Dokumenty niezbędne do obrony pracy

 1. Oświadczenie że praca nie jest plagiatem.
 2. Oświadczenie dla biblioteki.
 3. Wypis z dowodu osobistego.
 4. Wniosek dla dyplomanta.
 5. Zaświadczenia o odbytych praktykach. Praktyki powinny być zaliczone, wpisane w indeksie, a dokument potwierdzający odbytą praktykę wraz z pełną dokumentacją dostarczony do Dziekanatu.
 6. Pracę dyplomową student składa w Dziekanacie w 3 egzemplarzach w tym: jeden egzemplarz w oprawie twardej dla promotora i recenzenta, jeden egzemplarz dwustronnie drukowany, zbindowany do akt studenta, jeden egzemplarz na płycie CD dla potrzeb archiwum Wydziału.
  Płyta CD z plikiem PDF jest oddawana przez studenta w kopercie z opisem takim samym jak na stronie tytułowej pracy dyplomowej. 
  Na płycie CD należy umieścić imię i nazwisko studenta. Wszystkie prace muszą być podpisane na stronie tytułowej: na studiach pierwszego stopnia przez osobę prowadzącą seminarium dyplomowe, na studiach drugiego stopnia przez promotora.
   
 7. Jeżeli w indeksie w rubryce przedmiot jest jedynie zapis “Język obcy” lub “Język obcy w zarządzaniu” prosimy o uzupełnienie tego zapisu o jaki język chodzi, tzn. należy dopisać np. „Język obcy – j. angielski” (lub inny).
 8. Osoby, które były członkami kół naukowych proszone są
  o dostarczenie przed obroną odpowiednich zaświadczeń, potwierdzonych przez prowadzących koła.
 9. Opłata za dyplom 60 zł + 4 zdjęcia (wszystkie jednakowe) rozmiary /4,5 x 6,5/ w stroju wizytowym (podpisane imieniem i nazwiskiem).
 10. Opłata za odpis dyplom w języku obcym 40 zł + 1 zdjęcie /4,5 x 6,5/ w stroju wizytowym (podpisane imieniem i nazwiskiem).
  Odpis dyplomu w języku obcym jest wydawany na pisemny wniosek studenta (absolwenta) tylko do 30 dni po obronie !!!
 11. Zgodnie z Zarządzeniem Rektora Pol. Sl. nr 18/11/12 z dnia 2 grudnia 2011 absolwenci otrzymują dyplom wraz z dwoma odpisami i suplementem do dyplomu podczas uroczystości wręczania dyplomów zorganizowanych przez Wydział w terminach:
  1. od 1 do 30 września każdego roku dla absolwentów studiów inżynierskich I stopnia
  2. od 1 do 15 grudnia każdego roku dla absolwentów:
  a) studiów licencjackich I stopnia
  b) studiów II stopnia i jednolitych studiów magisterskich
  Na pisemny wniosek absolwenta dyplom może zostać wydany poza ww. terminami.
 
Admin © Politechnika Śląska
 
Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono.
Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej
Dokumenty niezbędne do obrony pracy