KOMUNIKAT Analiza płac w Politechnice Śląskiej na tle innych Uczelni znajduje się w zakładce : Sprawy płacowe pracowników Politechniki Śląskiej

KOMUNIKAT Zachęcamy do lektury artkułów zamieszczonych w zakładce : Szkolnictwo Wyższe w mediach             

----------------------------------------------------------------------------------- 

KOMENTARZ

DO STANOWISKA ZNP W POLITECHNICE ŚLĄSKIEJ

W SPRAWIE NALICZANIA KOSZTÓW UZYSKANIA PRZYCHODÓW

 

Zmieniająca się dynamicznie sytuacja dotycząca uwzględniania 50% kosztów uzyskania przychodów uzasadnia przedstawienie poniższego komentarza. Zachęcamy do zapoznania się z odpowiednimi aktami prawnymi, jak również z opiniami Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Ministerstwa Finansów, które mogą być pomocne w podjęciu decyzji w tej kwestii przez każdego z nauczycieli akademickich.
Przedstawiamy nasze stanowisko i przesłanki do podejmowania decyzji:

 

Po pierwsze:

Przyjęliśmy z wielkim zadowoleniem deklarację JM Rektora w trakcie ostatnich spotkań z przedstawicielami ZNP, że zamiarem władz Uczelni nie jest zmniejszać w jakikolwiek sposób, ograniczać lub utrudniać nauczycielom akademickim i innym pracownikom Uczelni stosowanie 50% kosztów uzyskiwana przychodów, w ramach obowiązujących zarządzeń. Uważamy, że ta deklaracja stanowi wskazanie dla wszystkich gremiów zaangażowanych w kwestie związane z procedurami podatkowymi na naszej Uczelni.

Po drugie:

 Rozważyć należy literę i ducha Ustawy o podatku dochodowym i jej nowelizacji:

- Litera Ustawy i jej nowelizacji nie zmienia statusu nauczycieli akademickich w kwestii sposobu naliczania podatku. Ewentualne interpretacje jej zapisów powinny być dokonywane zawsze na korzyść podatników – w tym przypadku nauczycieli akademickich. Taka jest tradycja prawna, która powinna być podtrzymywana.

- Jeśli chodzi u „ducha” Ustawy to przedstawiciele ustawodawcy zapewniali, że ich intencją jest polepszenie a nie pogorszenie statusu twórców. Nie było wolą ustawodawcy pogorszenie statusu finansowego nauczycieli akademickich w porównaniu ze statusem np. artystów estradowych.

Interpretacja Ustawy i jej nowelizacji prezentowana w niektórych jednostkach naszej Uczelni, prowadząca do realnego obniżenia, wynagrodzeń powinna być potraktowana jako źle skonstruowany, demotywujący system, nie mobilizujący pracowników do twórczej pracy. Pozytywne skutki przynosi nagradzanie wyróżniających się pracowników, a nie działania mogące powodować ograniczenie wynagrodzeń. Uczelnia nasza posiada narzędzia utrwalania aktywności twórczej nauczycieli akademickich. Są to okresowe oceny pracowników. Komisje powołane do weryfikacji wniosków pracowników o ustalenie wysokości 50% kosztów uzyskania przychodów nie powinny być dodatkowym narzędziem, o charakterze działalności pozaustawowej, kontroli i oceny pracowników. Ich działalność powinna mieć charakter konsultacyjny i doradczy, a decyzję powinna podejmować osoba zainteresowana.

Po trzecie:

- Sama natura, misja nauczyciela akademickiego ma charakter twórczy. Gdyby było inaczej bylibyśmy zbędni. Encyklopedie, nośniki elektroniczne zawierają więcej faktów niż może znać każdy człowiek. W badaniach naukowych tworzymy nowe wartości w oparciu o dotychczasową wiedzę, a w dydaktyce w sposób twórczy kształtujemy studentów w samodzielnym i krytycznym myśleniu, w analizie faktów, procesów i źródeł. Nie ma dwóch takich samych wykładów i ćwiczeń, zawsze są one twórczą działalnością, choć żadna komisja stwierdzić tego w pełni nie zdoła. Uczelnia posiada narzędzia oceny nauczycieli pod kątem twórczego charakteru ich pracy dydaktycznej. Są to hospitacje przeprowadzane przez kompetentnych nauczycieli akademickich – a nie przez komisje podatkowe.

Po czwarte:

Ostateczną odpowiedzialność przed Urzędem Skarbowym ponosi sam podatnik, a stosowana z zarządzeniu ankieta może posłużyć pracownikowi tylko jako pomoc przy ewentualnym kontakcie z urzędnikiem Urzędu Skarbowego. Natomiast władze Uczelni, po zapewnieniu administracyjnych procedur ustalenia proporcji wynagrodzenie za wytworzone dzieło i stwierdzenie faktu powstania dzieła, nie mogą ponosić odpowiedzialności za deklarację złożoną przez podatnika.

Kierując się wymienionymi przesłankami Związek Nauczycielstwa Polskiego w Politechnice Śląskiej:

- zachęca wszystkich nauczycieli akademickich naszej Uczelni, aby przy składaniu wniosków uwzględniali możliwość ustalania wysokości 50% kosztów uzyskania przychodów jak w roku ubiegłym,

- zwraca się do członków nowo powstałych komisji o życzliwe doradztwo przy ustalaniu poziomu 50% kosztów uzyskania przychodu pozostawiając ostateczną decyzję osobie zainteresowanej.

-----------------------------------------------------------------------------------   

STANOWISKO PREZYDIUM RADY ZWIĄZKU NAUCZYCIELSTWA POLSKIEGO W SPRAWIE STOSOWANIA STAWKI 50% KOSZTÓW UZYSKANIA PRZYCHODÓW

 

1.     Przyczyną zmian w dotychczasowym stosowaniu 50% kosztów uzyskania przychodów dla nauczycieli akademickich i innych pracowników wykonujących prace o charakterze twórczym jest nowododany ustęp 9b do art. 22 ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, dokonujący swoistej rewolucji. Wprowadza on kolejny warunek zastosowania podwyższonych kosztów podatkowych przez twórców z praw autorskich i artystów wykonawców z praw pokrewnych.

2.     Przedmiot prawa autorskiego definiuje ustawa z dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych: "art.1. ust.1. Przedmiotem prawa autorskiego jest każdy przejaw działalności twórczej o indywidualnym charakterze, ustalony w jakiejkolwiek postaci, niezależnie od wartości, przeznaczenia i sposobu wyrażenia (utwór); ust.2. W szczególności przedmiotem prawa autorskiego są utwory: 1) wyrażone słowem, symbolami matematycznymi, znakami graficznymi (literackie, publicystyczne, naukowe, kartograficzne oraz programy komputerowe); 2) plastyczne; 3) fotograficzne; 4) lutnicze; 5) wzornictwa przemysłowego; 6) architektoniczne, architektoniczno-urbanistyczne i urbanistyczne; 7) muzyczne, 8) sceniczne, sceniczno-muzyczne, choreograficzne i pantomimiczne; 9) audiowizualne (w tym filmowe)".

3.     Potwierdzenie, czy dla danego typu wykonywanej pracy (w ramach umowy o pracę) mogą mieć zastosowanie korzystniejsze zasady opodatkowania będzie w dużej mierze uzależnione od stanowiska organów podatkowych, co do sposobu dokumentowania i określania honorarium dla osób prowadzących działalność twórczą.

4.     Ustalenie możliwie precyzyjnych zasad dokumentacji aktywności ostatecznie może okazać się niezwykle cenne dla wprowadzenia nowych twórczych treści w działalności dydaktycznej i badawczej. Dlatego warto zadbać o korzystniejszy sposób rozliczania 50% kosztów uzyskania przychodu jak najszybciej, by już od pierwszych miesięcy 2018 roku móc stosować podwyższone koszty podatkowe.

5.     Prezydium ZNP w Politechnice Śląskiej z niepokojem przyjęło działania podejmowane przez konferencje rektorów utrudniające i ograniczające możliwość korzystania z odpisów kosztów uzyskania przychodów przysługującym twórcom.

6.     Z tego powodu dokonano krytycznej oceny działań podjętych przez niektóre uczelnie, administracyjnie wprowadzające ograniczenie zakresu stosowania 50% kosztów uzyskania przychodów, bez analizy indywidualnej aktywności nauczycieli akademickich, wymienionych w art. 108 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym

7.     Interpretacja stosowania zasad korzystania z 50% kosztów uzyskania przychodów podana przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego w dniu 21 grudnia 2017r. stwierdza, że począwszy od 2018 r., omawiane zmiany nie oznaczają utraty prawa do stosowania 50% kosztów uzyskania przychodu w stosunku do tych nauczycieli akademickich, o których mowa w art. 108 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym, którzy w ramach stosunku pracy tworzą dzieła objęte ochroną praw autorskich. Jednocześnie pracodawca powinien stworzyć przejrzysty mechanizm pozwalający precyzyjnie określić wysokość należnego honorarium, tj. wynagrodzenia za wykonywanie prac o charakterze twórczym, lub wynagrodzenia za rozporządzenie przez twórcę majątkowymi prawami autorskimi.

8.     Prezydium ZNP w Politechnice Śląskiej oceniło jako budzący poważne wątpliwości fakt obniżenia wynagrodzeń wypłaconych nauczycielom akademickim w styczniu 2018 roku, nawet o około 400 złotych, spowodowane nową interpretacją 50% kosztów uzyskania przychodu. Dlatego wnioskujemy o jak najszybszą realizację Zarządzenia Nr 3/2018 Rektora Politechniki Śląskiej z dnia 16 stycznia 2018 r. Pracownik składający wykaz prac objętych prawami autorskimi powinien zapoznać się z odpowiednią ustawą i być traktowany przez wymienioną w zarządzeniu komisję podmiotowo. Oznacza to, że Komisja, na podstawie wniosku pracownika oraz wykazu planowanych prac objętych prawem autorskim, powinna zmieniać zaproponowany przez wnioskodawcę procent wysokości wynagrodzenia objętego 50% kosztów w porozumieniu z pracownikiem, ponieważ po stronie twórcy zawsze ciąży aspekt dowodowy działalności twórczej, a pracodawca dokonuje bardziej czynności administracyjnych, powiązanych z finansowaniem tej działalności.

9.     W przypadku korekty zakresu stosowania 50% kosztów uzyskania przychodów powinna nastąpić korekta wynagrodzeń wypłaconych w styczniu 2018 roku. Prezydium ZNP w Politechnice Śląskiej podejmie rozmowy z władzami Uczelni dla przeciwdziałania realnego obniżenia wynagrodzeń nauczycieli akademickich.

 

===============================================

 

Nowości biblioteki beletrystycznej
w Bibliotece Głównej Politechniki Śląskiej 

W imieniu Dyrekcji oraz pracowników Biblioteki Głównej Politechniki Śląskiej,
a także Związku Nauczycielstwa Polskiego, jako inicjatora powstania
biblioteki beletrystycznej, pragniemy zaprosić wszystkich pracowników
Politechniki Śląskiej do zapoznania się z ofertą książek beletrystycznych,
które można wypożyczać w Bibliotece. Biblioteka Beletrystyczna powstała
na bazie wielotysięcznego księgozbioru, będącego własnością Związku
i przekazanego na rzecz Politechniki Śląskiej.

Na wniosek Związku Nauczycielstwa Polskiego w Politechnice Śląskiej,
w każdym roku przeznaczana jest kwota osiem tysięcy zł z ZFŚS na zakup nowych,
ciekawych książek.

Dla osób, które jeszcze nie odwiedziły Biblioteki zapraszamy do zapoznania
się z Regulaminem Wypożyczalni oraz z Katalogiem Biblioteki. Poniżej
zamieszczamy nowości zakupionych pozycji, które na Państwa czekają.
Zapraszamy do skorzystania z oferty ponad 8000 tytułów
Biblioteki Głównej Politechniki Śląskiej z wykorzystaniem instrukcji
znajdującej się na stronie głównej biblioteki.

  Nowości biblioteki beletrystycznej w Bibiotece Głównej Politechniki Śląskiej 

==============================================================

Rada Główna Szkolnictwa Wyższego
i Nauki Związku Nauczycielstwa Polskiego, uzyskała wyjaśnienia Ministra Finansów z zakresie
kosztów   uzyskania.

 MF koszty uzyskania

II  strona MF

 

Magnificencjo Rektorze,  Wysoki Senacie,

 

         Nie zabierałbym głosu na posiedzeniu Senatu w sprawie
podanego do publicznej wiadomości wyroku, dotyczącego
prof. Andrzeja Karbownika, byłego Rektora naszej Uczelni, gdyby nie fakt, że na jednym z posiedzeń Senatu w poprzedniej kadencji z ust byłego Rektora została przekazana informacja o wygranym procesie, która wtedy w mym mniemaniu, kończyła sprawę konfliktu pomiędzy ówczesnym Rektorem a Prorektorem.

Uważam, że dla oddania sprawiedliwości, również na posiedzeniu Senatu, powinna paść informacja o obecnym wyroku, dotyczącym skazanego w procesie karnym prof. Andrzeja Karbownika.

Podany do publicznej wiadomości wyrok może boleć i jest zawstydzający dla naszej społeczności.

Jego znaczenia i wpływu w aspekcie etycznym nie chciałbym jednak komentować.

 


 

 
Admin © Politechnika Śląska
 
Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono.
Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej
Strona domowa ZNP Pol. Śl.