Aktualny wykaz publikacji naukowych pracowników Wydziału Architektury dostępny jest w bazie Biblioteki Głównej Politechniki Śląskiej:

Wybrane publikacje pracowników naukowych Wydziału Architektury dostępne są na stronie Repozytorium Biblioteki Głównej Politechniki Śląskiej  

Wybrane Publikacje

Pozycje wydawnicze w roku  2013


E. Błeszyńska "Tożsamość miejsca w urbanistyce"

Celem monografii Tożsamość miejsca w urbanistyce Elżbiety Błeszyńskiej jest ukazanie konkretnego przełożenia subiektywnej i ulotnej tożsamości miejsca na bardzo pragmatyczną rzeczywistość architektoniczną. Obszarem poszukiwań w pracy jest przestrzeń architektoniczno-urbanistyczna. Z uwagi na interdyscyplinarny charakter postrzegania przestrzeni miejskiej oraz jego funkcjonowanie w trzech warstwach (ekonomicznej, społecznej i przestrzennej) autorka koncentruje się na bardzo istotnym zagadnieniu, jakim jest dialog zachodzący pomiędzy użytkownikiem a przestrzenią urbanistyczną. Powodem zwrócenia uwagi na taką komunikację miejsca jest wzrastające zapotrzebowanie budowania wyrazistej przestrzeni miejskiej. Waga podjętego zagadnienia wyrasta z obserwacji rzeczywistości urbanistycznej. Autorka śledzi również dokonania poszerzającej się grupy odważnych projektantów, architektów i artystów, którzy działają kreatywnie w przestrzeniach miast.

Oprawa: miękka
Strony: 246
format: A4
ISBN: 978-83-61137-99-3

bleszynska


T. Bradecki, A. Twardoch "Współczesne kierunki kształtowania zabudowy mieszkaniowej"

Publikacja ukazuje współczesne lokalne tendencje kształtowania zabudowy mieszkaniowej w odniesieniu do teorii urbanistyki. Na podstawie obserwacji najnowszych polskich realizacji mieszkaniowych oraz praktycznej wiedzy na temat procesu inwestycyjnego wykazano m.in. konieczność ściślejszego współdziałania czynników teoretycznych z praktycznymi dla zapewnienia lepszego kształtowania zabudowy mieszkaniowej, jako że w wielu dziedzinach nowe plany i realizacje nie spełniają wymogów współczesnego budownictwa mieszkaniowego. Praca skierowana jest do szerokiego grona uczestników procesu powstawania nowych zespołów mieszkaniowych: planistów, urbanistów, deweloperów, architektów i studentów architektury.

Oprawa: miękka
Strony: 185
format: A4
ISBN: 978-83-7880-115-3

bradecki_twardoch


M. Stangel "Kształtowanie współczesnych obszarów miejskich w kontekście zrównoważonego rozwoju"

W pracy omówiono nowe, współczesne uwarunkowania i aspekty społeczne, kulturowe i technologiczne czy ekonomiczne kształtowania zwartej tkanki miejskiej, Omówiono też nowe narzędzia analizy i projektowania obszarów miejskich. Efektem pracy jest synteza elementów projektowania urbanistycznego, które można uznać za zgodne z zasadą zrównoważonego rozwoju, wraz z omówieniem ich zastosowań we współczesnych projektach urbanistycznych.

Oprawa: miękka
Strony: 174
format: B5
ISBN: 978-83-7880-140-5

stangel


K. Kafka "Modele współdziałania uczestników planowania przestrzennego"

Monografia zajmuje się funkcjonowaniem systemu planowania przestrzennego w praktyce. Oryginalnym wkładem pracy do teorii planowania jest systematyka procesu i procedur planistycznych w ram ach planowania: strategicznego, normatywnego i operacyjnego w ich trzech fazach: konstytutywnej, adaptacyjnej i monitoringu. W pracy zdefiniowano typologię uczestników planowania przestrzennego. Za podstawowe kryterium przyjęto poziom i rodzaj aktywności danego uczestnika.

Oprawa: miękka
Strony: 191
format: B5
ISBN: 978-83-7880-198-6

kafka


M. Żmudzińska-Nowak (red.): "Gliwice na ich drodze"

Książka jest wyjątkową okazją do spotkania z architekturą najwyższej próby i jej twórcami, którzy na co dzień kryją się w cieniu własnych, budzących podziw realizacji. Erich Mendelsohn, Max Fleischer, Karl Schabik, Emil i Georg Zillmannowie, Karl Mayr i Dominikus Böhm, Tadeusz Teodorowicz-Todorowski, Zygmunt Majerski, Kazimierz Wejchert – tych wybitnych architektów łączą … Gliwice, które znalazły się na twórczej drodze każdego z nich, czego rezultatem są wyjątkowe, często nowatorskie rozwiązania architektoniczne i urbanistyczne.

Oprawa: miękka
Strony: 351
Wymiar: 23 x 19 cm
ISBN 978-83-89856-59-3

zmudzinska


R. Nakonieczny (red.): "Słynne wille Polski"

Pięknie wydana i bogato ilustrowana książka prezentuje wille polskie w szerokim ujeciu czasowym, począwszy od renesansu, przez barok, klasycyzm, historyzm i eklektyzm XIX wieku, aż po kolejne nurty: ruch Arts nad Crafts, art nouveau, modernizm, postmodernizm czy najnowsze idee pluralizmu stylowego. Wszystkie są wyrazem recepcji europejskich wzorców zabudowy willowej i dostosowywania ich do poziomu rodzimej sztuki budowlanej.

W ksiażce znajdziemy opisy 93 willi usytuowanych niegdyś lub obecnie na terenie dzisiejszej Rzeczpospolitej Polskiej. Autorami tekstów są polscy badacze dawnej i współczesnej architektury, kuratorzy i krytycy.

ISBN: 978-80-87073-57-5
ISBN: 978-80-87073-58-2 (wersja angielska)
liczba stron: 407
format: 170x240 mm
Fross

Pozycje wydawnicze w roku  2012


Sz. Opania: "Tożsamość a wizerunek obszarów poprzemysłowych. Przykład aglomeracji górnośląskiej"

Przedmiotem monografii jest problematyka związana z kształtowaniem wizerunku obszarów poprzemysłowych, rozważana pod kątem ich znaczenia dla trwających procesów przekształceń. Głównym celem pracy jest wskazanie potrzeby oraz możliwości wykorzystania elementów tożsamości przestrzennej w procesach planowania przestrzennego i projektowania urbanistycznego, realizowanych na rzecz transformacji i odnowy zdegradowanego krajobrazu kulturowego.

ISBN: 978-83-7335-995-6
liczba stron: 243
format: A4
Fross


K. Fross: „Badania jakościowe w projektowaniu architektonicznym na wybranych przykładach”

Monografia dotyczy zjawiska we współczesnej architekturze, znanego na świecie jako Reseach by Design oraz Design by Research dopełniających się metod postępowania, łączących badania z projektowaniem, czyli projektowaniem z udziałem badań. Praca bazuje na informacjach pochodzących z założeń biznesowych inwestorów, ze środowiska zbudowanego, jego użytkowników i zarządców nieruchomości. Głównym celem było pokazanie metody projektowania z wykorzystaniem badań, zobrazowanie sposobu postępowania na wybranych przykładach z przedstawieniem rezultatów i korzyści. Wykazano, że prawidłowe określenie i konsekwentne realizowanie priorytetów projektowych znacząco wpływa na sukces biznesowy inwestycji, wzrost jakości obiektu i zadowolenie użytkowników.

ISBN: 9788373359307
liczba stron: 299
format: A4
Fross


K. Ujma-Wąsowicz: "Kształtowanie przestrzeni sportowo-rekreacyjnych w mieście. Ewolucja problemu"

Przedmiotem monografii jest próba ukazania wagi i złożoności tytułowego zagadnienia. Praca w zamierzeniu autorki wnosi nowe wartości do zagadnień planowania i projektowania terenów rekreacji sportowej w środowisku miejskim. Synteza rozprawy przedstawia propozycję uporządkowania typologii terenów aktywnego wypoczynku oraz alternatywną, przystającą do idei Sport for All, koncepcję metodyki ich planowania w mieście. Wnioski końcowe ujmują scenariusze kierunków rozwoju miejsc sportu powszechnego na terenach zurbanizowanych, jako kontynuację ewolucyjnych przemian w tym zakresie.

ISBN: 978-83-7880-056-9
liczba stron: 281
format: A4
Szkło we współczesnej architekturze


E. Wala: „Szkło we współczesnej architekturze” - Monografia, Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, Gliwice, 2012.

Przedmiotem monografii są wizualne aspekty wykorzystania szkła w obiektach zrealizowanych na przełomie XX i XXI wieku. Monografia skupia się na cechach mających istotny wpływ na budowanie zewnętrznego i wewnętrznego wizerunku budynku i postrzegania szklanych obiektów w otoczeniu miasta. Pokazuje fenomen współczesnego rozwoju tych obiektów oraz przedstawia ocenę uwarunkowań kształtujących szklaną architekturę.

ISBN: 978-83-7880-080-4
liczba stron: 291
format: A4
Szkło we współczesnej architekturze


Pozycje wydawnicze w roku  2010

 

Monografie i prace zbiorowe:

M. Bielak, „Badania jakościowe nad środowiskiem zamieszkania w domach opieki społecznej dla ludzi starszych. Wybrane przykłady” – Monografia, Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, Gliwice, 2010.

K. Gasidło „Kierunki przekształceń przemysłu” - Monografia, Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, Gliwice, 2010.

A. Lisik. Architektura sakralna. Projekty i realizacje - Monografia, Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, Gliwice, 2010.

M. Żmudzińska-Nowak, „Miejsce – Tożsamość i zmiana”- Monografia, Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, Gliwice, 2010.

N. Juzwa (red.) A. Gil, N. Juzwa, A. Sulimowska-Ociepka, A. Witeczek „Architektura i urbanistyka współczesnego przemysłu”, monografia, praca zbiorowa, Wydział Architektury Politechniki Śląskiej, Gliwice, 2010.

A. Lisik, J. Biedrońska, W. Mikoś Rytel, J. Figaszewski, K. Kozak: Projektowanie obiektów motoryzacyjnych – monografia, praca zbiorowa, Wydanie II, Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, Gliwice, 2010.

J. Pallado (red.) „Nowa siedziba Urzedu Marszalkowskiego Województwa Ślaskiego” – praca zbiorowa, Katedra Projektowania Architektonicznego, Wydział Architektury Politechniki Śląskiej,2010.

 J. Pallado„Optymalizacja wykorzystania terenu pod nową zabudowę na przykładzie miasta Ruda Slaska” - praca zbiorowa, Katedra Projektowania Architektonicznego, Wydział Architektury Politechniki Śląskiej,2010.

 

Podręczniki

 

T. Biernot „Budynki Witkiewiczowskie w Zakopanem – materiały z badań i inwentaryzacyjno-studialnych obiektów historycznych”, Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, 2010. 

E. Niezabitowska (red): „Budynek Inteligentny. Potrzeby użytkownika”. Tom I,  . Wydanie II , Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, 2010.

J. Mikulik: „Budynek Inteligentny. Podstawowe systemy bezpieczeństwa w budynkach inteligentnych” Tom II,. Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, Wydanie II, 2010.

 

Materiały konferencyjne

 „Między miastem a nie-miastem – Odnowa Krajobrazu Miejskiego” – materiały międzynarodowej konferencji naukowej Wydziału Architektury P Śl., wyd. WA PŚl oraz KUiA PAN, 2010.

 „Nowoczesność w Architekturze - restrukturyzacja i rewaloryzacja zespołów mieszkalnych” tom IV, praca zbiorowa pod red. J. Witeczka, Katedra Projektowania Architektonicznego, WA PŚl.,2010.

 Zeszyt Naukowy – „Architektura i technika a zdrowie” materiały konferencji AT-Z 7.

 

Pozycje wydawnicze w roku  2009

Monografie

Dariusz Masły: Badania jakościowe w obiektach biurowych - monografia

Michał Stangel: Odnowa miast  w społeczeństwie informacyjnym - monografia

Tomasz Taczewski: Architektura Szkoły Wyższej – monografia habilitacyjna

Jacek Rybarkiewicz: Architektura pola kreacji teatralnej – monografia habilitacyjna

Ewa Stachura: Budownictwo mieszkaniowe końca XX w. – monografia habilitacyjna

Zeszyty Naukowe

Zeszyt Naukowy nr 47: Badania interdyscyplinarne w Architekturze

Zeszyt Naukowy 48: Architektura i Zdrowie

Zeszyt Naukowy 49: Krzysztof Gasidło (red.): Konferencja doktorantów 2008

 

Pozycje wydawnicze w roku 2008

Monografie

M. Balcer-Zgraja: Architektura budynku szkolnego lat najnowszych w aspekcie wpływów współczesnej techniki i wymagań społecznych - monografia

Ewa Niezabitowska: Ewolucja konceptu przestrzeni w teorii architektury - monografia

A. Lisik, J. Biedrońska, W. Mikoś Rytel, J. Figaszewski, K. Kozak: Projektowanie obiektów motoryzacyjnych - monografia

Zbigniew Kamiński: Współczesne planowanie wsi w Polsce – monografia

 

Pozycje wydawnicze w roku 2007

Monografie

E. Niezabitowska, D. Masły (red) : Oceny jakości środowiska zbudowanego i ich znaczenie dla rozwoju koncepcji budynku zrównoważonego. Wydawnictwo Politechniki Śląskiej Wydawnictwo cykliczne pokonferencyjne

AT-Z. - Architektura i technika a zdrowie - materiały z V Sympozjum katedry Projektowania i Nowych Technologii w Architekturze.

ULAR - Odnowa Krajobrazu Miejskiego. Tożsamośc miejsca w dobie globalizacji. Materiały Międzynarodowej Konferencji Naukowej Wydziału. Wyd. Polit. Śl. Gliwice 2006

Zeszyty Naukowe

Zeszyt Naukowy nr 45 z serii Architektura (Architektura a zdrowie)

Zeszyt Naukowy nr 46 z serii Architektura (Przekształcenia struktur przestrzennych regionów)

Czasopisma

Architektura i Urbanistyka nr 1./2007 pt. Cyberprzestrzeń & Architektura

 

Pozycje wydawnicze w roku 2006

Elżbieta Błeszyński - Koclęga: "Architektoniczne przestrzenie - wnętrze - kontekst przeżycia" - monografia

Beata Komar i Joanna Tymkiewicz: "Elewacje budynków biurowych - funkcja, forma, percepcja" - skrypt

"Nowa Architektura w Kontekście Kulturowym Miasta" pod redakcją Andrzeja Niezabitowskiego i Magdaleny Żmudzińskiej-Nowak

 

Pozycje wydawnicze w roku 2005

Jacek Włodarczyk (red): "Nauka i technika w architekturze" - zeszyt nr 44 - monografia

Katarzyna Ujma-Wąsowicz: "Ergonomia w architekturze". - skrypt

Elżbieta Niezabitowska (red): "Budynek inteligentny" Tom I i II - podręcznik akademicki. Nagroda zespołowa Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w 2006 r.

J. Czarnecki: "Projektowanie obiektów bankowych" – skrypt

Pozycje wydawnicze w roku 2004

Wiesława Mikoś-Rytel: "O zrównoważonej architekturze ekologicznej i zarysie jej teorii" - Zeszyt Naukowy nr 41 - monografia

Jan Rabiej: "Tradycja i nowoczesność w architekturze kościołów katolickich. Świątynia fenomenem kultury" - Zeszyt Nr 42 - monografia

Krzysztof Gasidło (red): "Perspektywy Architektury, Urbanistyki i Planowania Przestrzennego w XXI wieku w pracach doktorskich" - zeszyt nr 43

Jacek Radziewicz-Winnicki: "Historia Architektury Średniowiecznej w Polsce. Gotyk" - podręcznik

Marek Janik: "Socjokulturowe aspekty miejsc zamieszkania" - monografia

Katarzyna Mazur: "Specjalne strefy ekonomiczne jako nowe obszary przemysłowe" - książka

Alina Pancewicz: "Rzeka w krajobrazie miasta" - książka

Elżbieta Niezabitowska (red): "Wybrane elementy facility management w architekturze" - podręcznik akademicki

 

Pozycje wydawnicze w roku 2003

Marek Rawecki: "Strefa Auschwitz-Birkenau" - książka

Jacek Radziewicz-Winnicki "Historia architektury nowożytnej w Polsce. Barok". Wybrane zagadnienia - Podręcznik 2003

 

Pozycje wydawnicze w roku 2002

Zbigniew Kamiński "Pojęcie konfliktu w planowaniu przestrzennym" - Zeszyt Naukowy nr 40 - monografia

Adam. Lisik (red) "Odnawialne źródła energii w architekturze"- Skrypt 2002

 

Inne publikacje Wydziałowe:

A. Niezabitowski, M.Żmudzińska-Nowak (red.), "Nowa architektura w kontekście kulturowym miasta", wyd. TAP, Gliwice 2006.

Praca zbiorowa pod red. J. Witeczek: Nowoczesność w Architekturze. Architektura Pustych Miejsc. Zakład Poligraficzny Waldemar Wiliński. Gliwice 2007

 

 

Informator dla kandydató na studia na Politechnice Śląskiej w roku akademickim 2016/2017
 
Admin © Politechnika Śląska
 
Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono.
Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej
Publikacje