz
PBU-27/RMT2/2011 Modelowanie i badanie stosów piezoelektrycznych w ujęciu klasycznym i nieklasycznym z tłumieniem Joanna Schwarz
PBU-28/RIE5/2011 Badania wybranych metod obniżania emisji NOx i CO2 z kotłów energetycznych Katarzyna Schneider
PBU-29/ROZ1/2011 Proces kształtowania tożsamości organizacyjnej przedsiębiorstwa w następstwie sytuacji kryzysowych Anna Jarasz
PBU-30/ROZ5/2011 Strategie kreowania kapitału klienta w budowaniu wartości przedsiębiorstwa Anna Jarasz
PBU-31/ROZ4/2011 Badanie możliwości technicznych i uwarunkowań ekonomicznych dla projektowania eksploatacji resztkowych złóż węgla kamiennego w kopalniach Górnośląskiego Zagłębia Węglowego Anna Jarasz
PBU-32/RIE6/2011 Doskonalenie metod optymalizacji termoekologicznej procesów cieplnych Katarzyna Schneider
PBU-33/RIE4/2011 Ciśnieniowe techniki membranowe w biologicznym współczyszczaniu odcieków za składowiska komunalnego ze ściekami przemysłowymi Katarzyna Schneider
PBU-34/RAU1/2011 Stabilność ciągłych układów liniowych Małgorzata Jarząbek
PBU-34/RAU1/2011 Stabilność ciągłych układów liniowych Małgorzata Jarząbek
PBU-35/RIE4/2011 Proces kofermentacji produktów odpadowych z produkcji biopaliw i osadów ściekowych intensyfikowany promieniowaniem mikrofalowym Katarzyna Schneider
PBU-36/RIE6/2011 Piroliza mieszanek biomasy Katarzyna Schneider
PBU-37/RG7/2011 Waloryzacja jednej z dwóch najstarszych w Polsce kolekcji geologicznych  - zbiorów ks. Leopolda Scherschnika z Muzeum Geologii Złóż w Gliwicach Aleksandra Śnieżek
PBU-38/RAR1/2011 Natura modelowana. Elementy naturalistyczne w kompozycji urbanistycznej Małgorzata Olbryś
PBU-39/ROZ5/2011 Modele kosztu kapitału i ich implementacje w działalności przedsiębiorstw górniczych Anna Jarasz
PBU-40/RMT2/2011 Stanowisko badawcze do interaktywnej rehabilitacji dzieci poniżej trzeciego roku życia ze schorzeniami narządu ruchu Joanna Schwarz
PBU-41/RAR2/2011 Architektura współczesnego polskiego domu rezydencjonalnego. Wzorce i tendencje Małgorzata Olbryś
PBU-42/RIE4/2011 Opracowanie technologii wytwarzania porowatych nośników ceramicznych o regulowanym rozkładzie wielkości porów i zmodyfikowanym potencjale dzeta jako wypełniacza złóż biologicznych do oczyszczania ścieków komunalnych Katarzyna Schneider
PBU-43/RAR2/2011 Komercjalizacja przestrzeni miejskiej. Rola i znaczenie centrum handlowego w kształtowaniu przestrzeni współczesnego miasta, ze szczególnym uwzględnieniem miast Aglomeracji Górnośląskiej Małgorzata Olbryś
PBU-44/RIE8/2011 Eliminacja środków cieniujących ze ścieków przy zastosowaniu beztlenowego bioreaktora membranowego Katarzyna Schneider
PBU-45/RJP10/2011 Zastosowanie metod statystycznych do rekonstrukcji zmian klimatycznych na obszarze Polski w późnym glacjale i holocenie Aleksandra Śnieżek
PBU-46/RB6/2011 Efektywność wzmacniania belek żelbetowych kompozytami zbrojonymi splotami ze stali wysokiej wytrzymałości Małgorzata Olbryś
PBU-47/RMT3/2011 Modelowanie napędów elektrycznych pojazdów szynowych w ujęciu mechatronicznym Joanna Schwarz
PBU-48/RE4/2011 Optyczny system do określania objętości chwilowej części krwistej komory wspomagania serca Małgorzata Olbryś
PBU-49/ROZ3/2011 Wykorzystanie metod scenariuszowych w modelowaniu procesów eksploatacyjnych Anna Jarasz
PBU-50/RG2/2011 Wpływ wybranych parametrów konstrukcyjnych jednego stopnia przekładni zębatej na drugo w aspekcie jej stanu dynamicznego Aleksandra Śnieżek
PBU-51/RB4/2011 Wpływ czasu oraz czynników technologicznych na właściwości reologiczne samozagęszczalnej mieszanki betonowej w aspekcie jej parcia na deskowania Małgorzata Olbryś
PBU-52/RMT3/2011 Modelowanie i identyfikacja oddziaływań dynamicznych w układzie zawieszenia szybkobieżnego pojazdu gąsienicowego Joanna Schwarz
PBU-53/RB6/2011 Numeryczna ocena ryzyka zarysowania i metod jego ograniczania w konstrukcjach masywnych i średniomasywnych Małgorzata Olbryś
PBU-54/RMT2/2011 Zastosowanie podobieństwa konstrukcyjnego i modelu kosztów w tworzeniu typoszeregów konstrukcji maszyn Joanna Schwarz
PBU-55/ROZ5/2011 Metoda wyznaczania wartości kopalni węgla kamiennego Anna Jarasz
PBU-56/RMT3/2011 System sterowania mechatronicznego zawieszenia pojazdu gąsienicowego Joanna Schwarz
PBU-57/RM-3/2011 Struktura i właściwości złączy spawanych odlewniczych stopów magnezu w symulowanych warunkach eksploatacji Anna Kaźmierczak
PBU-58/RM-2/2011 Opracowanie nowej zintegrowanej metody badań plastyczności blach z zaawansowanych stali o wysokiej wytrzymałości dla przemysłowych procesów tłoczenia Anna Kaźmierczak
PBU-59/ROZ4/2011 Innowacje jako czynnik dynamizujący modele biznesowe Anna Jarasz
PBU-60/RMT5/2011 Sterowanie własnościami i strukturą spoin stali obrabianych termomechanicznie o wysokiej granicy plastyczności Joanna Schwarz
PBU-61/ROY5/2011 Wskaźniki funkcji turystycznej obszaru recepcji turystycznej Anna Jarasz
PBU-62/RM-3/2011 Podstawy technologii wytwarzania na wybranych stopach metali lekkich warstw zwiększających odporność na zużycie przez tarcie i erozję Anna Kaźmierczak
PBU-63/RIE6/2011 Badania nad zmniejszeniem emisji tlenków azotu z wykorzystaniem termicznej utylizacji osadów ściekowych Katarzyna Schneider
PBU-64/RMT3/2011 Ocena wpływu stabilizacji międzykolcowej na zmiany cech biomechanicznych odcinka lędźwiowego kręgosłupa oraz objawy kliniczne Joanna Schwarz
PBU-65/RM-1/2011 Wyznaczenie równowag fazowych gamma prim/ gamma prim + gamma oraz gamma prim + gamma / gamma w układzie Ni-Al.-Cr dla projektowania mikrostruktury o najkorzystniejszych proporcjach faz Anna Kaźmierczak
PBU-66/RM-3/2011 Opracowanie nowych gatunków super gruboziarnistych węglików spiekanych z osnową zawierającą nikiel Anna Kaźmierczak
PBU-67/RM-2/2011 Technologia wytwarzania prowadników stosowanych w kardiologii inwazyjnej Anna Kaźmierczak
PBU-68/RM-3/2011 Odporność na korozję wysokotemperaturową stopów na osnowie uporządkowanych faz międzymetalicznych z układu Fe-Al Anna Kaźmierczak
PBU-69/RM-1/2011 Zastosowanie pompy magneto-hydro-dynamicznej do odzysku platyny ze zużytych katalizatorów samochodowych Anna Kaźmierczak
PBU-70/RM-2/2011 Oddziaływanie struktury na właściwości stali węglowo-manganowej w rozjazdach kolejowych odpornych na zużycie ścierne i zmęczeniowe Anna Kaźmierczak
PBU-71/RM-3/2011 Niszczenie korozyjne stali austenityczno-ferrytycznej w środowisku bakterii redukujących siarczany Anna Kaźmierczak
PBU-72/RJP10/2011 Wytworzenie przestrajalnych temperaturowo i elektrycznie kryształów fotonicznych na bazie związków antymonu, jodu i siarki Aleksandra Śnieżek
PBU-73/RIE-8/2011 Badania wpływu biofilmu bakterii Desulfovibrio desulfuricans na implantacyjne stopy tytanu Katarzyna Schneider
PBU-74/RE4/2011 Analizy modelowe oraz badania eksperymentalne wybranych struktur fotonicznych na bazie półprzewodników wysokoprzerwowych Małgorzata Olbryś
PBI-75/RAU1/2011 Zaawansowane narzędzia informatyczne do predykcji i oceny wzorca glikolizacji w komórkach Małgorzata Jarząbek
PBU-76/RMT1/2011 Wpływ modyfikacji cerem, lantanem i strontem na kinetykę krystalizacji odlewniczych stopów Zn-Al Joanna Schwarz
PBU-77/RMT4/2011 Wytrzymałość zmęczeniowa wybranych stawów człowieka po zabiegu alloplastyki Joanna Schwarz
PBU-78/RMT8/2011 Egzogeniczna modyfikacja aluminium i jego stopów z użyciem pola elektromagnetycznego w warunkach odlewania ciągłego Joanna Schwarz
PBU-79/RMT1/2011 Struktura i własności materiałów kompozytowych o osnowie polimerowej wzmacnianych glinokrzemianami warstwowymi Joanna Schwarz
PBU-80/RMT1/2011 Wpływ przemiany martenzytycznej na kształtowanie struktury i tekstury oraz własności mechanicznych w odkształcanych plastycznie stalach odpornych na korozję typu 18-8 Joanna Schwarz
PBU-81/RM-2/2011 Właściwości mechaniczne i odporność na delaminację laminatów polimer – włókno szklane o wzmocnieniu 3D przeznaczonych na wyroby wytwarzane metodami RTM i infuzji próżniowej Anna Kaźmierczak
PBU-82/RG6/2011 Opracowanie metody numerycznego modelowanie wpływu kolejności i kierunku eksploatacji na deformacje terenu górniczego wraz z oprogramowaniem Aleksandra Śnieżek
PBU-83/RM-4/2011 Modelowanie i optymalizacja procesu odlewania kompozytów gradientowych w zmiennym polu elektromagnetycznym Anna Kaźmierczak
PBU-84/RM-2/2011 Odlewy z warstwami kompozytowymi wytwarzane metodami odlewania do form wirujących Anna Kaźmierczak
PBU-85/RG2/2011 Optymalizacja -parametrów pracy podatnej odrzwiowej obudowy Aleksandra Śnieżek
PBU-86/RG6/2011 Optymalizacja, kalibracja i analiza porównawcza wieloparametrycznych modeli prognozy drgań gruntu wywołanych wstrząsami górotworu dla obdzarów górniczych o szczególnie wysokiej aktywności sejsmicznej w aspekcie zachowania bezpieczeństwa powszechnego Aleksandra Śnieżek
PBU-87/RIE8/2011 Optymalizacja warunków i czasu wpracowania procesu częściowej nitryfikacji/Anammox w układach technologicznych Katarzyna Schneider
PBU-88/RIE4/2011 Badania wskaźników efektów dezintegracji ultradźwiękowej ściekowych osadów nadmiernych Katarzyna Schneider
PBU-89/RMT3/2011 Optymalizacja mechatronicznych układów roboczych tunelowej maszyny urabiającej o urabianiu liniowym Joanna Schwarz
PBU-90/RMT1/2011 Charakterystyki cieplne w diagnostyce stopnia degradacji starzeniowo-zmęczeniowej polimerowych kompozytów konstrukcyjnych metodą termowizyjną Joanna Schwarz
PBU-91/RMT3/2011 Wspomaganie procesu diagnostyki i rehabilitacji osób z niedoborem ruchowym kończyn górnych Joanna Schwarz
PBU-92/RB7/2011 Analiza teoretyczna i doświadczalna wpływu wymiany dynamicznej na otoczenie gruntowe Małgorzata Olbryś
PBU-93/RIE5/2011 Wizualizacja metodą PSP pola ciśnień na powierzchni łopatek koła wirnikowego niskoobrotowego stopnia sprężającego Katarzyna Schneider
PBU-94/RMT3/2011 Optymalizacja procesu cięcia pakietów presensybilizowanych blach aluminiowych na gilotynie Joanna Schwarz
PBU-95/RMT3/2011 Wspomaganie treningu technicznego i kondycyjnego siatkarek z wykorzystaniem badań modelowych i doświadczalnych Joanna Schwarz
PBU-96/RMT6/2011 Metodologia analizy obrazów termowizyjnych dla potrzeb diagnostyki maszyn i urządzeń Joanna Schwarz
PBU-97/RJP10/2011 Opracowanie metod pomiaru właściwości cieplnych w mikro-i nanoskali wykorzystujących skaningowy mikroskop cieplny Aleksandra Śnieżek
PBU-98/RMT3/2011 Optymalizacja cech dynamicznych zawieszenia szybkobieżnego pojazdu  gąsienicowego Joanna Schwarz

Kontakt w zakresie księgowym - Dział Kosztów

 
Admin © Politechnika Śląska
 
Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono.
Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej
Projekty krajowe