INFORMACJE O CIB

 

Śląska  Inżynieria Biomedyczna

W dniach 25 października 2012 roku w Multikinie w Zabrzu odbyła się  Konferencja Naukowa „Śląska Inżynieria Biomedyczna”. W konferencji wzięło udział ponad 400 osób reprezentujących środowisko inżynierii biomedycznej w Polsce.

------------------------------------------------------------------------------------------------------

prof. Jan Marciniak

            Konferencja „Śląska Inżynieria Biomedyczna” została zorganizowana przez Wydział Inżynierii Biomedycznej i Centrum Inżynierii Biomedycznej Politechniki Śląskiej przy współudziale Instytutu Techniki i Aparatury Medycznej „ITAM”, Fundacji Rozwoju Kardiochirurgii, Śląskiego Centrum Chorób Serca w Zabrzu. Odbyła się pod Honorowym Patronatem Marszałka Województwa Śląskiego Adama Matusiewicza, Prezydenta Zabrza Małgorzaty Mańki-Szulik oraz JM Rektora Politechniki Śląskiej prof. dra hab. inż. Andrzeja Karbownika. Konferencja skierowana została do przedstawicieli nauk technicznych i medycznych zainteresowanych obszarem problematyki inżynierii biomedycznej oraz do samorządów województwa śląskiego, a także wytwórców wyrobów medycznych, studentów i absolwentów uczelni technicznych czy medycznych zainteresowanych podjęciem innowacyjnej działalności w tej dziedzinie. Do udziału w Konferencji zaproszono także dyrektorów szkół średnich, których absolwenci zainteresowani są podjęciem studiów na kierunku Inżynieria Biomedyczna w Politechnice Śląskiej.
          
W Konferencji uczestniczyli przedstawiciele władz samorządowych województwa śląskiego oraz nauki – Politechniki Śląskiej, Śląskiego Uniwersytetu Medycznego, Uniwersytetu Śląskiego, instytutów naukowo-badawczych, a także przedstawiciele czołowych producentów wyrobów medycznych.
          
W programie Konferencji zorganizowano także wystawę najnowszych osiągnięć w dziedzinie inżynierii biomedycznej uzyskanych w ośrodkach naukowo-badawczych i wdrożonych do przemysłu oraz ośrodków służby zdrowia. Przedstawiona została także oferta możliwości badawczych i propozycje współpracy w dziedzinie inżynierii biomedycznej oraz wdrożeń innowacyjnych technologii i wyrobów medycznych.
         
Konferencję poprzedziła Inauguracja roku akademickiego na Wydziale Inżynierii Biomedycznej Politechniki Śląskiej z udziałem Prezydenta Miasta Zabrze Małgorzaty Mańki-Szulik i Prorektora ds. Nauki i Współpracy z Przemysłem – prof. dra hab. inż. Leszka Dobrzańskiego, a także zaproszonych gości. Inauguracja odbyła się w Hali „Pogoń”, a więc w obiektach użyczonych przez władze miasta do prowadzenia zajęć dydaktycznych studentom Wydziału w nowym roku akademickim. Oprawa muzyczna inauguracji przygotowana została przez Zespół Muzyczny Politechniki Śląskiej pod kierunkiem prof. Krystyny Krzyżanowskiej-Łobody.
            Po inauguracji odbyła się w Multikinie w Zabrzu Konferencja „Śląska Inżynieria Biomedyczna”. Otwarcia Konferencji dokonał prof. Marek Gzik, Dziekan Wydziału Inżynierii Biomedycznej, który powitał oficjalnych gości i uczestników konferencji. W kolejnym wystąpieniu Prezydent Zabrza Małgorzata Mańka-Szulik, jako gospodarz miasta Zabrze wyraziła uznanie dla organizatorów Konferencji, podkreślając znaczenie tego miasta dla rozwoju zaplecza medycznego i badawczo-rozwojowego w zakresie technik medycznych. Zabrze jest wyjątkowym w skali kraju ośrodkiem o dużym potencjale i rozwoju innowacyjnych technologii. Pani Prezydent podkreśliła, że ze szczególną troską sprawowane też będą starania nad rozwojem bazy dla pierwszego w Polsce Wydziału Inżynierii Biomedycznej, który zlokalizowany będzie w nowym kampusie akademickim na terenie Zabrza.
           
W kolejny wystąpieniu JM Rektor Politechniki Śląskiej, prof. Andrzej Karbownik podkreślił znaczenie nowych inicjatyw integrujących środowiska naukowe i przemysłu wyrobów medycznych podejmowanych przez czołowe ośrodki Politechniki Śląskiej – Wydział Inżynierii Biomedycznej i Centrum Inżynierii Biomedycznej. Wyrazem tej działalności jest zorganizowana Konferencja, która umożliwia ukazanie potencjału naukowego i badawczo-rozwojowego z udziałem naszej Uczelni oraz innowacyjnych na skalę światową wyrobów medycznych. Konferencja stanowi także forum wymiany doświadczeń w tym obszarze, co doskonale wpisuje się do programów rozwoju kraju, a w tym naszego województwa śląskiego. 
            Kolejno prof. dr hab. inż. Ewa Piętka, pierwszy dziekan Wydziału Inżynierii Biomedycznej, zaprezentowała jego historię oraz strukturę organizacyjną, programy dydaktyczne, posiadaną bazę aparaturową zabezpieczającą zarówno proces dydaktyczny, jak również prowadzone badania naukowe. Przedstawiła także współpracę Wydziału z jednostkami naukowymi i przemysłowymi w kraju oraz za granicą. Na tym tle zarysowała optymistyczny rozwój perspektywiczny Wydziału.
            W programie Konferencji miało miejsce także wyróżnienie osób szczególnie zasłużonych dla Wydziału. Rada Wydziału Inżynierii Biomedycznej wyróżniła statuetkami Wydziału Prezydenta Zabrza Małgorzatę Mańkę-Szulik, JM Rektora Politechniki Śląskiej prof. dra hab. inż. Andrzeja Karbownika, prof. dra hab. inż. Eugeniusza Świtońskiego i prof. dra hab. inż. Jana Marciniaka statuetką „Zasłużony dla Wydziału Inżynierii Biomedycznej”. 
            W kolejnym wystąpieniu prof. dr hab. n.med. Marian Zembala przedstawił referat nt. „Cardio Vascsular surgeon return of the hybrid speciality?” ukazując w nim udział inżynierów w rozwoju implantów do zabiegów przezskórnej, śródnaczyniowej angioplastyki w układzie sercowo-naczyniowym. Na tym tle uzasadnił potrzebę prowadzenia badań interdyscyplinarnych z wykorzystaniem wiedzy i inwencji bioinżynierów. Postęp w naukach medycznych jest niewątpliwie kształtowany rozwojem techniki medycznej inspirowanej przez  bioinżynierów.
            Dr Jan Sarna Dyrektor Fundacji Rozwoju Kardiochirurgii im. Zbigniewa Religi w Zabrzu przedstawił referat „Fundacja Rozwoju Kardiochirurgii – cztery odsłony inżynierii biomedycznej”. W referacie omówione zostały zagadnienia problemowe rozwijane w programach badawczych Fundacji, powiązania kooperacyjne z czołowymi ośrodkami naukowymi w kraju i za granicą oraz efekty wdrożeniowe w postaci prototypowych i innowacyjnych urządzeń do rekonstrukcji i wspomagania pracy serca.
         
Dr hab. inż. Adam Gacek Dyrektor Instytutu Techniki i Aparatury Medycznej ITAM w Zabrzu w swoim referacie przedstawił historię rozwoju Instytutu, jego strukturę organizacyjną i laboratoryjną, osiągnięcia poznawcze i aplikacyjne oraz liczne urządzenia do zaawansowanych technologii dla ochrony zdrowia zastosowane do praktyki, a głównie systemy rehabilitacji kardiologicznej, neurologicznej i ruchowej, techniki monitorowania parametrów biomedycznych i środowiskowych, elektroniczną i zrobotyzowaną aparaturę do diagnostyki i rehabilitacji narządu ruchu, a także układu sercowo-naczyniowego, zaawansowane technologie do ochrony zagrożeń życia matki i dziecka w okresie ciąży i porodu, systemy telemedyczne i teleinformatyczne dla wspomagania terapii chorych oraz prace z zakresu bezpieczeństwa i eksploatacji wyrobów medycznych. Ukazane zostały także wyróżnienia i medale uzyskane za wybitne osiągnięcia na światowych wystawach innowacji medycznych i technologii.
          
W kolejnym wystąpieniu prof. dr hab. inż. Jan Marciniak – Dyrektor Centrum Inżynierii Biomedycznej Politechniki Śląskiej przedstawił rozwój inżynierii biomedycznej na świecie i w kraju, zaznaczając wczesny udział Politechniki Śląskiej w kreowaniu kształcenia na studiach z zakresu elektronicznej aparatury medycznej w kraju. Pokreślił, że zarówno w Gliwicach, jak i w Zabrzu powstały pierwsze w kraju ośrodki kształcenia bioinżynierów i utworzone zostały jednostki produkcji sprzętu medycznego. Również Centrum Inżynierii Biomedycznej utworzone w Politechnice Śląskiej w roku 1999 było pierwszą w kraju jednostką pozawydziałową o charakterze centrum uczelniano-przemysłowego, która skupiła i koordynuje współdziałanie trzech największych śląskich uczelni – Politechniki Śląskiej, Śląskiego Uniwersytetu Medycznego i Uniwersytetu Śląskiego w obszarze inżynierii biomedycznej poprzez zespolenie jednostek wewnętrznych tych uczelni powołanych do realizacji działalności naukowo-badawczej i dydaktycznej, usługowej, szkoleniowej oraz promocyjnej. Z Centrum współpracuje na bazie porozumienia także osiem jednostek przemysłowych – czołowych producentów wyrobów medycznych w kraju, a także i instytuty naukowo-badawcze. Przedstawione zostały osiągnięcia Centrum na przestrzeni trzynastoletniej jego działalności, jego dorobek naukowo-badawczy i wdrożeniowy, a także zaprezentowane zostały najnowsze opracowania innowacyjne wprowadzone do praktyki przemysłowej i ośrodków służby zdrowia osiągnięte na bazie interdyscyplinarnej współpracy prowadzonych badań sponsorowanych przez KBN i kolejno przez NCBiR i NCN. Prezentowane rezultaty wymieniane są jako czołowe w ujęciach rankingowych opublikowanych w roku 2008, a przedstawionych w raporcie projektu Foresight pt. „Systemy monitorowania i scenariusze rozwoju technologii medycznych w Polsce”, koordynowanym przez Ogólnopolską Sieć Naukową Inżynierii Biomedycznej „BIOMEN” działającą przy Instytucie Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej  PAN w Warszawie, a sponsorowanym przez Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego. Ukształtowane doświadczenia naukowo-badawcze i dydaktyczne stały się zalążkiem struktury pierwszego w kraju Wydziału Inżynierii Biomedycznej w Politechnice Śląskiej.
            Prof. dr hab. inż. Korneliusz Miksch – Dyrektor Centrum Biotechnologii przy Politechnice Śląskiej przedstawił referat pt. „Śląska BIO-FARMA, Centrum Biotechnologii, Bioinżynierii i Bioinformatyki”. Wskazał, że realizowany projekt, w którym występuje czterech beneficjentów – Politechnika Śląska (główny beneficjent), Śląski Uniwersytet Medyczny, Instytut Onkologii w Gliwicach oraz Uniwersytet Śląski doskonale wpisał się w program Foresight pt. „Priorytetowe technologie dla zrównoważonego rozwoju województwa Śląskiego” w szczególności w zakres biotechnologii medycznej i środowiskowej, a także inżynierii biomedycznej.  Przedstawiona została w referacie struktura organizacyjna Centrum oraz najnowocześniejsza aparatura w 14 specjalistycznych laboratoriach środowiskowych. Ukazano możliwości badawcze oraz nawiązaną już współpracę z ośrodkami krajowymi i wybrane tematy badań prowadzone w ramach Centrum Biotechnologii. Dotychczasowe rezultaty zabezpieczają dalszą perspektywę rozwojową w tych obszarach w Politechnice Śląskiej.
          
Kolejne wystąpienie stanowił wykład pt. „Nowoczesne metody przetwarzania sygnałów w bioinformatyce” prof. dra hab. inż. Ewarysta Tkacza, kierownika Katedry Biosensorów i Przetwarzania Sygnałów Biomedycznych na Wydziale Inżynierii Biomedycznej. Był to także wykład inauguracyjny na Wydziale Inżynierii Biomedycznej, która to uroczystość poprzedziła Konferencję. W treści wykładu ukazane zostały analityczne zawiłości tej problematyki z dużą ilością informacji analitycznych oraz pokazaniem trudności determinowania czynników doświadczalnych.
           
Konferencję zakończył panel dyskusyjny nt. „Inżynieria biomedyczna – realia i perspektywy”. Dyskusję poprowadził prof. Marek Gzik, Dziekan Wydziału Inżynierii Biomedycznej. W panelu dyskusyjnym udział wzięli: prof. Jan Marciniak, Dyrektor Centrum Inżynierii Biomedycznej Politechniki Śląskiej, dr hab. inż. Adam Gacek, Dyrektor Instytutu Techniki i Aparatury Medycznej ITAM w Zabrzu, dr n. med.  Jarosław Derejczyk, V-ce Prezes Zarządu Spółki EMC SILESIA we Wrocławiu, dr. n. med. Wiesław Rycerski Z-ca dyrektora Górniczego Centrum Rehabilitacji „Repty” w Reptach Śląskich, dr inż. Lechosław Ciupik, Prezes Zarządu LfC w Zielonej Górze.  W dyskusji podniesiono aktualne problemy związane z procedurami diagnostycznymi i zabiegowymi w różnych dziedzinach medycyny na tle stosowanej do tego celu jakości aparatury medycznej różnej generacji. Wytyczono kierunki dalszego jej rozwoju na tle aktualnch potrzeb ośrodków medycznych, a także sytuacji demograficznej i potrzeb zdrowia publicznego w szczególnie w aglomeracji śląskiej. Podkreślono ważną rolę jaką mają spotkania integrujące interdyscyplinarne środowiska. Taką rolę może spełniać Konferencja „Śląska Inżynieria Biomedyczna”, która została po raz pierwszy zorganizowana i powinna być kontynuowana z udziałem coraz szerszego grona odbiorców – środowiska bioinżynierów, lekarzy i producentów wyrobów medycznych. Konferencja powinna pełnić także rolę ośrodka informującego społeczeństwo o sukcesach badawczych i wdrożeniowych uzyskanych w naszych ośrodkach badawczych i służbie zdrowia. Aktywny udział środków masowego przekazu może niewątpliwie przyczynić się do upowszechniania wiedzy o problemach i sukcesach służby zdrowia. To powinien być stały element konferencji w następnych edycjach.
          
W części artystycznej Konferencji przedstawiono program pt. „Biomechanika tańca”. Była to prezentacja badań z zakresu biomechaniki układu lokomocyjnego prowadzonych przez Katedrę Biomechatroniki na Wydziale Inżynierii Biomedycznej dla tancerzy ze Szkoły Tańca i Ruchu MISTRAL z Tarnowskich Gór. Przedstawione wyniki badań ukazały możliwości korygowania układu kostno-stawowo-mięśniowego tancerzy z uwagi na możliwości przeciążeniowe układu, a w konsekwencji uniknięcia urazów o skutkach wymagających zabiegów terapeutycznych. W końcowej części programu dwie pary taneczne zaprezentowały tańce w stylu klasycznym i latynoamerykańskim. Ich występy przyjęte zostały z dużym aplauzem uczestników Konferencji.
           Podsumowania rezultatów Konferencji dokonali prof. J. Marciniak – Przewodniczący Komitetu Naukowego, prof. Marek Gzik – Dziekan Wydziału Inżynierii Biomedycznej i dr hab. Adam Gacek – Dyrektor Instytutu Techniki i Aparatury Medycznej.
           
Po Konferencji odbyło się spotkanie Komitetu Naukowego w Zabytkowej Kopalni Węgla Kamiennego „Guido” w Zabrzu.

 

Otwarcie Konferencji ŚIB 2012. Przemawia dziekan Wydziału Inżynierii Biomedycznej prof. Marek Gzik

 

Przemówienie JM Rektora Politechniki Śląskiej prof. dr hab. inż. Andrzeja Karbownika

 

W ramach Konferencji Śląska Inżynieria Biomedyczna wyróżnieni statuetką „Zasłużony dla Wydziału Inżynierii Biomedycznej” zostali: Małgorzata Mańka-Szulik (prezydent Zabrza), prof. Andrzej Karbownik (Rektor Politechniki Śląskiej), prof. Eugeniusz Świtoński i prof. Jan Marciniak

 

Fragment wystawy konferencyjnej

 

Fragment wystawy konferencyjnej

 

Prof. dr hab. inż. Ewa Piętka prezentuje historię Wydziału Inżynierii Biomedycznej

 

Wykład prof. dr hab. n. med. Mariana Zembali, dyrektora Śląskiego Centrum
Chorób Serca w Zabrzu

 

Wykład dr Jana Sarny, dyrektora Fundacji Rozwoju Kardiochirurgii w Zabrzu

 

Wykład dr hab. inż. Adama Gacka, dyrektora Instytutu Techniki
i Aparatury Medycznej ITAM w Zabrzu

 

Wykład prof. dr hab. inż. Jana Marciniaka, dyrektora Centrum Inzynierii Biomedycznej
Politechniki Śląskiej

 

Wykła prof. dr hab. inż. Ewerysta Tkacza z Wydziału Inżynierii Biomedycznej
Politechniki Śląskiej

 

W dyskusji panelowej „Inżynieria Biomedyczna – realia i perspektywy” prowadzonej przez prof. Marka Gzika (z prawej) swoje stanowiska reprezentowali: prof. Jan Marciniak,
dr hab. Adam Gacek, dr Jarosław Derejczyk, dr Lechosław Ciupik i dr Wiesław Rycerski

 

Fragment podsumowania konferencji z udziałem: prof. Marka Gzika, prof. Jana Marciniak
i dr hab. Adama Gacka

  

Udział tancerzy ze Szkoły Tańca i Ruchu „MISTRAL” wraz z oceną układów
biomechanicznych tańca

 

Rekrutacja na studia
Wybory 2016
Informator dla kandydató na studia na Politechnice Śląskiej w roku akademickim 2016/2017
 
Admin © Politechnika Śląska
 
Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono.
Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej
Śląska Inżynieria Biomedyczna