TABELA MIESIĘCZNYCH STAWEK WYNAGRODZENIA ZASADNICZEGO
NAUCZYCIELI AKADEMICKICH ZATRUDNIONYCH NA STANOWISKACH
NAUKOWO-DYDAKTYCZNYCH, NAUKOWYCH I DYDAKTYCZNYCH

Grupa stanowisk Stanowisko Stawka wynagrodzenia zasadniczego
w złotych

Profesorów

Profesor zwyczajny 3830,00 - 10000,00
Profesor nadzwyczajny posiadający tytuł naukowy,
Profesor wizytujący posiadający tytuł naukowy albo tytuł w zakresie sztuki
3570,00 - 8000,00
Profesor nadzwyczajny posiadający stopień naukowy
(lub w zakresie sztuki) doktora habilitowanego o lub doktora, profesor wizytujący posiadający tytuł naukowy albo tytuł w zakresie sztuki
3270,00 - 7000,00

Docentów, adiunktów i starszych wykładowców

Docent, adiunkt posiadający stopień naukowy doktora habilitowanego albo tytuł w zakresie sztuki 3060,00 - 6000,00
Adiunkt posiadający stopień naukowy doktora, starszy wykładowca posiadający stopień naukowy doktora
(albo stopień w zakresie sztuki)
2710,00 - 4920,00
Starszy wykładowca nie posiadający stopnia naukowego albo stopnia w zakresie sztuki 2150,00 - 3840,00
Asystentów, wykładowców, lektorów i instruktorów Asystent 1740,00 - 3120,00
Wykładowca, lektor, instruktor 1690,00 - 3180,00

TABELA MIESIĘCZNYCH STAWEK WYNAGRODZENIA ZASADNICZEGO
NAUCZYCIELI AKADEMICKICH ZATRUDNIONYCH NA STANOWISKACH
PRACOWNIKÓW DYPLOMOWANYCH BIBLIOTEKARZY I DYPLOMOWANYCH PRACOWNIKÓW DOKUMENTACJI I INFORMACJI NAUKOWEJ

Stanowisko Stawka wynagrodzenia zasadniczego w złotych
Starszy kustosz dyplomowany, starszy dokumentalista dyplomowany 2350,00 - 4740,00
Kustosz dyplomowany, dokumentalista dyplomowany 2040,00 - 4200,00
Adiunkt biblioteczny, adiunkt dokumentacji i informacji naukowej 1890,00 - 3420,00
Asystent biblioteczny, asystent dokumentacji i informacji naukowej 1530,00 - 2700,00

TABELA MIESIĘCZNYCH STAWEK DODATKU FUNKCYJNEGO
DLA NAUCZYCIELI AKADEMICKICH PEŁNIĄCYCH FUNKCJE KIEROWNICZE

Funkcja Stawka dodatku funkcyjnego w złotych
Rektor uczelni
o liczbie studentów powyżej 30.000

4690,00 - 5800,00
Rektor uczelni
o liczbie studentów 15.001 - 30.000

3580,00 - 4690,00
Rektor uczelni
o liczbie studentów poniżej 15.000

2480,00 - 3580,00
Prorektor uczelni
o liczbie studentów powyżej 30.000

2870,00 - 3500,00
Prorektor uczelni
o liczbie studentów 15.001 - 30.000

2240,00 - 2870,00
Prorektor uczelni
o liczbie studentów poniżej 15.000

1600,00 - 2240,00
Kierownik podstawowej jednostki organizacyjnej (dziekan)
uczelni o liczbie studentów powyżej 1.000

2000,00 - 2500,00
Kierownik podstawowej jednostki organizacyjnej (dziekan)
uczelni o liczbie studentów 501 - 1.000

1500,00 - 2000,00
Kierownik podstawowej jednostki organizacyjnej (dziekan)
uczelni o liczbie studentów poniżej 500

1000,00 - 1500,00
Zastępca kierownika podstawowej jednostki organizacyjnej (prodziekan), dyrektor międzyuczelnianego instytutu (zakładu, ośrodka), dyrektor centrum uczelniano-przemysłowego
o liczbie studentów powyżej 1.000


1460,00 - 1900,00

Zastępca kierownika podstawowej jednostki organizacyjnej (prodziekan), dyrektor międzyuczelnianego instytutu (zakładu, ośrodka), dyrektor centrum uczelniano-przemysłowego
o liczbie studentów 501 - 1.000


1030,00 - 1460,00

Zastępca kierownika podstawowej jednostki organizacyjnej (prodziekan), dyrektor międzyuczelnianego instytutu (zakładu, ośrodka), dyrektor centrum uczelniano-przemysłowego
o liczbie studentów poniżej 501 - 1.000


600,00 - 1030,00

Zastępca dyrektora międzyuczelnianego instytutu (zakładu, ośrodka), zastępca dyrektora instytutu na prawach wydziału, zastępca dyrektora centrum uczelniano-przemysłowego
Dyrektor (kierownik) jednostki organizacyjnej wydziału lub innej jednostki, Zastępca dyrektora (kierownika) jednostki organizacyjnej wydziału lub innej jednostki


200,00 - 600,00

TABELA MIESIĘCZNYCH STAWEK DODATKU FUNKCYJNEGO
DLA PRACOWNIKÓW BIBLIOTECZNYCH I DOKUMENTACJI I INFORMACJI NAUKOWEJ

Funkcja Kategoria dodatku funkcyjnego
Dyrektor biblioteki głównej 7 - 8
Zastępca dyrektora biblioteki głównej 2 - 7
Kierownik oddziału (sekcji) w bibliotece głównej,
kierownik biblioteki wydziału lub instytutu, kierownik wydziałowego lub instytutowego ośrodka informacji naukowej
Kierownik oddziału (sekcji) w bibliotece lub ośrodku informacji naukowej
1 - 5

TABELA STAWEK GODZINOWYCH (GPW)

Stanowisko Tabela MENiS Stawka za godzinę
wg MNiSzW
(w zł)
Stawka
w P.Śl.
Profesor zwyczajny, profesor nadzwyczajny posiadający tytuł naukowy (PZ, PT, PW) 1,5% - 3,6%
Min. Wyn.Zas. PZ
57,45 -137,90 63,50
Profesor nadzwyczajny posiadający stopień naukowy doktora habilitowanego lub doktora, (PN, PX) 1,5% - 3,6%
Min. Wyn.Zas. PN
49,05 -117,72 61,50
Docent, adiunkt posiadający stopień naukowy doktora habilitowanego
(DC, AH)
1,5% - 3,6%
Min. Wyn.Zas. PN
49,05 -117,72 53,00
Adiunkt lub starszy wykładowca posiadający stopień naukowy doktora, (AD, SD) 1,8% - 3,6%
Min. Wyn.Zas. AD
48,78 - 97,56 52,00
Starszy wykładowca nie posiadający stopnia naukowego doktora, (SW) 1,8% - 3,6%
Min. Wyn.Zas. AD
48,78 - 97,56 49,00
Asystent z doktoratem (AW) 1,8% - 3,9%
Min. Wyn.Zas. AS
31,32 - 67,86 38,00
Asystent (AS) 1,8% - 3,9%
Min. Wyn.Zas. AS
31,32 - 67,86 33,00
Wykładowca, lektor, instruktor (WY, LE, IN) 1,8% - 3,9%
Min. Wyn.Zas. AS
31,32 - 67,86 33,00

*) - Starszy wykładowca (SW) nie realizujący 60 godz. wykładów w roku akademickim.
PW - profesor wizytujący z tytułem naukowym
PX - profesor wizytujący posiadający stopień naukowy doktora habilitowanego lub doktora

TABELA WYSOKOŚCI STYPENDIÓW

- uczestników dziennych studiów doktoranckich
(Zarz. Nr 8/07/08 z 6.11.2007 oraz Regulamin przyznawania i ustalania wysokości stypendiów doktoranckich na Politechnice Śląskiej - Zarz. 44/06/07 z 2.08.2007))

Dla asystentów : Stypendium miesięczne
od 01.10.2007
- dla uczestników dziennych studiów doktoranckich KAT. I 1 200,00
- dla uczestników dziennych studiów doktoranckich KAT. II 1 250,00
- dla uczestników dziennych studiów doktoranckich KAT. III 1 300,00

 

 
Admin © Politechnika Śląska
 
Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono.
Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej
Wynagrodzenia nauczycieli akademickich