Akty prawne dotyczące realizacji projektów dofinansowanych z funduszy krajowych, międzynarodowych oraz strukturalnych.

Uwaga - pliki dostępne jedynie dla użytkowników posiadających konta pocztowe w domenie polsl.pl

Druki i zarządzenia dotyczące przetargów min. na usługi transportowe, cateringowe, dostawę sprzętu dostępne na stronie Działu Zamówień Publicznych

Zarządzenie

7/05/06

Zarządzenie Rektora Politechniki Śląskiej z dnia 22 grudnia 2005 roku w sprawie wprowadzenia w Politechnice Śląskiej INSTRUKCJI KANCELARYJNEJ, RZECZOWEGO WYKAZU AKT oraz INSTRUKCJI w SPRAWIE ORGANIZACJI i ZAKRESU DZIAŁANIA ARCHIWUM POLITECHNIKI ŚLĄSKIEJ

Nr 1 - INSTRUKCJA KANCELARYJNA
Nr 2 - RZECZOWY WYKAZ AKT
Nr 3 -  INSTRUKCJA W SPRAWIE ORGANIZACJI i ZAKRESU DZIAŁANIA ARCHIWUM POL. ŚL.
Uzupełnienie - Z.52/06/07
Uzupełnienie - Z.99/08/09

Uchwała Senatu

XXIV/176/ 2007/2008

Uchwała Senatu Politechniki Śląskiej z dnia 29 października 2007 r. w sprawie przeznaczenia dodatkowych środków na wynagrodzenia dla osób uczestniczących w realizacji projektów finansowanych ze środków, o których mowa w art. (...)

Zarządzenie

86/12/13

 

Zarządzenie Rektora Politechniki Śląskiej z dnia 24 września 2013 roku w sprawie wprowadzenia „Instrukcji dotyczącej wyjazdów zagranicznych pracowników, doktorantów i studentów Politechniki Śląskiej oraz innych osób, a także trybu ich rozliczania

Nr 1 - Wniosek o wyjazd poza granice kraju
Nr 2 - Wniosek o skierowanie za granicę
Nr 3 - Skierowanie za granicę
Nr 4 - Umowa

Nr 5 - Zlecenie dokonania przelewu za granicę

Nr 6 - Zlecenie wypłaty zaliczki dewizowej
Nr 7 - Rozliczenie dewizowe wyjazdu za granicę
Nr 8 -Rachunek kosztów podróży

Nr 9 -Ewidencja przebiegu pojazu

Nr 10 - Raport roczny za rok ...

Zarządzenie

67/08/09

Zarządzenie Rektora Politechniki Śląskiej z dnia 15 maja 2009 roku w sprawie ochrony danych osobowych przetwarzanych w Politechnice Śląskiej

Nr 1 - Pisemne upoważnienie do obsługi systemu informatycznego
Nr 2 - Wykaz osób zatrud. przy przetwarz. danych osob. w syst. inform. lub innym
Nr 3 - Oświadczenie o znajomości zarządzenia
Nr 4 - Instrukcja zarządzania syst. inform. służącym do przetwarz. danych osob.
Nr 5 - Instrukcja postępow. w przyp. naruszenia ochrony danych osob.
Załączniki Nr 1 ÷ 5 (.doc)

Zarządzenie

4/09/10

Zarządzenie Rektora Politechniki Śląskiej z dnia 14 października 2009 roku w sprawie zatrudniania kierownika Projektu w projektach współfinansowanych z funduszy strukturalnych

Uzupełnienie - §3 Z.23/10/11

Nr 1 - Wniosek o zatrudnienie
Nr 2 - Karta czasu pracy

Zarządzenie

31/09/10

Zarządzenie Rektora Politechniki Śląskiej z dnia 20 kwietnia 2010 roku w sprawie Regulaminu przyznawania i przekazywania stypendiów dla doktorantów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IV, Działanie 4.1, Poddziałanie 4.1.1

Regulamin
Nr 1 - Wniosek o przyznanie stypendium
Nr 2 - Umowa

Zarządzenie

47/09/10

Zarządzenie Rektora Politechniki Śląskiej z dnia 21 czerwca 2010 roku w sprawie dofinansowania pobytu osób przyjeżdżających na Politechnikę Śląską w ramach współpracy międzynarodowej

Nr 1 - Umowa / Agreement
Nr 2 - Zlecenie wypł. gotówki/wykonania przelewu bankowego
Nr 3 - Rozliczenie kosztów przyjazdu

Zarządzenie 6/10/11 Zarządzenie Rektora Politechniki Śląskiej z dnia 22 listopada 2010 roku w sprawie tłumaczenia umów obcojęzycznych na język polski

Zarządzenie

13/10/11

Zarządzenie Rektora Politechniki Śląskiej z dnia 30 listopada 2010 roku w sprawie wysokości stawek godzinowych przy realizacji prac zleconych w umownej działalności badawczej

Zarządzenie

14/10/11

Zarządzenie Rektora Politechniki Śląskiej z dnia 30 listopada 2010 roku w sprawie zmian w strukturze administracji centralnej – utworzenie Centrum Zarządzania Projektami

Schemat struktury organizacyjnej Politechniki Ślaskiej

Zarządzenie

26/10/11

Zarządzenie Rektora Politechniki Śląskiej z dnia 23 grudnia 2010 roku w sprawie wynagradzania pracowników administracji centralnej wykonujących zadania związane z realizacją Projektów badawczych i edukacyjnych

Zarządzenie

42/10/11

Zarządzenie Rektora Politechniki Śląskiej z dnia 7 kwietnia 2011 roku w sprawie udzielania pożyczki w związku z realizacją projektu finansowanego lub współfinansowanego ze środków funduszy strukturalnych/europejskich/krajowych

Nr 1 - Harmonogram kredytowania projektu

Nr 2 - Wniosek o udzielenie pożyczki w związku z realizacją projektu

Nr 3 - Lista kontrolna do wniosku o udzielenie pożyczki

Zarządzenie

82/10/11

Zarządzenie Rektora Politechniki Śląskiej z dnia 23 sierpnia 2011 roku w sprawie wprowadzenia wzoru KARTY STANOWISKA PRACY

Nr 1 - Karta stanowiska pracy

Zarządzenie

70/11/12

Zarządzenie Rektora Politechniki Śląskiej z dnia 1 lipca 2012 roku w sprawie zatrudniania na stanowiska kierownicze, naukowo-techniczne, inżynieryjno-techniczne i administracyjne w administracji centralnej, wydziałowej i w innych jednostkach organizacyjnych Politechniki Śląskiej

Nr 3 - Prośba o zgodę na uruchomienie procedury konkursowej
Nr 4 - Wniosek o zatr. pracown. niebędącego nauczycielem akademickim
Nr 5 - Decyzja w sprawie zatrudn. pracown. niebędącego nauczycielem akademickim
Nr 6 - Wniosek o przedłużenie zatrudnienia pracown. niebędącego nauczycielem akademickim
Nr 7 - Wniosek o podwyższenie wynagr./zm. Stanowis. pracown. niebędącego nauczycielem akademickim

Zarządzenie

7/12/13

Zarządzenie Rektora Politechniki Śląskiej z dnia 24 października 2012 roku w sprawie uruchomienia na Politechnice Śląskiej elektronicznego wspomagania systemu zarządzania projektami – programu e-CZP

Zarządzenie

62/14/15

Zarządzenie Rektora Politechniki Śląskiej z dnia 18 czerwca 2015 r. w sprawie wprowadzenia na Politechnice Śląskie Systemu Zarządzania Ryzykiem

Nr 1 - Ogólne zasady zarządzania ryzykiem na Politechnice Śląskiej
Nr 2 - Zarządzanie ryzykiem strategii
Nr 3 - Zarządzanie ryzykiem operacyjnym
Nr 4 - Zarządzanie ryzykiem dla proj. w ramach konkursów przed 01.11.2012
Nr 5 - Zarządzanie ryzykiem dla proj. w ramach konkursów po 01.11.2012

Kalkulator ryzyka w projekcie - xls

Zarządzenie

34/12/13

Zarządzenie Rektora Politechniki Śląskiej z dnia 24 stycznia 2013 roku w sprawie przyznawania dodatków specjalnych dla nauczycieli akademickich z tytułu realizacji dodatkowych zadań w ramach projektów europejskich, strukturalnych i krajowych

Zarządzenie

45/13/14

 

Zarządzenie Rektora Politechniki Śląskiej z dnia 16 kwietnia 2013 roku w sprawie refundacji kosztów związanych z przygotowaniem projektów badawczych europejskich i strukturalnych

Nr 1 - Wniosek o refundację kosztów

Zarządzenie

49/14/15

 

Zarządzenie Rektora Politechniki Śląskiej z dnia 21 kwietnia 2015 roku w sprawie planowania poziomu kosztów pośrednich w 2015 roku

Zarządzanie 16/13/14

Zarządzenie Rektora Politechniki Śląskiej z dnia 27 listopada 2013 roku w sprawie funkcjonowania na Politechnice Śląskiej Systemu Zarządzania Projektami

Nr 1 - Powołanie na Pełnomocnika ds. Zarządzania Projektami

Nr 2 - Powołanie na kierownika projektu

Nr 3 - Wniosek o pełnomocnictwo do złożenia wniosku

Nr 4 - Lista kontrolna do wniosku o dofinansowanie

Nr 5 - Informacja o projekcie

Nr 6 - Wniosek o pełnomocnictwo do podpisania umowy

Nr 7 - Kalkulacja kosztów

Nr 8 - Wniosek o pełnomocnictwo do zarządzania

Nr 9 - Umowa o przeprowadzenie audytu w projekcie krajowym

Nr 10 - Umowa o przeprowadzenie audytu w projekcie europejskim

Załączniki 1-10 w wersji edytowalnej

 

Pismo Okólne 7/13/14 PISMO OKÓLNE Rektora Politechniki Śląskiej z dnia 25 listopada 2013 roku w sprawie wprowadzenia wzoru opisywania dokumentów finansowych w projektach współfinansowanych ze środków funduszy europejskich

Nr 1 - wzór opisywania dokumentów

Zarządzenie

20/13/14

Zarządzenie Rektora Politechniki Śląskiej z dnia 16 grudnia 2013 roku w sprawie wprowadzenia zasad (POLITYKI) RACHUNKOWOSCI dla projektów realizowanych z udziałem środków Unii Europejskiej i innych środków zagranicznych

Zarządzenie 22/13/14

Zarządzenie Rektora Politechniki Śląskiej z dnia 20 grudnia 2013 roku w sprawie wprowadzenia zasad kontroli finansowej na Politechnice Sląskiej 

wzór Nr 1 Umowa o wykonanie pracy n-b
wzór Nr 2 Umowa o wykonanie pracy usługowej
wzór Nr 3 Umowa o wdrożenie wyników pracy badawczo-rozwojowej
wzór Nr 4 Potwierdzenie przyjęcia zamówienia 

Wzór Nr 5 Lista kontrolna do procedury przygotowywania umowy projektu badawczego finansowanego ze środków krajowych i zagranicznych, zleceń wewnętrznych dotyczących podziału dotacji statutowych
Wzór nr 6 Lista kontrolna do procedury przygotowywania umowy projektu finansowanego ze środków strukturalnych
Wzór Nr 7 - Lista kontrolna do procedury przygotowania umowy projektu finansowanego ze środków unijnych


Wzór nr 8a - Lista kontrolna do umowy dot. zamów. publicznego (powyżej 14000E)

Wzór 8aa - Lista kontrolna procedowania przetargu w Dziale OZ
Wzór 8b - Lista kontrolna do umowy dot. zamów. publicznego (poniżej 14000E)
Wzór nr 9 - Lista kontrolna do umowy najmu lokalu, dzierżawy terenu
Wzór nr 10 - Lista kontrolna do proced. wystawiania faktur do proj. bad.
Wzór nr 11 - Lista kontrolna do proced. wystawiania faktur z tyt. konferencji
Wzór 12 - Lista kontrolna przed ostatnią wypłatą bezosobowego funduszu płac w proj. bad.

Wzór nr 13 - Lista kontrolna przed zaciągnięciem zobow. finans. w proj strukturalnych (poniżej14 000 euro) - zmieniona zarządzeniem 33/13/14

Wzór nr 13a - Lista kontrolna przed zaciągnięciem zobow. finans. w proj strukturalnych (powyżej lub równe 14 000 euro)

Wzór nr 14 - Lista kontrolna przed zaciągnięciem zobow. finans. w proj krajowych i europejskich (poniżej 14 000 euro) - zmieniona zarządzeniem 33/13/14

Wzór nr 14a - Lista kontrolna przed zaciągnięciem zobow. finans. w proj krajowych i europejskich (powyżej lub równe 14 000 euro)


Wzór nr 15 - Lista kontrolna do projektu umowy/porozumienia/listu intencyjnego

Wzór nr 16 Lista kontrolna przed zaciągnięciem zobow. finans. w odniesieniu do działalności statutowej (poniżej14 000 euro)

Wzór nr 16a Lista kontrolna przed zaciągnięciem zobow. finans. w odniesieniu do działalności statutowej (powyżej lub równe 14 000 euro)

Wzór nr 17 Lista kontrolna przed zaciągnięciem zobow. finans. w odniesieniu do prac n-b, usługowych, wdrożeniowych, opinii (poniżej 14 000 euro)

Wzór nr 17a Lista kontrolna przed zaciągnięciem zobow. finans. w odniesieniu do prac n-b, usługowych, wdrożeniowych, opinii (powyżej lub równe 14 000 euro)

Wzór nr 18 Lista kontrolna przed zaciągnięciem zobow. finans. w odniesieniu do grantów hablilitacyjnych i rektorskich (poniżej 14 000 euro)

Wzór nr 19 Lista kontrolna przed zaciągnięciem zobow. finans. w odniesieniu do studiów podyplomowych i doktoranckich, kursów, szkoleń (poniżej 14 000 euro)

Wzór 20 Lista kontrolna przed zaciągnięciem zobow. finans. w odniesieniu do konferencji organizowanych przez Pol. Sl. (poniżej 14 000 euro)

Wzór 20a Lista kontrolna przed zaciągnięciem zobow. finans. w odniesieniu do konferencji organizowanych przez Pol. Sl. (powyżej lub równe 14 000 euro)

Wzór 21 Lista kontrolna przed zaciągnięciem zobow. finans. w odniesieniu do decyzji inwestycyjnych (poniżej 14 000 euro)

Wzór 21a Lista kontrolna przed zaciągnięciem zobow. finans. w odniesieniu do decyzji inwestycyjnych (powyżej lub równe 14 000 euro)

Wzór 22 Lista kontrolna przed zaciągnięciem zobow. finans. w odniesieniu do działalności dydaktycznej, funduszu i zakupu inwestycyjnego jednostki (poniżej 14 000 euro)

Wzór 22a Lista kontrolna przed zaciągnięciem zobow. finans. w odniesieniu do działalności dydaktycznej, funduszu i zakupu inwestycyjnego jednostki (powyżej lub równe 14 000 euro)

Wzór 23 Lista kontrolna przed zaciągnięciem zobow. finans. w odniesieniu do Funduszu Pomocy Materialnej - FPM, FPR (poniżej 14 000 euro)

Wzór 23a Lista kontrolna przed zaciągnięciem zobow. finans. w odniesieniu do Funduszu Pomocy Materialnej - FPM, FPR (powyżej lub równe 14 000 euro)

Wzór 24 Lista kontrolna do procedury weryfikacji faktur w ramach projektów, działaln. statutowej, prac n-b, usługowych, wdrożeniowych, opinii, grantów rek. i hab., konferencji org. przez Pol. Sl., decyzji inwestycyjnych, studiów podyplomowych i doktoranckich, krusów, szkoleń, pomocy materialnej

Wzór 25 Lista kontrolna do procedury weryfikacji faktur w ramach działalności dydaktycznej, funduszu i zakupu inwestycyjnego jednostki

Wzór 26 Lista kontrolna do procedury weryfikacji faktur w ramach kosztów ogólnouczelnianych, działalności socjalno-bytowej i ZFSS -zmieniona zarządzeniem nr 33/13/14

Zarządzenie 33/13/14

Zarządzenie Rektora Politechniki Śląskiej z dnia 14 lutego 2014 roku zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia zasad kontroli finansowej na Politechnice Śląskiej

Tekst jednolity zarządzania

Zarządzenie

65/13/14 ze zm. 51/14/15

 

Zarządzenie Rektora Politechniki Śląskiej z dnia 24 czerwca 2014 roku w sprawie obowiązków jednostek i komórek organizacyjnych Politechniki Sląskiej w zakresie stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych

Nr 1 Protokół  z przeprowadzenia rozeznania cenowego

Nr 2 Zaproszenie do składania ofert <=30 000 euro

Nr 3 Oferta <= 30 000 euro

Nr 4 Oświadczenie kierownika projektu/pracy naukowej, badawczej, rozwojowej

Nr 5 Oświadczenie kierownika projektu/pracy naukowej, badawczej, rozwojowej

Zarządzenie

66/13/14 ze zm. 52/14/15 

tekst jednolity

 

Zarządzenie Rektora Politechniki Śląskiej z dnia 24 czerwca 2014 roku w sprawie  realizacji prac i usług w projketach krajowych, europejskich i strukturalnych na podstawie umów cywilno-prawnych zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych

Nr 1 oświadczenie kierownika projektu

Nr 2 protokół z rozeznania cenowego

Nr 3 Zaproszenie do skladania ofert

Nr 4 Oferta z instrukcją wypełniania

Zarządzenie 77/13/14

Zarządzenie Rektora Politechniki Śląskiej z dnia 1 września 2014 roku w sprawie kontroli/audytów zewnętrznych przeprowadzanych w jednostkach/komórkach organizacyjnych Politechniki Śląskiej

Nr 1 Lista kontrolna do protokołu z kontroli/zaleceń pokontrolnych

Zarządzenie

20/14/15

zm. 25/14/15

 

Zarządzenie Rektora Politechniki Śląskiej z dnia 30 grudnia 2014 w sprawie używania przez pracowników Politechniki Śląskiej samochodów osobowych do celów służbowych (oraz zarządzenie zmieniające)

Nr 1 Wniosek o udostępnienie samochodu służbowego

Nr 2 Wniosek o wyrażenie zgody na korzystanie z samochodu będącego własnością pracownika

Nr 3 Umowa używania samochodu pracownika do celów służbowych

Nr 4 Rachunek za korzystanie z samochodu do celów służbowych

Nr 5 Ewidencja przebiegu pojazdu

Zarządzenie 28/14/15

Zarządzenie Rektora Politechniki Śląskiej z dnia 20 stycznia 2015 w sprawie wprowadzenia „Instrukcji opisywania dowodów księgowych”

Nr 1 Nota księgowa

Nr 2 Opis dowodu księgowego

Nr 3 Konta alokacji i grupy źródeł finansowania, MPK, wykaz nieruchmośći, wydatki strukturalne

Zarządzenie 57/14/15

Zarządzenie Rektora Politechniki Śląskiej z dnia 12 lutego 2015r. w sprawie zasad wynagradzania osób uczestniczących w realizacji projektów finansowanych ze źródeł innych niż określone w art. 94 ust.1 ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym oraz w sprawie zasad ewidencji i rozliczania czasu pracy pracowników Pol. Śl. zatrudnionych w projektach w ramach stosunku pracy

Nr 1 Wniosek o obliczenie stawki bazowej

Zarządzenie 35/14/15

Zarządzenie Rektora Politechniki Śląskiej z dnia 16 lutego 2015 roku w sprawie uruchomienia na Politechnice Śląskiej elektronicznego wspomagania systemu zarządzania projektami – programu e-CZP – moduł Kart Czasu Pracy

Zarządzenie 36/14/15

Zarządzenie Rektora Politechniki Śląskiej z dnia 16 lutego 2015 roku zmieniające Zarządzenie w sprawie OBIEGU DOKUMENTÓW na Politechnice Śląskiej dla działalności naukowo-badawczej i usługowo-badawczej oraz dla projektów realizowanych z udziałem środków krajowych, Unii Europejskiej i innych środków zagranicznych

 

Zarządzenie 37/14/15

Zarządzenie Rektora Politechniki Śląskiej z dnia 18 lutego 2015 roku w sprawie wykorzystania do celów komercyjnych infrastruktury zakupionej w ramach projektów I lub II osi priorytetowej Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka oraz XIII osi priorytetowej (Infrastruktura szkolnictwa wyższego) Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, w których podatek VAT był wydatkiem kwalifikowanym

Nr 1 Wniosek o wyrażenie zgody na rozpoczęcie działań związanych z procedurą zmiany przeznaczenia infrastruktury zakupionej w ramach projektów I lub II osi priorytetowej Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

Nr 2 Analiza ekonomiczna przedsięwzięcia

Zarządzenie 43/14/15

Zarządzenie Rektora Politechniki Śląskiej z dnia 31 marca 2015 roku w sprawie wprowadzenia „Wniosku o zawarcie umowy o dzieło/zlecenia” dla realizacji usług na podstawie umów o dzieło i umów zlecenia zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych

Nr 1 Wzór wniosku

Folder: Zalaczniki aktualnosci
Zalaczniki aktualnosciUżyj klawiszy SHIFT+ENTER, aby otworzyć menu (nowe okno)
Zalaczniki aktualnosci2011-09-29 10:55
Folder: Zarządzenia, pisma okólne, wzory wniosków
Zarządzenia, pisma okólne, wzory wnioskówUżyj klawiszy SHIFT+ENTER, aby otworzyć menu (nowe okno)
Zarządzenia, pisma okólne, wzory wniosków2011-01-07 09:49
Informacje dla pełnomocnikow.pdf
Informacje dla pełnomocnikowUżyj klawiszy SHIFT+ENTER, aby otworzyć menu (nowe okno)
2011-01-27 08:57
Kalkulator ryzyka w projekcie.xls
Kalkulator ryzyka w projekcieUżyj klawiszy SHIFT+ENTER, aby otworzyć menu (nowe okno)
2011-11-10 08:43
Kalkulator stawki uzupełniającej.xls
Kalkulator stawki uzupełniającejUżyj klawiszy SHIFT+ENTER, aby otworzyć menu (nowe okno)
2011-03-15 08:06
Rekrutacja 2015/2016
 
Admin © Politechnika Śląska
 
Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono.
Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej
Do pobrania