6 grudnia 2017
Najlepsi absolwenci
Zgodnie z § 21 ust. 4 Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 września 2017 r. w sprawie szczegółowych zasad, trybu i kryteriów udzielania, spłacania oraz umarzania pożyczek i kredytów studenckich (j.t. Dz. U. z 2017 r. poz. 1905) Prorektor ds. Studenckich i Kształcenia w porozumieniu z Uczelnianym Zarządem Samorządu Studenckiego ustala, co następuje:
Wykaz 10 % najlepszych absolwentów Politechniki Śląskiej obejmuje absolwentów, którzy spełniają następujące warunki:
- ukończyli studia I lub II stopnia w terminie określonym planem studiów,
- złożyli pracę dyplomową nie później niż do dnia 5 marca (10 września) na studiach ll stopnia kończących się w semestrze zimowym (letnim),
- uzyskali ostateczny wynik studiów: bardzo dobry z wyróżnieniem, bardzo dobry, dobry plus, dobry,
- jako dodatkowy parametr może być uwzględniona ocena z przebiegu studiów.
 
Lista rankingowa absolwentów tworzona jest w oparciu o ostateczny wynik studiów oraz ocenę z przebiegu studiów, przy czym pierwszeństwo mają absolwenci kończący studia z wyróżnieniem (uzyskali ostateczny wynik studiów bardzo dobry z wyróżnieniem lub dyplom z wyróżnieniem). Liczba 10 % najlepszych absolwentów jest liczona z ogólnej liczby absolwentów wydziału studiów I stopnia albo studiów ll stopnia, którzy ukończyli studia w danym roku akademickim. Rektor w terminie do dnia 31 grudnia sporządza i ogłasza listy rankingowe najlepszych absolwentów studiów I stopnia lub II stopnia w poprzednim roku akademickim. Niniejsze porozumienie obowiązuje absolwentów, którzy ukończyli studia w roku akademickim 2016/2017 i latach późniejszych. Szczegółowe informacje znajdują się w załączniku.

Wiadomość utworzona: 6 grudnia 2017 08:50, autor: Ewelina Domalik
Kalendarz
Admin © Politechnika Śląska
 
Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono.
Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej
Aktualności Wydziału Matematyki Stosowanej