Strategiczne programy badań naukowych i prac rozwojowych     

Strategiczne programy badań naukowych i prac rozwojowych to wysokobudżetowe programy wynikające z polityki naukowej i innowacyjnej państwa, służące rozwojowi polskiej gospodarki i sektora publicznego. Programy strategiczne ustanawia minister właściwy do spraw nauki w ramach Krajowego Programu Badań Naukowych i Prac Rozwojowych, a następnie przekazuje ich realizację Narodowemu Centrum Badań i Rozwoju (NCBiR)

Cele programów strategicznych będą urzeczywistniane poprzez realizację zadań badawczych, czyli projektów obejmujących badania naukowe i prace rozwojowe, służących rozwiązywaniu konkretnych problemów technicznych, naukowych lub społecznych. Realizacja programów strategicznych powinna przyczyniać się do konsolidacji najlepszych zespołów badawczych i integracji środowisk naukowych i gospodarczych wokół zagadnień kluczowych dla rozwoju kraju. 

Społeczny i gospodarczy rozwój Polski w warunkach globalizujących się rynków GOSPOSTRATEG

Nowoczesne technologie materiałowe

 

 Strategiczny program badań naukowych i prac rozwojowych „Środowisko naturalne, rolnictwo i leśnictwo” - BIOSTRATEG

 

 Strategiczny program badań naukowych i prac rozwojowych

"Profilaktyka i leczenie chorób cywilizacyjnych" - STRATEGMED

 

Strategiczny program badań naukowych i prac rozwojowych

"Zaawansowane technologie pozyskiwania energii"

 

Strategiczny program badań naukowych i prac rozwojowych

"Interdyscyplinarny system interaktywnej informacji naukowej i naukowo technicznej "

 

Strategiczny program badań naukowych i prac rozwojowych 

"Zintegrowany system zmniejszenia eksploatacyjnej energochłonności budynków"

 

Strategiczny program badań naukowych i prac rozwojowych

"Poprawa bezpieczeństwa pracy w kopalniach"

 

Strategiczny program badań naukowych i prac rozwojowych

"Technologie wspomagające rozwój bezpiecznej energetyki jądrowej"

   

Projekty strategiczne realizowane na Politechnice Śląskiej, finansowane ze środków Narodowego Centrum Badań i Rozwoju:

PBS-1/2010 Opracowanie technologii dla wysokosprawnych "zero-emisyjnych" bloków węglowych zintegrowanych z wychwytem CO2 ze spalin.

strona własna projektu PBS-1

PBS-2/2010 Rozwój diagnostyki cieplnej budynków.

informacja o projekcie PBS2

PBS-3/2010 Zwiększenie wykorzystania energii z odnawialnych źródeł energii w budownictwie.

informacja o projekcie PBS-3              materiały konferencyjne PBS-3

PBS-4/2010 Opracowanie technologii spalania tlenowego dla kotłów pyłowych i fluidalnych zintegrowanych z wychwytem CO2.

PBS-5/2010 Zoptymalizowane zużycie energii elektrycznej w budynkach.

PBS-6/2010 Opracowanie technologii zgazowania węgla dla wysokoefektywnej produkcji paliw i energii elektrycznej.

informacja o projekcie PBS-6             prezentacja PBS-6

sprawozdanie PBS-6

PBS-7/2010 Opracowanie zintegrowanych technologii wytwarzania paliw i energii z biomasy, odpadów rolniczych i innych.

PBS-1/2011 Opracowanie zasad zatrudniania pracowników w warunkach zagrożenia klimatycznego w podziemnych zakładach górniczych.

PBS-11/2012 Opracowanie rozwiązań wraz z aparaturą pomiarową umożliwiającą przeprowadzenie pomiarów oraz diagnozowanie kabli i przewodów elektroenergetycznych w wyrobiskach zagrożonych wybuchem metanu i/lub pyłu węglowego. 

 informacja o projekcie

 

 
Admin © Politechnika Śląska
 
Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono.
Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej
Projekty strategiczne PBS