W Katedrze Stosowanych Nauk Społecznych aktualnie jest realizowana praca statutowa BK-222/ROZ-2/2015 pt. „Aksjologiczne podstawy inteligentnego rozwoju”.

Kierownik pracy: dr hab. Aleksandra Kuzior, prof. nzw. w Pol. Śl. 
 

W ramach niniejszej pracy realizowane są następujące podtematy/podzadania:
 

1.     Znaczenie kompetencji miękkich dla inteligentnego rozwoju gospodarki
(kierownik – dr hab. Aleksandra Kuzior, prof. nzw. w Pol. Śl.)

2.     W kierunku metropolizacji. Rozwój sektora kultury w regionie górnośląskim
(kierownik – dr Brygida Smołka-Franke)

3.     Placówki dziennego pobytu dla osób starszych.  Potrzeba innowacyjnych zmian modelu w świetle poglądów wybranych kategorii ekspertów i użytkowników
(kierownik – dr Marek Niezabitowski)

Celem realizacji pracy jest poznanie postaw społecznych i procesów związanych z rozwojem innowacji nietechnologicznych w wybranych obszarach działalności gospodarczej i branżowej w regionie śląskim.

Pierwsze podzadanie koncentruje się na badaniu kompetencji miękkich, traktowanych jako aspekt inteligentnego rozwoju. Chodzi tu o m.in. kreatywność, elastyczność, komunikatywność. U ich podstawy powinny znajdować się kompetencje etyczne, jako wyznacznik wszelkiej ludzkiej działalności. Przedsiębiorcy identyfikują braki w zakresie kompetencji miękkich wśród swoich pracowników, ale także wśród absolwentów uczelni wyższych, starających się o pracę. Celem realizacji podzadania jest zbadanie, jakie kompetencje są najbardziej potrzebne na rynku pracy oraz jak na to zapotrzebowanie odpowiada kształcenie na kierunku socjologia na WOiZ Politechniki Śląskiej.

Badania są realizowane dwukierunkowo:

  1. W jaki sposób kształcenie na kierunku socjologia odpowiada na zapotrzebowanie rynku na kompetencje miękkie – analiza programów nauczania oraz zbadanie losów absolwentów socjologii WOiZ Politechniki Śląskiej.
  2. Jakie korzyści dla przedsiębiorstw mogą wynikać z zatrudniania absolwentów kierunków humanistyczno-społecznych w branżach przemysłowych i usługowych – zbadanie, jakie kompetencje miękkie są potrzebne do sprawnego funkcjonowania wybranych organizacji.

Analiza w ramach drugiego podzadania wpisuje się w socjologię społeczności lokalnych. Celem jest poznanie procesów społecznych sprzyjających współpracy działalności gospodarczej, instytucji kulturalnych i lokalnych inicjatyw oddolnych bazujących na unikalności dziedzictwa poprzemysłowego. Przyjęte na użytek zadania metody badawcze mają charakter jakościowy. Mieszczą się w nurcie kulturalistycznym socjologii miasta. Zastosowano zarówno technikę obserwacji, jak i analizę treści, polegającej w tym przypadku na docieraniu do wielu źródeł dokumentujących i opisujących przebieg procesów metropolizacyjnych i rewitalizacyjnych zachodzących w wybranych do analizy obszarach miejskich. Badaniami objęto: Katowice, Zabrze, Bytom i Rudę Śląską. Badania mają odpowiedzieć ponadto na takie pytania, jak: Jaki kierunek przyjmują zmiany zachodzące w analizowanych miastach? Jaką rolę w rozwoju badanych miast poprzemysłowych odgrywa sektor kultury? Czy w strategiach rozwoju miast uwzględniona jest potrzeba rozwoju przemysłów kreatywnych?

Analiza w ramach trzeciego podzadania jest uzasadniona postępującym demograficznym starzeniem się ludności w województwie śląskim, którego implikacją będzie m.in. wzrastające zapotrzebowanie na placówki dziennego pobytu dla osób starszych. Skala tego zjawiska wymaga poszukiwań modelu funkcjonalnego i przestrzennego takich placówek, dlatego przedmiotem analizy będą poglądy architektów i innych ekspertów, a także samych seniorów na potrzebę innowacyjnych zmian tego modelu. W ramach badań sporządzane jest case study wybranego Dziennego Domu Pomocy Społecznej (DDPS) w Katowicach. Innowacja, jej typy i sens jest poddawana ocenie z perspektywy wskazanych aktorów społecznych – każdy z nich ma inną mentalność pozycyjną – tj. przez pryzmat innych wartości uwarunkowanych rolą ocenia sens danej innowacji. Opracowanie programu innowacyjnych przekształceń placówek typu DDPS powinno być uwzględniane w strategiach rozwoju miast i regionu śląskiego, ponieważ zapotrzebowanie na większą ilość i lepszą jakość takich placówek będzie wzrastało, a ponadto zawsze uzyskują one lokalizację w budynkach „odziedziczonych” po innych instytucjach. Struktura tych budynków najczęściej znacząco odbiega od funkcji, które mają pełnić; to uniemożliwia pełne zaspokajanie istniejących potrzeb seniorów. Badania skupiają się na poznaniu instytucjonalnych uwarunkowań potrzebnych innowacji w wybranej placówce oraz postaw osób związanych z tym ośrodkiem wobec tychże innowacji.


ostatnia modyfikacja: 14.02.2016
(Józef Ober)

 
Admin © Politechnika Śląska
 
Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono.
Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej
Badania Katedry