Cele Programu Kapitał Ludzki

Program jest odpowiedzią na wyzwania, jakie przed państwami członkowskimi UE, w tym  również Polską, stawia odnowiona Strategia Lizbońska. Najważniejsze z tych wyzwań to:  uczynienie z Europy bardziej atrakcyjnego miejsca do lokowania inwestycji i podejmowania
pracy, rozwijanie wiedzy i innowacji oraz tworzenie większej liczby trwałych miejsc pracy.
Zgodnie z założeniami Strategii Lizbońskiej oraz celami polityki spójności krajów unijnych, 
rozwój kapitału ludzkiego i społecznego przyczynia się do pełniejszego wykorzystania
zasobów pracy oraz wsparcia wzrostu konkurencyjności gospodarki.

Dla efektywnego rozwoju zasobów ludzkich, Program dotyczy następujących obszarów:
zatrudnienie, edukacja, integracja społeczna, rozwój potencjału adaptacyjnego pracowników
i przedsiębiorstw, a także zagadnienia związane z budową sprawnej i skutecznej administracji
publicznej wszystkich szczebli i wdrażaniem zasady dobrego rządzenia.

Celem głównym Programu jest: wzrost zatrudnienia i spójności społecznej a do osiągnięcia tego celu przyczynia się realizacja sześciu celów strategicznych do których należą:

 • Podniesienie poziomu aktywności zawodowej oraz zdolności do zatrudnienia osób
  bezrobotnych i biernych zawodowo
 • Zmniejszenie obszarów wykluczenia społecznego
 • Poprawa zdolności adaptacyjnych pracowników i przedsiębiorstw do zmian zachodzących
  w gospodarce
 • Upowszechnienie edukacji społeczeństwa na każdym etapie kształcenia przy
  równoczesnym zwiększeniu jakości usług edukacyjnych i ich silniejszym powiązaniu
  z potrzebami gospodarki opartej na wiedzy
 • Zwiększenie potencjału administracji publicznej w zakresie opracowywania polityk
  i świadczenia usług wysokiej jakości oraz wzmocnienie mechanizmów partnerstwa
 • Wzrost spójności terytorialnej.

Struktura Programu

Program składa się z 10 Priorytetów, realizowanych zarówno na poziomie centralnym jak
i regionalnym. W ramach komponentu centralnego środki zostaną przeznaczone przede
wszystkim na wsparcie efektywności struktur i systemów instytucjonalnych, natomiast środki
komponentu regionalnego zostaną w głównej mierze przeznaczone na wsparcie dla osób i grup
społecznych.

Finansowanie Programu

Program Operacyjny Kapitał Ludzki finansowany jest w 85% ze środków Unii Europejskiej
(Europejskiego Funduszu Społecznego) oraz w 15% ze środków krajowych. Całość kwoty, jaką
przewidziano na realizację Programu, wynosi prawie 11,5 mld EUR, w tym wkład finansowy
Europejskiego Funduszu Społecznego to ponad 9,7 mld EUR a pozostałą część stanowią środki
krajowe.

Kto może realizować projekty

W Programie istnieje możliwość realizacji projektów w dwóch głównych trybach: systemowym
i konkursowym. W trybie systemowym projekty są realizowane przez beneficjentów imiennie wskazanych w Programie lub dodatkowych dokumentach stanowiących jego uszczegółowienie. W trybie konkursowym natomiast projekty mogą realizować wszystkie podmioty m.in.:

 • instytucje rynku pracy, 
 • instytucje szkoleniowe, 
 • jednostki administracji rządowej i samorządowej, 
 • przedsiębiorcy, 
 • instytucje otoczenia biznesu, 
 • organizacje pozarządowe, 
 • instytucje systemu oświaty i szkolnictwa wyższego, 
 • inne podmioty.

Więcej o programie na stronie: http://www.efs.gov.pl/

 
Admin © Politechnika Śląska
 
Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono.
Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej
PO Kapitał Ludzki