PROJEKT INŻYNIERSKI

 

Sekretarzem komisji egzaminu inżynierskiego i magisterskiego dla specjalności: Eksploatacja pojazdów samochodowych oraz Technika i zarządzanie w transporcie samochodowym w Katedrze Eksploatacji Pojazdów Samochodowych jest dr inż. Mirosław WITASZEK - pokój 303c, tel. (32) 603-41-52, e-mail: Miroslaw.Witaszek@polsl.pl

 

Projekt inżynierski:
Począwszy od 1 października 2016 roku projekt inżynierski jest realizowany przez studentów Wydziału Transportu zgodnie z procedurą 
(proces_dyplomowania_studia_I_stopnia) przyjętą przez Radę Wydziału Transportu. Procedura ta obejmuje zasady wydawania tematów, wykonania pracy projektowej, sposób oceny projektu i zasady przeprowadzenia egzaminu dyplomowego.

Zgodnie z procedurą dokumenty niezbędne do przystąpienia do egzaminu inżynierskiego to:


1. Projekt inżynierski wydrukowany w 3 egzemplarzach (dwustronnie) oraz 3 płyty CD lub DVD z wersją elektroniczną – po jednej do każdego egzemplarza wydrukowanego (opis pliku zgodnie z procedurą). Należy pamiętać, że jeden egzemplarz projektu inżynierskiego musi być podpisany przez Kierownika Katedry oraz Kierującego Projektem natomiast pozostałe dwa muszą być podpisane przez Kierującego Projektem.
Przy oprawianiu projektu inżynierskiego należy stosować się do poniższego wzoru:

  

 

 

 

Zalecane

Dopuszczalne

Niedopuszczalne

Niedopuszczalne

2. Indeks z zaliczonym tokiem studiów.

3. Wyciąg z indeksu, który można uzyskać w dziekanacie po zaliczeniu wszystkich przedmiotów (z projektem inżynierskim włącznie) i uzyskaniu wpisów do indeksu. Należy pamiętać o uzupełnieniu wszystkich brakujących informacji - w tym głównie nazwiska osób prowadzących poszczególne przedmioty.

4. Zdjęcia do dyplomu (4 zdjęcia do dyplomu w języku polskim);

5. Aby otrzymać dyplom w języku angielskim, należy w tej sprawie złożyć w dziekanacie podanie skierowane do prodziekana ds. studenckich i dostarczyć dodatkowe zdjęcie;

6. Potwierdzenie wniesienia opłaty za druk dyplomu na indywidualny numer bankowy z systemu SOTS.

7. Uzupełnioną kartę konsultacji projektu inżynierskiego.

Wszystkie powyższe dokumenty należy w terminach ustalonych przez dziekana, złożyć u sekretarza komisji egzaminu dyplomowego - dr inż. Mirosława Witaszka.

 

 

PRACA  DYPLOMOWA MAGISTERSKA

  

Począwszy od 1 października 2016 roku praca magisterska jest realizowana przez studentów Wydziału Transportu zgodnie z procedurą (procedura_proces_dyplomowania_studia_II_stopnia)  przyjętą przez Radę Wydziału Transportu. Procedura ta obejmuje zasady wydawania tematów, wykonania pracy magisterskiej, sposób jej oceny i zasady przeprowadzenia egzaminu dyplomowego. Zgodnie z procedurą dokumenty niezbędne do przystąpienia do egzaminu dyplomowego to:
1. Praca magisterska wydrukowana w 3 egzemplarzach (dwustronnie) oraz 3 płyty z wersją elektroniczną – po jednej do każdego egzemplarza wydrukowanego (opis pliku zgodnie z procedurą). Wszystkie egzemplarze pracy magisterskiej muszą być podpisane przez promotora.

Przy oprawianiu pracy magisterskiej należy stosować się do poniższego wzoru:

  

 

 

 

Zalecane

Dopuszczalne

Niedopuszczalne

Niedopuszczalne

2. Indeks z zaliczonym tokiem studiów.

3. Wyciąg z indeksu, który można uzyskać w dziekanacie po zaliczeniu wszystkich przedmiotów (z pracą magisterską włącznie) i uzyskaniu wpisów do indeksu. Należy pamiętać o uzupełnieniu wszystkich brakujących informacji - w tym głównie nazwiska osób prowadzących poszczególne przedmioty.

4. Zdjęcia do dyplomu (4 zdjęcia do dyplomu w języku polskim);


5. Aby otrzymać dyplom w języku angielskim, należy w tej sprawie złożyć w dziekanacie podanie skierowane do prodziekana ds. studenckich i dostarczyć dodatkowe zdjęcie;

6. Potwierdzenie wniesienia opłaty za druk dyplomu na indywidualny numer bankowy z systemu SOTS.

7. Uzupełnioną kartę konsultacji pracy magisterskiej.

 

Wszystkie powyższe dokumenty należy w terminach ustalonych przez dziekana, złożyć u sekretarza komisji egzaminu dyplomowego - dr inż. Mirosława Witaszka.

 
Admin © Politechnika Śląska
 
Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono.
Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej
Prace dyplomowe