OFERTA DYDAKTYCZNA DLA SZKÓŁ

Wydział Górnictwa i Geologii Politechniki Śląskiej aktywnie współpracuje ze szkołami w celu popularyzacji kształcenia w dziedzinie nauk ścisłych, technicznych i przyrodniczych.

Nasza propozycja adresowana jest do wszystkich uczniów szkół średnich – technikum i liceum, zarówno dla profili o charakterze ścisłym, przyrodniczym jak i humanistycznych.

Oferta przygotowana została przez nauczycieli akademickich, którzy z pasją i zaangażowaniem potrafią przekazywać wiedzę. Wykłady mają charakter prezentacji popularnonaukowych dostosowanych do podstawy programowej nauczania na poziomie szkoły średniej. Doskonale zdajemy sobie sprawę, że Uczniowie i Nauczyciele najbardziej lubią warsztaty i laboratoria, czyli zajęcia praktyczne, podczas których uczeń może sam coś zbadać zmierzyć, odkryć!

Sukcesem procesu dydaktycznego jest zachęcenie do ciągłego samokształcenia się połączonego z satysfakcją i radością wynikająca z uczenia się. Podczas zajęć nie tylko przekazujemy niezbędną wiedzę, ale staramy się uzmysłowić uczniom, jak ważne są badania i pomiary naukowe, a także pokazać, że bycie naukowcem i inżynierem to pewien proces i sposób myślenia, którego uczymy się przez całe życie!

Zajęcia są BEZPŁATNE, odbywają się na terenie Wydziału Górnictwa i Geologii Politechniki Śląskiej w Gliwicach (ul. Akademicka 2). Jesteśmy również gotowi przyjechać z wybranymi zajęciami do szkoły.

W celu ustalenia terminu, formy i tematu zajęć prosimy o kontakt:

Dr hab. inż. Małgorzata Labus, tel. 32 237 26 64, e-mail: malgorzata.labus@polsl.pl

lub bezpośrednio z wykładowcami, których dane kontaktowe podane są pod tematem wkładu. Jesteśmy gotowi przygotować i przeprowadzić także inne zajęcia, wychodząc naprzeciw indywidualnym potrzebom zainteresowanych grup.

Do pobrania: OFERTA DYDAKTYCZNA DLA SZKÓŁ

LISTA PROPONOWANYCH ZAJĘĆ:

SUROWCE MINERALNE POLSKI I ICH ZNACZENIE GOSPODARCZE

Zgodny z programem nauczania: GEOGRAFIA (poziom podstawowy i rozszerzony)

Treści

Gdzie w Polsce występują złoża surowców mineralnych i jakie są ich główne cechy? Czy i w jakim celu powinniśmy je eksploatować? Komu sprzedajemy surowce a od kogo je kupujemy i dlaczego? Czy wiedza na ten temat w ogóle jest istotna?

Cele

Uczeń poznaje rozmieszczenie głównych zasobów surowców mineralnych Polski oraz ich znaczenie gospodarcze. Uczeń poznaje związki pomiędzy występowaniem surowców mineralnych a kierunkami rozwoju przemysłu i strukturą towarową handlu zagranicznego.

Forma zajęć:

Wykład – prezentacja multimedialna. Czas: 45 min.

Prowadzący:

Dr hab. inż. Rafał Morga, prof. nzw. w Pol. Śl., rafal.morga@polsl.pl , tel. 32 237 21 11

GEOTEKTONIKA A PROCESY ENDOGENICZNE I ICH SKUTKI

Zgodny z programem nauczania: GEOGRAFIA (poziom podstawowy i rozszerzony)

Treści

Co to są płyty litosfery? Jakie są skutki ich ruchu i czy dla przeciętnego śmiertelnika ma to jakiekolwiek znaczenie? Jak procesy wewnętrzne kształtują oblicze Ziemi i gdzie się o tym przekonać?

Cele

Uczeń poznaje związek pomiędzy ruchem płyt litosfery a genezą
i przebiegiem procesów endogenicznych. Uczeń poznaje prawidłowości
w rozmieszczeniu procesów wewnętrznych i wpływ tych procesów na ukształtowanie powierzchni Ziemi.

Forma zajęć:

Wykład – prezentacja multimedialna. Czas: 45 min.

Prowadzący:

Dr hab. inż. Rafał Morga, prof. nzw. w Pol. Śl., rafal.morga@polsl.pl , tel. 32 237 21 11

IF IT CAN’T BE GROWN, IT MUST BE MINED (Jeśli nie można czegoś wyhodować, trzeba to wydobyć)

Zgodny z programem nauczania: GEOGRAFIA (poziom rozszerzony), J.ANGIELSKI*

Treści

Czy używałeś dziś smartphona i ołówka? Myłeś dziś zęby, jechałeś do szkoły autobusem, autem czy rowerem? Grałeś na konsoli i oglądałeś TV? Czy wiesz z czego te wszystkie rzeczy, których używamy można wyprodukować?

Cele

Uczniowie skłonieni są do refleksji nad źródłem substancji koniecznych do wyprodukowania większości przedmiotów bez których nie wyobrażamy sobie dziś życia. Wykład prezentuje kluczową rolę surowców mineralnych i perspektywy przemysłu z nimi związanego w Polsce, Europie i pozostałych częściach świata. Pozwala na lepsze rozumienie współzależności we współczesnej polityce i globalnej gospodarce.

Forma zajęć:

* Wykład w języku angielskim lub po polsku, ale z prezentacją i terminologią w języku angielskim – w zależności od poziomu językowego uczniów.

Prowadzący:

Dr inż. Grzegorz Smolnik, grzegorz.smolnik@polsl.pl, tel. 32 237 29 35

SUROWCE MINERALNE W ŻYCIU CODZIENNYM

Zgodny z programem nauczania: GEOGRAFIA, CHEMIA (poziom podstawowy i rozszerzony)

Treści

Surowce mineralne są składnikiem większości przedmiotów codziennego użytku. Jakie mają właściwości? Czym różnią się od produktów finalnych? Jak je rozpoznać wśród zasobów Ziemi?

Cele

Uczeń opisuje właściwości surowców mineralnych będących głównymi składnikami stosowanych na co dzień produktów. Uczeń ma możliwość porównania surowców mineralnych i produktów finalnych powstałych w wyniku ich przetwarzania. Uczeń analizuje właściwości występujących w przyrodzie tlenków i ważniejszych soli.

Forma zajęć:

Warsztaty. Czas: 90 min.

Prowadzący:

Dr hab. inż. Iwona Jonczy, iwona.jonczy@polsl.pl, tel. 32 237 29 70
Dr hab. Joanna Komorek, joanna.komorek@polsl.pl, tel. 32 237 20 96
Dr inż. Małgorzata Leandowskwa, malgorzata.lewandowska@polsl.pl

OD ATOMU DO KRYSZTAŁU

Zgodny z programem nauczania: GEOGRAFIA, CHEMIA (poziom podstawowy i rozszerzony)

Treści

W skład większości przedmiotów, z którymi mamy do czynienia wchodzą kryształy. Nawet takie substancje, które na pierwszy rzut oka nie kojarzą się z kryształami maja budowę krystaliczną np. metale.

Cele

Uczeń dowiaduje się jak zbudowany jest atom, dlaczego atomy łączą się i tworzą regularne struktury krystaliczne. Uczeń klasyfikuje kryształy do określonego układu krystalograficznego na podstawie analizy elementów symetrii kryształu (praca z modelami kryształów).

Prezentacja wybranych własności optycznych kryształów.

Forma zajęć:

Warsztaty. Czas: 90 minut (w tym 15 min. prezentacja multimedialna i 75 min. zajęcia praktyczne)

Prowadzący:

Dr hab. inż. Iwona Jonczy, iwona.jonczy@polsl.pl, tel. 32 237 29 70
Dr hab. Joanna Komorek, joanna.komorek@polsl.pl, tel. 32 237 20 96
Dr inż. Małgorzata Lewandowska, malgorzata.lewandowska@polsl.pl

METODY BADAŃ MINERAŁÓW I SKAŁ

Zgodny z programem nauczania: GEOGRAFIA, CHEMIA (poziom podstawowy i rozszerzony)

Treści

Minerały i skały to główne składniki skorupy ziemskiej, które są przedmiotem badań mineralogii i petrografii. Treść wykładu zawiera przegląd różnych metod badań minerałów i skał.

Cele

Uczeń pogłębia wiedzę na temat metod badań minerałów i skał. Uczeń potrafi rozpoznać i opisać makroskopowo podstawowe minerały i skały, a także posiada umiejętność prowadzenia prostych obserwacji minerałów i skał pod mikroskopem.

Forma zajęć:

Wykład – prezentacja multimedialna. Czas: 45 min.

Prowadzący:

Dr inż. Magdalena Kokowska-Pawłowska
magdalena.kokowska-pawlowska@polsl.pl, tel. 32 237 10 56

MINERAŁY – JAK JE ROZPOZNAĆ?

Zgodny z programem nauczania: GEOGRAFIA, CHEMIA (poziom podstawowy i rozszerzony)

Treści

Minerały są naturalnym składnikiem skorupy ziemskiej; z około 4 tysięcy znanych minerałów jedynie 200 określana jest mianem minerałów skałotwórczych, budujących skały. Jak się je rozpoznaje i bada? Jakie mają cechy i właściwości?

Cele

Uczeń rozróżnia pojęcia minerał i skała; ma możliwość samodzielnego oznaczenia podstawowych cech makroskopowych najważniejszych minerałów występujących w skorupie ziemskiej. Dodatkowo uczeń dokonuje obserwacji mikroskopowych tych minerałów. Na podstawie przeprowadzonych badań uczeń potrafi rozpoznać najważniejsze minerały.

Forma zajęć:

Warsztaty. Czas: 45 min.

Prowadzący:

Dr hab. inż. Iwona Jonczy, iwona.jonczy@polsl.pl, tel. 32 237 29 70
Dr hab. Joanna Komorek, joanna.komorek@polsl.pl, tel. 32 237 20 96
Dr inż. Małgorzata Lewandowska, malgorzata.lewandowska@polsl.pl

MIEĆ czystą MIEDŹ

Zgodny z programem nauczania: CHEMIA (rozszerzony)

Treści

Treść wykładu zawiera informacje na temat reakcji utleniania i redukcji oraz ich praktycznego wykorzystania w przemysłowym otrzymywaniu metali. Przykładem jest otrzymywanie miedzi elektrolitycznej o wysokim stopniu czystości. Jak uzyskuje się czystą miedź z surowców krajowych?

Cele

Uczeń rozróżnia pojęcia utleniacz reduktor, systematyzuje swoją wiedzę w zakresie reakcji utleniania i redukcji oraz korzystania z szeregu elektrochemicznego metali, co potwierdza zaplanowaniem i wykonaniem odpowiednich doświadczeń. Zapoznaje się praktycznie z procesem elektrolizy wykorzystywanym m.in. w technologiach elektro wydzielania i elektrolitycznego oczyszczania metali. Uczeń poznaje schemat ideowy przemysłowego otrzymywania miedzi.

Forma zajęć:

Wykład (czas: 45 min.) + Warsztaty z elementów elektrochemii (czas: 60 lub 90 min.)

Prowadzący:

Dr inż. Monika Kujawska, monika.kujawska@polsl.pl , tel. 32 237 16 06
Dr hab. inż. Tomasz Suponik, tomasz.suponik@polsl.pl, tel. 32 237 18 90

CZY NA PUSTYNI WYSTĘPOWAŁ KIEDYŚ LÓD?

Zgodny z programem nauczania: GEOGRAFIA (poziom podstawowy i rozszerzony)

Treści

Czy w Afryce był kiedyś lód? Gdzie występują pustynie lodowe? Co to jest lądolód i jak powstaje? Dlaczego mamy dzień i noc polarną? Dlaczego góry lodowe są niebezpieczne? Czy na lodowcu są wulkany?

Cele

Uczeń rozróżnia pojęcia lodowiec, lądolód, pustynie lodowe, systematyzuje wiedzę na temat wydarzeń geologicznych i przyrodniczych, umie wyjaśnić przyczynę występowania dni i nocy polarnych oraz zorzy polarnej na obszarach podbiegunowych.

Forma zajęć:

Wykład – prezentacja multimedialna. Czas: 45 min.

Prowadzący:

Dr inż. Magdalena Kokowska-Pawłowska
magdalena.kokowska-pawlowska@polsl.pl, tel. 32 237 10 56

METODY ODTWARZANIA DZIEJÓW ZIEMI

Zgodny z programem nauczania: GEOGRAFIA (poziom podstawowy i rozszerzony)

Treści

Skąd wiemy jakie położenie było dawnych lądów i oceanów na kuli ziemskiej? Jakie były zmiany klimatyczne? Jak zachodziła ewolucja życia na Ziemi? Jakie jest następstwo i wiek skał oraz wydarzeń geologicznych?

Cele

Uczeń zna tabelę stratygraficzną i potrafi scharakteryzować najważniejsze wydarzenia geologiczne zachodzące w poszczególnych erach i okresach. Pogłębia wiedzę na temat metod badań odtwarzania dziejów Ziemi (np. metody: stratygraficzna, skamieniałości przewodnich, radiometryczna, geofizyczna).

Forma zajęć:

Wykład – prezentacja multimedialna. Czas: 45 min.

Prowadzący:

Dr inż. Magdalena Kokowska-Pawłowska
magdalena.kokowska-pawlowska@polsl.pl, tel. 32 237 10 56

SKAMIENIAŁOŚCI CZYLI ŚLADY DAWNEGO ŻYCIA

Zgodny z programem nauczania: GEOGRAFIA (poziom podstawowy i rozszerzony)

Treści

Jak powstają skamieniałości? Co można „wyczytać” z zapisu paleontologicznego? Skamieniałości minionych epok geologicznych.

Cele

Uczeń poznaje rodzaje skamieniałości. Uczeń zdobywa wiedzę na temat budowy różnych grup organizmów oraz historii ich rozwoju.

Uczeń poznaje rozwój świata organicznego oraz przyczyny i skutki wielkich kryzysów faunistycznych.

Forma zajęć:

Wykład (czas: 45 min.) + Warsztaty (czas: 60 min.)

Prowadzący:

Dr Ewa Krzeszowska, ewa.krzeszowska@polsl.pl, tel. 32 237 26 64
Dr hab. inż. Małgorzata Labus, malgorzata.labus@polsl.pl, rel. 32 237 26 64


TRZĘSIENIA ZIEMI, TSUNAMI I WULKANY ZAGROŻENIA NATURALNE WIDZIANE OKIEM GEOFIZYKA.

Zgodny z programem nauczania: GEOGRAFIA (poziom podstawowy i rozszerzony)

Treści

Trzęsienia Ziemi, katastrofalne fale tsunami i wulkanizm należą do procesów endogenicznych, stanowiących zagrożenia naturalne. Prezentowane zagadnienia znajdują się na styku różnych dziedzin nauki, między innymi geologii dynamicznej i geofizyki. Treść wykładu obejmuje charakterystykę procesów sejsmicznych i wulkanicznych oraz przedstawia przykłady katastrof z nimi związanych.

Cele

Uczeń zdobywa nową wiedzę na temat głównych procesów endogenicznych ze szczególnym uwzględnieniem zjawisk geofizycznych jako zagrożeń naturalnych. Uczeń zna przykłady katastrof związanych z sejsmicznością i wulkanizmem. Uczeń potrafi omówić skale trzęsień Ziemi oraz powiązać procesy sejsmiczne i wulkaniczne z tektoniką.

Forma zajęć:

Wykład – prezentacja multimedialna. Czas: 45 min.

Prowadzący:

Dr inż. Katarzyna Nowińska, katarzyna.nowinska@polsl.pl, tel. 32 237 19 24

ATRAKCJE GEOTURYSTYCZNE OBSZARÓW WYSOKOGÓRSKICH I POLARNYCH

Zgodny z programem nauczania: GEOGRAFIA (poziom podstawowy i rozszerzony)

Treści

Treść wykładu zawiera informacje na temat obiektów geologicznych i geomorfologicznych obszarów wysokogórskich i polarnych oraz dane na temat dostępności tych terenów, infrastruktury turystycznej, a także elementów antropogenicznych – np. zabytków techniki.

Cele

Uczeń systematyzuje zdobytą wiedzę dotyczącą utworów geologicznych (np. elementy tektoniki, podstawy geologii regionalnej), form rzeźby (geomorfologia glacjalna, zjawiska peryglacjalne, ruchy masowe). Uczeń zdobywa nową wiedzę na temat głównych pasm górskich Europy oraz obszarów polarnych (archipelag Svalbard).

Forma zajęć:

Wykład – prezentacja multimedialna. Czas: 45 min.

Prowadzący:

Dr Łukasz Gawor, lukasz.gawor@polsl.pl, tel. 32 237 19 24

ANALIZA PROFILI GLEBOWYCH NAJPOSPOLITSZYCH GLEB POLSKI

Zgodny z programem nauczania: GEOGRAFIA (poziom rozszerzony)

Treści

Tematyka zajęć obejmuje informacje z zakresu gleboznawstwa i geografii gleb, począwszy od analizy procesów glebotwórczych i profilu glebowego, przez metodykę badań gleboznawczych (pobór prób, analiza składu gleb) po charakterystykę, rozmieszczenie i rozpoznawanie najpospolitszych gleb Polski.

Cele

Uczeń systematyzuje zdobytą wiedzę dotyczącą procesów glebotwórczych, typów gleb i ich rozmieszczenia na obszarze Polski. Uczeń nabywa praktyczne umiejętności analizy i interpretacji profilu glebotwórczego oraz rozpoznaje podstawowe typy gleb.

Forma zajęć:

Warsztaty. Czas: 45 min.

Prowadzący:

Dr Łukasz Gawor, lukasz.gawor@polsl.pl, tel. 32 237 19 24
Dr inż. Katarzyna Nowińska, katarzyna.nowinska@polsl.pl, tel. 32 237 19 24

ŚLAD EKOLOGICZNY I ŚLAD WĘGLOWY

Program nauczania: relacja człowiek-środowisko przyrodnicze a zrównoważony rozwój.

Treści

Jaki ślad ekologiczny wywiera ciągły rozwój gospodarczy społeczeństwa? Co oznacza pojęcie ecological footprint i carbon footprint? Czy wzrost gospodarczy ma jakieś ekologiczne granice?

Cele

Uczeń rozróżnia pojęcia śladu ekologicznego i śladu węglowego. Formułuje problemy wynikające z eksploatowania zasobów odnawialnych i nieodna wialnych; potrafi przewidzieć przyrodnicze i pozaprzyrodnicze przyczyny i skutki zakłóceń równowagi ekologicznej. Rozróżnia przyczyny zachodzących współcześnie globalnych zmian klimatu i ocenia rozwiązania podejmowane w skali globalnej i regionalnej.

Forma zajęć:

Wykład – prezentacja multimedialna. Czas: 45 min.
Warsztaty –„A jaki jest TWÓJ carbon footprint” – wykorzystanie kalkulatorów do szacowania poziomu CF. Czas: 60 min.

Prowadzący:

Dr inż. Anna Bluszcz, anna.bluszcz@polsl.pl, tel. 663 366 240

POSTĘPOWANIE W SYTUACJI KRYZYSOWEJ I ZAGROŻEŃ TERRORYSTYCZNYCH

Programem nauczania: edukacja dla bezpieczeństwa

Treści

Wykład uczestniczący. Narodowy Program Antyterrorystyczny, Strategia Sprawne Państwo, podstawowe pojęcia, psychologia zagrożenia terrorystycznego, postawa ofiary i agresora, zachowania wskazane i zachowania zabronione, zachowanie w sytuacji zakładniczej. Wykład jest wzbogacony metodami poglądowymi i środkami działającymi na różne receptory. Istotą takiego wykładu jest wyzwolenie aktywnego współudziału słuchaczy przez pytania i analogie.

Ćwiczenia praktyczne (warsztaty) - wykonywanie przez uczniów czynności, poprzedzonych instruktażem i pokazem, służących wyrobieniu właściwych nawyków, szybkości działania, precyzji w sytuacji kryzysowej i w przypadku zagrożeń terrorystycznych. Odgrywanie ról (terrorysta, zakładnik). Analiza przypadku - omówienie i interpretacja zdarzeń (ataki terrorystyczne), zasady postępowania w przypadku uzyskania informacji o podłożeniu urządzenia wybuchowego.

Cele

Przygotowanie do sytuacji zagrożeń. Uczeń zna zasady postępowania w przypadku wystąpienia zagrożenia życia, zdrowia lub mienia; zna zasady planowania i organizowania działań.

Wyposażenie uczniów w wiedzę i umiejętności niezbędne do skutecznego działania w sytuacji zagrożenia oraz do działań zapobiegawczych.

Forma zajęć:

Wykład – prezentacja multimedialna. Czas: 45 min.
Warsztaty w małych grupach (max. 10 osób) Czas: 90 min.

Prowadzący:

Dr inż. Zbigniew Słota, zbigniew.slota@polsl.pl, tel. 32 237 14 50, k. 698 798 595
Dr inż. Krzysztof Słota (warsztaty), Dr inż. Anna Morcinek-Słota (warsztaty)

ROLA GÓRNICTWA WE WSPÓŁCZESNEJ GOSPODARCE

Zgodny z programem nauczania: GEOGRAFIA

Treści

W ramach wykładu przedstawiono występowanie surowców mineralnych w Polsce oraz ich wykorzystanie w gospodarce. Omówiono metody eksploatacji poszczególnych kopalin użytecznych: odkrywkową, podziemną i otworową, przedstawiając typowe technologie stosowane w wymienionych metodach.

Cele

Słuchacz poznaje podstawowe kopaliny użyteczne i miejsca ich występowania w Polsce. Poznaje także podstawowe technologie górnicze.

Forma zajęć:

Wykład – prezentacja multimedialna. Czas: 45 min.

Prowadzący:

Prof. dr hab. inż. górn. Piotr Strzałkowski, piotr.strzalkowski@polsl.pl
tel. 32 237 16 96

BEZPIECZEŃSTWO – RATOWNICTWO - PIERWSZA POMOC

W ramach programu „WYCHOWANIE W BEZPIECZEŃSTWIE”

Treści

Omówienie postępowania w stanach nagłych, scenariusze zdarzeń, dodatkowo zajęcia praktyczne z zakresu nauki udzielania pierwszej pomocy oparte na najnowszych wytycznych Europejskiej Rady ds. Resuscytacji z zastosowaniem: technik audiowizualnych, nowoczesnego sprzętu szkoleniowego, takiego jak: fantomy do resuscytacji z zestawem wskaźników świetlnych, sprzęt do nauki automatycznej defibrylacji zewnętrznej AED. Wybrane elementy higieny pracy - pomiar czasu reakcji i koordynacji wzrokowo-ruchowej oraz bezpiecznej pracy.

Cele

Uczeń zyskuje elementarne wiadomości z zakresu inżynierii bezpieczeństwa. Poznaje podstawy postępowania w stanach nagłych oraz działania z zakresu nauki udzielania pierwszej pomocy. Dodatkowo w laboratorium ergonomii zapoznaje się z wybranymi metodami pomiarów stosowanymi w obszarze higieny pracy.

Forma zajęć:

Wykład – prezentacja multimedialna 30 min. Laboratorium Inżynierii Bezpieczeństwa – 45 minut Laboratorium Ergonomii – 45 minut

Prowadzący:

Wykład: dr inż. Małgorzata Wyganowska Laboratoria: dr Maja Taraszkiewicz-Łyda/dr inż. Zygmunt Korban malgorzata.wyganowska@polsl.pl; maja.taraszkiewicz-lyda@polsl.pl; zygmunt.korban@polsl.pl

AC/DC – czy to jest niebezpieczne? (rzecz o bezpieczeństwie elektrycznym)

Zawiera elementy przedmiotu FIZYKA I przedmiotów kierunkowych dla techników elektrycznych

Treści

Zagrożenia powodowane użytkowaniem instalacji elektrycznych, działanie prądu na organizm, ochrona przeciwporażeniowa.

Cele

Uczeń poznaje najczęstsze przyczyny wypadków elektrycznych i zasady bezpiecznego użytkowania instalacji i urządzeń elektrycznych. Przeprowadzane w ramach zajęć pomiary rezystancji ciała pozwalają zidentyfikować warunki szczególnego zagrożenia porażeniowego.

Forma zajęć:

Wykład połączony z pomiarami – prezentacja multimedialna. Czas: 45-60 min.

Prowadzący:

dr inż. Sergiusz Boron sergiusz.boron@polsl.pl , tel. 32 237 19 91

Pozostałe propozycje wykładów:

Dr inż. Adam Heyduk

Co można dostrzec w obrazie cyfrowym - współczesne zastosowania przetwarzania obrazów

Mgr inż. Paweł Kołodziejczyk

Jak myślą ludzie, a jak „myślą” komputery

Dr inż. Andrzej Nowrot

Zabawa z optoelektroniką

Mgr inż. Wojciech Pielucha

Czy komputer może zastąpić człowieka? Sztuczna inteligencja w samochodach

Dr hab. inż. Piotr Cheluszka, prof. Pol. Śl.

Robotyzacja szansą na bezpieczne i efektywne wydobywanie surowców mineralnych w XXI wieku

Dr inż. Wojciech Grzegorzek

Zastosowanie mechatroniki w maszynach dla górnictwa podziemnego

Dr inż. Józef Markowicz

Symulacje komputerowe wykorzystywane we współczesnych metodach projektowania

Dr inż. Arkadiusz Pawlikowski

Doświadczalne badania maszyn

Dr inż. Katarzyna Tobór-Osadnik

Samotna gwiazda czy praca w zespole? (w ramach przedmiotu Wiedza o społeczeństwie)

Dr inż. Katarzyna Tobór-Osadnik

Jak zbudować firmę, która Ci się opłaci? (w ramach przedmiotu Podstawy przedsiębiorczości)

Dr Maja Taraszkiewicz-Łyda

Bezpieczeństwo - ratownictwo - pierwsza pomoc (w ramach przedmiotu Wychowanie w bezpieczeństwie)

Dr inż. Marcin Popczyk

Eksploatacja odkrywkowa złóż surowców mineralnych

Mgr inż. Dagmara Dylewicz

Problematyka związana z ochroną środowiska w górnictwie

Mgr inż. Sandra Utko

Rozwiązywanie problemów cywilizacyjnych przy zastosowaniu technologii budownictwa podziemnego

Mgr inż. Artur Czempas

Bezpieczeństwo budowli podziemnych

Dr inż. Maciej Pomykoł

Rola i udział geodety w procesie inwestycyjnym

Dr inż. Marian Poniewiera

Mapy numeryczne w górnictwie

Dr inż. Dariusz Musioł

Wentylacja – jako główny element bezpieczeństwa przy występujących zagrożeniach aerologicznych

Dr inż. Tomasz Suponik

Ochrona środowiska wodno-gruntowego

Dr hab. inż. Marcin Lutyński

Naturalne sorbenty w służbie człowieka

OFERTA SPECJALNA

Serdecznie zapraszamy uczniów klas ponadgimnazjalnych do skorzystania z oferty edukacyjnej przygotowanej przez Wydział Górnictwa i Geologii Politechniki Śląskiej wspólnie ze Sztolnią Królowa Luiza. Nasza oferta dotyczy wizyty w Sztolni, a jej program obejmuje:

 • wykład (ok. 45 minut) wygłoszony przez pracownika Wydziału na wybrany temat (lista tematów zamieszczona jest poniżej)
 • zwiedzanie Podziemi Kopalni Królowa Luiza (ok. 90 minut), program zwiedzania dostosowany do tematyki wykładu oraz wieku uczestników, bazujący na następujących trasach edukacyjnych:
  • Geostrefa (zagadnienia związane z geologią),
  • Strefa Techniki (powstawanie wyrobisk podziemnych oraz rozwój techniczny maszyn górniczych),
  • Strefa Działań (zagrożenia w kopalni, praca górnika.

Maksymalna liczebność grupy wynosi 24 osób (zwiedzanie podziemi Sztolni odbywa się w grupach maksymalnie 12-osobowych), termin wycieczki edukacyjnej do ustalenia, cena 27 zł od osoby. Istnieje możliwość zorganizowania wykładu dla większej liczby uczniów (do 100 osób) połączonego ze zwiedzaniem poszczególnych części obiektu z podziałem na grupy (szczegóły do ustalenia z organizatorami ze strony Sztolni Królowa Luiza).

Szkoły zainteresowane ofertą prosimy o kontakt z Prodziekanem ds. Studenckich i Kształcenia Wydziału Górnictwa i Geologii dr. inż. Sergiuszem Boronem (tel. 32 237 19 91, e-mail sergiusz.boron@polsl.pl).

Informacje dotyczące zwiedzania Sztolni Królowa Luiza oraz rezerwacja - tel. 32 271 40 77.

Wydział Górnictwa i Geologii współpracuje z licznymi ośrodkami naukowymi i uczelniami zarówno w kraju, jak i za jego granicami. W celu popularyzacji kształcenia technicznego Wydział Górnictwa i Geologii zawiera liczne umowy dydaktyczne ze szkołami i innymi placówkami oświatowymi, co pozwala na promowanie kształcenia wyższego oferowanego przez Wydział. Umowy dydaktyczne obejmują m.in.:

 • pomoc przy realizacji wspólnych działań edukacyjnych związanych z pogłębieniem i poszerzeniem zainteresowań zawodowych uczniów,
 • organizowanie wycieczek dydaktycznych związanych z kształceniem zawodowym w celu poszerzenia wiedzy i zainteresowań uczniów,
 • współpracę z Uczelnią przy organizowanych przez Szkołę uroczystościach i wydarzeniach edukacyjnych,
 • udostępnienia pracowni specjalistycznych oraz laboratoriów grupom uczniowskim,
 • wspierania przyszłych inicjatyw i innowacji edukacyjno-dydaktycznych.

Zapraszamy wszystkich Interesariuszy Zewnętrznych do nawiązania współpracy z Wydziałem Górnictwa i Geologii Politechniki Śląskiej.

 
Admin © Politechnika Śląska
 
Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono.
Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej
współpraca dydaktyczna