FINANSOWANIE INWESTYCJI W ZAKRESIE DUŻEJ INFRASTRUKTURY BADAWCZEJ

Zgodnie z art. 20 ust.1. Ustawy o zasadach finansowania nauki z dnia 30 kwietnia 2010 finansowanie inwestycji w zakresie dużej infrastruktury badawczej służącej potrzebom badań naukowych lub prac rozwojowych obejmuje finansowanie kosztów:

1) zakupu lub wytworzenia aparatury naukowo-badawczej stanowiącej dużą infrastrukturę  badawczą;

2) rozbudowy infrastruktury informatycznej nauki;

3) udziału w przedsięwzięciu inwestycyjnym w zakresie dużej infrastruktury badawczej, podejmowanym na podstawie umowy międzynarodowej;

4) inwestycji w zakresie dużej infrastruktury badawczej, współfinansowanych ze środków funduszy strukturalnych.

DUŻA INFRASTRUKTURA BADAWCZA  zgodnie z art. 2 pkt. 17 ww Ustawy to:

mająca kluczowe znaczenie dla rozwoju badań naukowych, prac rozwojowych lub rozbudowy infrastruktury informatycznej nauki aparatura naukowo-badawcza o wartości przekraczającej:

a) 150 000 zł — w przypadku aparatury naukowo-badawczej niezbędnej do prowadzenia badań naukowych lub prac rozwojowych w grupie nauk humanistycznych i społecznych oraz w grupie nauk o sztuce i twórczości artystycznej,

b) 500 000 zł — w przypadku aparatury naukowo-badawczej niezbędnej do prowadzenia badań naukowych lub prac rozwojowych w grupie nauk ścisłych i inżynierskich oraz w grupie nauk o życiu;

 

KRYTERIA I TRYB przyznawania oraz rozliczania środków finansowych na inwestycje w zakresie dużej infrastruktury badawczej

reguluje rozporządzenie MNiSW z dnia 13 października 2010 r. w sprawie kryteriów      i trybu przyznawania oraz rozliczania środków finansowych na inwestycje w zakresie dużej infrastruktury badawczej służącej potrzebom badań naukowych lub prac rozwojowych (Dz.U. nr 200 poz. 1324)

 

ZASADY WNIOSKOWANIA

1.   - Wniosek składa się w  min. 3 egzemplarzach w terminie do 31 sierpnia roku  poprzedzającego rok, w którym przyznana ma być dotacja.

Informujemy, że w 2013 roku wnioski należy składać w wersji papierowej
i elektronicznej poprzez system OSF.
 
Uwaga: przed wysłaniem wniosku do MNiSW należy wniosek wydrukować i złożyć
                w Dziale Badań Naukowych celem weryfikacji i uzyskania odpowiednich 
                podpisów.

2.   -    W przypadku zdarzenia losowego niezależnego od jednostki naukowej reprezentującej podmioty o których mowa w art.2. pkt.12 i 14-16 ustawy powodującego zakłócenie jej działalności, w tym uszkodzenie lub unieruchomienie aparatury albo zakłócenie gromadzenia i przetwarzania informacji, wniosek może być złożony bez zachowania terminu określonego w ust.1.

3.  -     Wzór wniosku o przyznanie dotacji w zakresie dużej infrastruktury badawczej stanowi zał. nr 1 ww rozporządzenia natomiast wzór wniosku o przyznanie dotacji w zakresie rozbudowy infrastruktury informatycznej nauki stanowi zał. nr 2 ww rozporządzenia    (w załączeniu)

4.  -  Oświadczenie podmiotu o zdolności do pokrycia kosztów utrzymania dużej infrastruktury badawczej, w tym kosztów bieżących i serwisowych

5.  -      Informację o możliwości i planach udostępniania dużej infrastruktury badawczej innym podmiotom

6.  -   Informację o wysokości środków finansowych uzyskanych na realizację badań naukowych lub prac rozwojowych z innych źródeł, w tym z Narodowego Centrum Nauki, Narodowego Centrum Badań i Rozwoju oraz ze środków pozabudżetowych,
w okresie 4 lat poprzedzających rok złożenia wniosku;

7.  -   Oświadczenie o dysponowaniu środkami lub o posiadaniu przyrzeczenia ich otrzymania, w przypadku gdy duża infrastruktura badawcza ma być:

a) wykorzystywana również do innych celów niż badania naukowe lub prace rozwojowe,

b) współfinansowana ze środków funduszy strukturalnych lub z innych źródeł;

8. -     W przypadku inwestycji współfinansowanej z innej części budżetu państwa — opinię dysponenta tej części.

 

WARUNEK przekazania dotacji w na inwestycje w zakresie dużej infrastruktury badawczej

złożenie przez podmiot otrzymujący dotację harmonogramu płatności, wynikającego z terminów płatności określonych w umowie zawartej przez ten podmiot z wykonawcą inwestycji, w terminie nie dłuższym niż 5 miesięcy od dnia otrzymania decyzji.

 

ROZLICZENIE dotacji w na inwestycje w zakresie dużej infrastruktury badawczej

1. Podmiot, który otrzymał dotację na realizację inwestycji w zakresie dużej infrastruktury badawczej w okresie dłuższym niż rok, składa raport roczny, według wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do rozporządzenia, w terminie do dnia 28 lutego następnego roku, nie wcześniej jednak niż po upływie 6 miesięcy od dnia otrzymania w ramach dotacji pierwszych środków finansowych.

2. Podmiot, który otrzymał dotację na realizację inwestycji w zakresie dużej infrastruktury badawczej, w terminie do 50 dni od dnia jej zakończenia dokonuje rozliczenia przyznanej dotacji wraz z odsetkami, w formie raportu końcowego, według wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do rozporządzenia.

3. Do raportu końcowego dołącza się:

- kopię dokumentów stwierdzających przyjęcie inwestycji w zakresie dużej infrastruktury badawczej na stan środków trwałych.

Podstawa prawna:

Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego do ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki:

  1. Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 13 października 2010 r. w sprawie kryteriów i trybu przyznawania oraz rozliczania środków finansowych na inwestycje w zakresie dużej infrastruktury badawczej służącej potrzebom badań naukowych lub prac rozwojowych Dz.U. 2010 Nr 200, poz. 1324.
    Data wejścia w życie  11 listopada 2010 r. 

 

Komunikaty z MNiSW:

Komunikat z dnia 24 maja 2013 r. - Informacje dla Wnioskodawców ubiegających się o dofinansowanie inwestycji w zakresie dużej infrastruktury informatycznej nauki w 2014 r.

http://www.nauka.gov.pl/ministerstwo/komunikaty/komunikaty/artykul/informacje-dla-wnioskodawcow-ubiegajacych-sie-o-dofinansowanie-inwestycji-w-zakresie-duzej-infra-1/

Komunikat z 10 czerwca 2013 r. - Informacja dotycząca składania wniosków o finansowanie w 2014 roku inwestycji w zakresie dużej infrastruktury badawczej i inwestycji budowlanych służących potrzebom badań naukowych lub pracom rozwojowym

http://www.nauka.gov.pl/ministerstwo/komunikaty/komunikaty/artykul/informacja-dotyczaca-skladania-wnioskow-o-finansowanie-w-2014-roku-inwestycji-w-zakresie-duzej-i/

 

 

A1 rozporzadzenie_inwestycje_duza_infrastruktura.pdfA1 rozporzadzenie_inwestycje_duza_infrastrukturaIwona Szostak
A2_Zal_nr_1__Wniosek__DIB.docA2_Zal_nr_1__Wniosek__DIBIwona Szostak
A3_Zal_nr_2__wniosek__II.docA3_Zal_nr_2__wniosek__IIIwona Szostak
A4_Zal_nr_3__Raport_Roczny___DIB.docA4_Zal_nr_3__Raport_Roczny___DIBIwona Szostak
A5_Zal_nr_4__Raport_Koncowy__DIB.docA5_Zal_nr_4__Raport_Koncowy__DIBIwona Szostak
Rekrutacja na studia
Wybory 2016
Informator dla kandydató na studia na Politechnice Śląskiej w roku akademickim 2016/2017
 
Admin © Politechnika Śląska
 
Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono.
Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej
Duża infrastruktura badawcza