Koła naukowe

 

  • Interdyscyplinarne Międzywydziałowe Koło Naukowe Zarządzania Projektami Politechniki Śląskiej

Siedziba: Politechnika Śląska, Wydział Organizacji i Zarządzania w Zabrzu ul. Roosevelta 26-28, sala D101

Zajmujemy się poszerzaniem wiedzy z zakresu Project Management-u, oraz propagowaniem zarządzania poprzez projekty. Interdyscyplinarny charakter koła naukowego polega na zrzeszaniu studentów wszystkich wydziałów i wszystkich kierunków naszej uczelni. Celem działalności Koła Naukowego jest poszerzanie wiedzy, a także zdobywanie praktycznego doświadczenia w zarządzaniu projektami w różnych branżach i gałęziach gospodarki, przy współpracy z różnego typu instytucjami i organizacjami, oraz biznesem.

Koło organizuje Konferencję Project Management Days pod patronatem JM Rektora Politechniki Śląskiej prof. Andrzej Karbownika, przy współpracy z najbardziej prestiżową organizacją zajmującą się zarządzaniem projektami na świecie - International Project Management Association.

Adres profilu Koła na Facebooku : http://www.facebook.com/pm.polsl

Opiekun naukowy: dr inż. Seweryn Tchórzewski


 

  • Koło Naukowe Inżynierii Produkcji FanTech

Siedziba: Politechnika Śląska, Wydział Organizacji i Zarządzania w Zabrzu, Instytut Inżynierii Produkcji.

Celami Koła są:
1) rozbudzenie zainteresowań pracą badawczą i naukową, twórczą, samokształceniową, popularyzatorską i organizacyjną w środowisku uczestników studiów pierwszego, drugiego
i trzeciego stopnia,
2) szerzenie wiedzy na temat istoty inżynierii produkcji jako najmłodszej z dyscyplin naukowych należących do dziedziny nauk technicznych,
3) zwiększenie aktywności naukowej uczestników studiów pierwszego, drugiego i trzeciego stopnia,
4) rozwijanie współpracy pomiędzy uczestnikami studiów pierwszego, drugiego, trzeciego stopnia i pracownikami naukowymi uczelni technicznych, organizacjami zawodowymi oraz przedsiębiorstwami, działającymi w Polsce i za granicą,
5) organizowanie spotkań z przedstawicielami otoczenia społeczno-gospodarczego oraz wybitnymi przedstawicielami różnych dziedzin nauki,
6) ułatwianie członkom Koła rozwijania i upowszechniania ich pracy naukowej,
7) stwarzanie możliwości praktycznego wykorzystania zdobytej wiedzy,
8) propagowanie wiedzy z zakresu nauk technicznych i pokrewnych,
9) nawiązywanie kontaktów naukowych z organizacjami działającymi w zakresie zainteresowań Koła, zarówno w kraju, jak i za granicą.
10) stwarzanie możliwości prowadzenia badań naukowych przez zainteresowanych studentów wspólnie z doktorantami i pracownikami naukowymi oraz innymi zainteresowanymi osobami.

Przewodnicząca: Kinga Stecuła (kinga.stecula@polsl.pl)
Opiekun naukowy: dr hab. inż. Jarosław Brodny, prof. nzw. w Pol. Śl.
Strona koła: https://www.facebook.com/knipfantech

 

 

  • Koło Naukowe Studentów Socjologii SOCIUS

Siedziba: Katedra Stosowanych Nauk Społecznych, Wydział Organizacji i Zarządzania w Zabrzu

Koło zajmuje się:
1. Warsztaty naukowe prowadzone przez zaproszonych specjalistów z socjologii, psychologii i teorii organizacji.
2. Obozy naukowe.
3. Badania postaw młodzieży i badania terenowe.
4. Działalność integracyjna młodzieży akademickiej

Opiekun naukowy: dr Andrzej Polewczyk
Strona WWW: http://socius.polsl.pl/

 

  • Koło Zarządzania Bezpieczeństwem WESTA

Siedziba: Wydział Organizacji i Zarządzania w Zabrzu, Zakłada Zarządzania Środowiskiem i Bezpieczeństwem 41-800 Zabrze, tel. 277-73-86
ul. deGaulle’a 66, Budynek A, pokój 119.

Koło zajmuje się: Poszerzaniem i propagowaniem wiedzy związanej z szeroko rozumianym bezpieczeństwem Poznawaniem i nawiązywaniem współpracy z organizacjami zajmującymi się tematyką bezpieczeństwa: Centrum Powiadamiania Ratunkowego w Gliwicach Centralna Stacja Ratownictwa Górniczego w Bytomiu Jurajska grupa GOPR Straż Pożarna, Policja, Wojsko. PIP, WUG Towarzystwa Ubezpieczeniowe (PZU S.A., PZU Życie S.A.) Organizowaniem wyjazdów naukowych, seminariów i zajęć w plenerze (survival). Uczestnictwem w konferencjach naukowych, wykładach i sympozjach.

Opiekun naukowy: dr inż. Zbigniew Żurakowski

 

  • Europejskie Koło Logistyczne "FENIKS" 

Siedziba: Politechnika Śląska, Wydział Organizacji i Zarządzania w Zabrzu
Zakład Zarządzania Przedsiębiorstwem i Organizacji Produkcji

Europejskie Koło Logistyczne "FENIKS" skupia studentów Politechniki Śląskiej w Gliwicach na Wydziale Organizacji i Zarządzania. Nasze koło powstało z zainteresowań i chęci pogłębiania wiedzy z zakresu logistyki. Jesteśmy młodymi ludźmi chcącymi przybliżyć sobie i innym zagadnienia i problemy związane z logistyką, a także zapoznawać się z nowościami w tej dziedzinie, do współpracy zapraszamy studentów Wydziału Organizacji i Zarządzania, nie tylko studiujących na kierunku Logistyka. Co pewien czas publikowane są nasze własne opracowania, a także artykuły napisane i udostępnione dzięki uprzejmości i współpracy kadry naukowej Katedry Organizacji Produkcji, a raz w roku zajmujemy się organizacją Konferencji Logistycznej "New Logistics", która gromadzi studentów logistyki oraz uczniów szkół logistycznych z całej Polski.

Opiekun naukowy: dr inż. Marzena Kramarz
Strona własna WWW: http://www.eklfeniks.pl

 

  •   Studenckie Koło Naukowe Zarządzania Jakością

Siedziba: Politechnika Śląska, Wydział Organizacji i Zarządzania w Zabrzu
Zakład Zarządzania Jakością Procesów i Produktów

Celem Koła jest prowadzenie badań w zakresie szeroko rozumianej jakości: życia, zarządzania jakością, jakości procesów zarządzania i systemów jakości. Efekty działań: publikacje - Studencka Konferencja Kół Naukowych, ogólnopolskie czasopismo "Problemy Jakości".

Przewodnicząca: Anna Horodecka (Anna.Horodecka@polsl.pl)

Opiekun naukowy: dr hab. inż. Radosław Wolniak prof. nzw. w Pol. Śl.
Strona własna WWW: http://sknzarzadzaniajakoscia.blogspot.com/ 

 

  • Ekonomiczne Koło Naukowe

Siedziba: Politechnika Śląska, Wydział Organizacji i Zarządzania w Zabrzu
Zakład Ekonomii i Finansów

Ekonomiczne Koło Naukowe skupia osoby zainteresowaniem poszerzaniem wiedzy i rozwijaniem zainteresowań związanych z problematyką ekonomii, finansów i rachunkowości. Głównym celem działalności Koła jest poszerzanie wiedzy oraz umożliwienie członkom Koła zdobywanie doświadczeń z wyżej przedstawionych zakresów w sferze wykraczającej poza czystą teorię nauk ekonomicznych oraz nauk o zarządzaniu. Cel ten jest realizowany poprzez: organizowanie konferencji i seminariów, a także spotkań naukowych z zaproszonymi gośćmi, szkolenia, dyskusje, budowanie doświadczenia poprzez współpracę z innymi organizacjami, kształtowanie umiejętności pacy w zespole, przygotowanie do przyszłej pracy zawodowej, nawiązanie kontaktów z praktykami.

Opiekun naukowy: dr Wiesława Caputa

 

  • Koło Naukowe Administratywistów Politechniki Śląskiej

Siedziba: Politechnika Śląska, Wydział Organizacji i Zarządzania w Zabrzu
Instytut Zarządzania i Administracji

Koło Naukowe zrzesza głównie studentów administracji, ale także innych kierunków.
Do głównych celów działalności Koła należy: prowadzenie badań naukowych, popularyzacja wiedzy związanej z administracją publiczną oraz integracja środowiska studenckiego. Koło podejmuje działania społeczno-organizacyjne ukierunkowane na zaangażowanie i zainteresowanie studentów WOiZ Kołem, jego organizacją i pracami. Ponadto organizuje panele dyskusyjne i podejmuje ciekawe zadania badawcze dotyczące administracji publicznej.


Opiekun naukowy: dr Paweł Witkowski

 

  • Koło Naukowe "Metody symulacyjne w zarządzaniu.

Siedziba: Centrum Kształcenia Inżynierów w Rybniku ul. Rudzka 13

Zakres działalności koła:
1. Uczenie się obsługi nowoczesnych programów symulacyjnych z zakresu:
     a)wspomagania obliczeń z mechaniki,
     b)wspomagania prac inżynierskich,
     c)grafiki inżynierskiej.
2.Dzielenie się wiedzą i zainteresowaniami z młodszymi uczestnikami koła.
3.Zwiedzanie zakładów produkcyjnych w Rybniku i okolicy.
4.Udział w konferencjach organizowanych w CKI Rybnik.

Opiekun naukowy: dr inż. Alojzy Stawinoga

 

 

ostatnia aktualizacja: 22.05.2017
(to)

 
Admin © Politechnika Śląska
 
Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono.
Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej
Koła naukowe