Program Badań Stosowanych „PBS”

Program Badań Stosowanych Narodowego Centrum Badań i Rozwoju jest horyzontalnym programem wsparcia sektora nauki i sektora przedsiębiorstw w zakresie badań stosowanych z różnych dziedzin nauki (ścieżka programowa A) oraz branż przemysłu (ścieżka programowa B), ustanowionym na art. 30 ust. 1 pkt 3 Ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Narodowym Centrum Badań i Rozwoju. Program będzie wdrażany w oparciu o konkursy na dofinansowanie projektów badawczych o charakterze aplikacyjnym. Szczegółowy tryb realizacji konkursu w odniesieniu do składania wniosków oraz kryteriów oceny formalnej i merytorycznej określa Regulamin konkursu.

Badania stosowane, o których mowa w art. 2 pkt 3 lit. b ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki, są definiowane jako prace badawcze podejmowane w celu zdobycia nowej wiedzy mającej konkretne zastosowania praktyczne. Polegają one bądź na poszukiwaniu możliwych zastosowań praktycznych dla wyników badań bądź na poszukiwaniu nowych rozwiązań pozwalających na osiągnięcie z góry założonych celów praktycznych.

Program Badań Stosowanych obejmuje swoim zakresem obydwa podejścia: zarówno prowadzenie prac badawczych podejmowanych w celu zdobycia wiedzy w określonej dziedzinie nauki, mającej zastosowanie praktyczne (np. badania materiału o specyficznych właściwościach pod kątem możliwości ich wykorzystania w konkretnych produktach lub technologiach - ścieżka A), jak i podejmowanie badań pozwalających na osiągnięcie z góry założonych celów praktycznych poprzez zastosowanie nowych rozwiązań w określonych branżach (np. modyfikacja materiału stosowanego w konkretnym produkcie w celu poprawienia jego parametrów - ścieżka B). Obszary objęte Programem to:

1. Nauki chemiczne

2. Geologia, górnictwo i budownictwo

3. Technologie informacyjne, elektronika, automatyka i robotyka

4. Energetyka i elektrotechnika

5. Materiały i technologie materiałowe

6. Mechanika i transport

7. Nauki medyczne i farmaceutyczne

8. Nauki biologiczne, rolnicze, leśne i weterynaryjne

9. Interdyscyplinarny

Założenia Programu opracowano w oparciu o ideę komplementarności zarówno w odniesieniu do systemu finansowania badań w Polsce i podziału kompetencji pomiędzy dwie agencje finansujące badania: Narodowe Centrum Nauki i Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, jak również Programów realizowanych przez NCBiR.

Założono, iż projekty dofinansowane w ramach Programu powinny opierać się na wiedzy będącej wynikiem wcześniej zrealizowanych badań, przede wszystkim o charakterze podstawowym– zgodnie z definicją art. 2 pkt 3 lit. a Ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki). Źródłem finansowania ww. badań potencjalnie mogłyby być Programy Narodowego Centrum Nauki, programy międzynarodowe czy też badania realizowane w ramach działalności statutowej jednostek naukowych. Wniosek złożony w odpowiedzi na ogłoszenie konkursowe Programu Badań Stosowanych powinien zawierać opis stanu nauki i techniki wynikający ze zrealizowanych wcześniej projektów badawczych oraz uzasadnienie jakie przesłanki stanowią podstawę do kontynuacji badań w kontekście potencjalnego zastosowania ich wyników w praktyce.

W ramach Programu o dofinansowanie projektów obejmujących:

badania mająe na celu zdobycie nowej wiedzy mająej konkretne zastosowania praktyczne (z możiwośiąbadańpodstawowych do wysokośi 15% całowitego budżtu projektu, realizowane przez jednostkęnaukową;

badania przemysłwe;

techniczne studia wykonalnośi na potrzeby prac rozwojowych.

mogą ubiegać się:

w ścieżce A: jednostki prowadząe badania naukowe i prace rozwojowe, konsorcja naukowe, sieci naukowe, centra naukowo-przemysłwe oraz centra naukowe Polskiej Akademii Nauk.

w ścieżce B: konsorcja oraz centra naukowo-przemysłwe, w których partnerem jest co najmniej jeden przedsięiorca, którego roląjest mięzy innymi zapewnienie osiąnięia celów praktycznych projektu.

 PROGRAM BADAŃ STOSOWANYCH - OPIS

REGULAMIN I konkursu w ramach PROGRAMU BADAŃ STOSOWANYCH

 WNIOSEK O DOFINANSOWANIE PROJEKTU W RAMACH PROGRAMU BADAŃ STOSOWANYCH - wzór

 

 
Admin © Politechnika Śląska
 
Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono.
Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej
program badań stosowanych