Ustawa z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym

Ustawa z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji

Statut Politechniki Śląskiej (tekst jednolity na dzień 1 lutego 2017 r.)

KSZTAŁCENIE

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 8 sierpnia 2011 r. w sprawie obszarów wiedzy, dziedzin nauki i sztuki oraz dyscyplin naukowych i artystycznych

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 26 września 2016 r. w sprawie warunków prowadzenia studiów (tekst ujednolicony)

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 26 września 2016 r. w sprawie charakterystyk drugiego stopnia Polskiej Ramy Kwalifikacji typowych dla kwalifikacji uzyskiwanych w ramach szkolnictwa wyższego po uzyskaniu kwalifikacji pełnej na poziomie 4 – poziomy 6–8

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 20 września 2016 r. w sprawie ogólnych kryteriów oceny programowej

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 września 2007 r. w sprawie warunków, jakie muszą być spełnione, aby zajęcia dydaktyczne na studiach mogły być prowadzone z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość (tekst ujednolicony)

Uchwała nr VII/64/16/17 Senatu Politechniki Śląskiej z dnia 27 marca 2017 roku w sprawie wytycznych dla rad podstawowych jednostek organizacyjnych prowadzących kształcenie na studiach I i II stopnia

STUDIA DOKTORANCKIE

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego  z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie studiów doktoranckich i stypendiów doktoranckich

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 10 lutego 2017 r. w sprawie kształcenia na studiach doktoranckich w uczelniach i jednostkach naukowych

Uchwała nr VIII/78/16/17 Senatu Politechniki Śląskiej z dnia 24 kwietnia 2017 roku w sprawie wytycznych dla rad podstawowych jednostek organizacyjnych prowadzących kształcenie na studiach doktoranckich

 DOKUMENTACJA PRZEBIEGU STUDIÓW

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 16 września 2016 r. w sprawie dokumentacji przebiegu studiów

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 19 sierpnia 2015 r. w sprawie nostryfikacji dyplomów ukończenia studiów wyższych uzyskanych za granicą oraz w sprawie potwierdzenia ukończenia studiów wyższych na określonym poziomie kształcenia

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 10 lutego 2017 r. w sprawie tytułów zawodowych nadawanych absolwentom studiów, warunków wydawania oraz niezbędnych elementów dyplomów ukończenia studiów i świadectw ukończenia studiów podyplomowych oraz wzoru suplementu do dyplomu

Pismo Okólne Nr 19/15/16 Rektora Politechniki Śląskiej z dnia 4 lutego 2016 roku w sprawie nazwy Uczelni oraz jednostek organizacyjnych i prowadzonych kierunków studiów na Politechnice Śląskiej - w języku angielskim

Zarządzenie nr 63/16/17 Rektora Politechniki Śląskiej z dnia 30 marca 2017 roku w sprawie podejmowania i odbywania przez cudzoziemców kształcenia na Politechnice Śląskiej

Zarządzenie Nr 96/11/12 Rektora Politechniki Śląskiej z dnia 20 września 2012 roku w sprawie wysokości opłat za wydanie indeksu, legitymacji studenckiej i doktoranckiej oraz dokumentów stwierdzających ukończenie studiów

Uchwała Nr VII/62/16/17 Senatu Politechniki Śląskiej z dnia 27 marca 2017 roku w sprawie zatwierdzenia wzorów dyplomów ukończenia studiów

Zarządzenie nr 97/16/17 Rektora Politechniki Śląskiej z dnia 10 lipca 2017 roku w sprawie wprowadzenia wzorów świadectw ukończenia studiów podyplomowych obowiązujących na Politechnice Śląskiej

Zarządzenie nr 127/2017 Rektora Politechniki Śląskiej z dnia 27 października 2017 roku w sprawie sporządzania i wydawania dyplomów ukończenia studiów oraz suplementu do dyplomu

Zarządzenie Nr 97/11/12 Rektora Politechniki Śląskiej z dnia 25 września 2012 roku zmieniające zarządzenie w sprawie gospodarki drukami ścisłego zarachowania na Politechnice Śląskiej

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 sierpnia 2014 roku w sprawie badań lekarskich kandydatów do szkół ponadgimnazjalnych lub wyższych i na kwalifikacyjne kursy zawodowe, uczniów tych szkół, studentów, słuchaczy kwalifikacyjnych kursów zawodowych oraz uczestników studiów doktoranckich (tekst ujednolicony)

Wzór skierowania na badania lekarskie zgodny z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia

 
Admin © Politechnika Śląska
 
Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono.
Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej
Akty prawne